TELŠIŲ VYSKUPIJA

 Tauragė. 1973.IV.18 Tauragės rajono prokuroras iškvietė bažnytinių rūbų skalbėją Agotą Savickaitę ir pakišo jai kaltinimą: ji mokanti vaikus katekizmo, aprengianti mergaites procesijoms, net gatvėje dalinanti bažnytinius veliumus ir kviečianti adoruoti. „Jei ir toliau taip kartosis, aprūpinsime tave valdiška duona ligi gyvos galvos," grasino prokuroras ir vertė pasirašyti pasižadėjimą pasitaisyti.

 Vaitimėnai. 1973.IV. 14 Vaitimėnų aštuonmetės mokyklos anglų kalbos mokytoja sušaukė visus mokinius į susirinkimą. Nors buvo sakiusi, kad pasakosianti apie pavasarinius darbus laukuose, tačiau, mokiniams susirinkus, pradėjo pasakoti prieš Dievą ir tikėjimą. Baigusi kalbėti, liepė pakelti rankas mokiniams, kurie eina į bažnyčią. Rankas pakėlė visi mokiniai, išskyrus girininko dukras. Ateiste mokytoja nuraudo ir neturėjo ką sakyti, o vienas mokinys atsiliepė: „Jūsų dievas yra Leninas — važiuokite į Maskvą, o mes ėjome į bažnyčią ir eisime."

 Klaipėda. 1972 m. gruodžio 24 d. Klaipėdos IV vidurinės mokyklos XI kl. mokiniai, priversti Kūčių dieną (sekmadienį) būti pamokose, pasistatė kiekvienas ant savo suolo po eglutę. Sužinojusi apie tai, mokyklos vadovybė liepė kuo greičiausiai pašalinti eglutes. Mokiniai buvo išbarti, išvadinti tamsiais, atsilikusiais. Vadovybei išėjus, mokiniai vėl išsitraukė eglutes iš suolų ir, išeidami namo, prašė antros pamainos draugus jų neliesti.

 Kretinga. 1973 m. vasario mėn. Kretingos parapijoj mirė J. Daukša. Velionio vaikai nutarė religingą tėvą palaidoti katalikiškai, tačiau žentas Kecorius, Kretingos švietimo skyriaus vedėjas, norėdamas bedieviškų laidotuvių, savo gimines apskundė Kretingos miesto valdžiai. Partijos komitetas, išsikvietęs Kretingos kleboną, uždraudė jam velionį palydėti į kapus.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

 N. Radviliškis. 1973 m. kovo 27 d. „Auksinės Varpos" kolūkio pirmininkas Kalkys, pasikvietęs N. Radviliškio bažnyčios komiteto pirmininką Petrą Šimukėną, įsakė, pasikvietus dar du bažnyčios komiteto narius, nueiti pas J. E. vysk. Sladkevičių, kuris šiuo metu gyvena tremtyje N. Radviliškyje, ir apkaltinti jį, kodėl sakąs pamokslus prieš valdžią, siunčiąs žinias į užsienį, katekizuojąs vaikus ir teikiąs Sutvirtinimo sakramentą. Pirmininkas dar pagrasė, jei Simukėnas šio jo įsakymo nevykdysiąs, negausiąs savo gyvuliams ganyklos.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

 Prienai. 1973 m. vasario mėn. Prienų aštuonmetėje mokykloje mokiniams reikėjo atsakyti į tokius klausimus:

 1. Už ką vertini žmogų (už darbštumą, tiesumą, teisingumą, draugiškumą, kolektyviškumą, išorinį grožį, gerą apsiskaitymą, gabumą, religingumą)?

 2. Kaip vertini suaugusius žmones, lankančius bažnyčią (teigiamai, neigiamai, negalvojau)?

 3. Kaip vertini moksleivius, lankančius bažnyčią (teigiamai, neigiamai, negalvojau)?

 4. Ar sutinki su tikinčiųjų nuomone, kad malda, tikėjimas daro žmogų geresnį (sutinku, nesutinku, nežinau) ?

 5. Kai kurie mokinių tėvai ragina vaikus lankyti bažnyčią. Kaip tokį tėvų elgesį vertini (teigiamai, neigiamai, negalvojau)?

 6. Mokykloje tvirtinama, kad malda, tikėjimas dievu prieštarauja mokslo tiesoms. Kokia tavo nuomonė (sutinku, iš dalies sutinku, nesutinku)?

 7. Ar jūsų šeimoje švenčiamos religinės šventės (taip, ne, kartais)?

 8. Ar jūsų bute yra šventųjų paveikslų (taip, ne)?

 9. Ar jūsų šeimoje žegnojamasi prieš valgį ir po valgio (taip, ne)?

 10. Ar jūsų šeimoje maldžiamasi (taip, ne, kartais)?

 11. Ar valgote plotkas per Kūčias (taip, ne)?

 12. Ar lankosi namuose kunigas (taip, ne)?

 13. Ar tiki, kad yra dievas, angelai, velniai (taip, ne, abejoju)?

 14. Kada paskutinį kartą lankeisi bažnyčioje (prieš 5, 4, 3, 2, 1 metus, neseniai)?

 15. Ar priėjai pirmos komunijos (taip, ne)?

 16. Kas rengė pirmai komunijai, konfirmacijai (namiškiai, tetos, bažnyčios tarnai, kunigai)?

 17. Ar mėgsti ateistine tema pokalbius, knygas (taip, ne, nesusidūriau su tokiais klausimais)?

 18. Bažnyčia liepia gerbti tėvus, nedaryti nieko blogo, todėl ir nėra žalinga (sutinku, nesutinku, nežinau)?

 19. Gamtos dėsniai nepažeidžiami, todėl stebuklų negali būti (sutinku, nesutinku, nežinau) ?

 20. Ar tiki tavo tėvai (tiki, netiki, abejoja)?

 21. Kodėl lankai bažnyčią (iš įsitikinimą, tėvų raginamas, įdomu) ?

 Pabraukus reikiamą atsakymą, reikėjo užrašyti savo pavardę ir įteikti anketą padiktavusiam mokytojui.

 Mokiniai įvairiai atsako į anketų klausimus: vieni rašo, ką galvoja, o kiti — nedrįsta parašyti tiesą, veidmainiauja.

 Kam reikalingos anketos religiniais klausimais? Tai „sociologiniai tyrimai", norint sužinoti moksleivių įsitikinimus. Jei dauguma mokinių pasisako esą tikintys, mokykloje susitiprinama ateistinė propaganda.