KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Kaunas. 1973.IV.17 Kauno arkikatedroje - bazilikoje J. E. vysk. Labukas suteikė kunigystės šventimus penkiems IV teologijos kurso auklėtiniams. Vienam dėl ligos šventinimai buvo atidėti.

Pateikiame kai kuriuos duomenis apie kunigų būklę Lietuvoje:

1962 metais valdžia leido įstoti į seminariją 5 kandidatams; 1963 — 5; 1964 — 4; 1965 — 5; 1966 — 8; 1967 — 7.

Metai Mirė Leista
 priimti
 Gavo
šventimus
1968 19 6  6
1969 15 10 3
1970 18 10 8
1971 12 10 4
1972 19  10 6

    
Štai kodėl kasmet Lietuvoje kelios parapijos lieka bekunigo.

Kaunas. 1973 m. kovo mėn. pabaigoje Kaune areštuoti buvo keturi asmenys:

 1. Povilonis Vidmantas,inžinierius;

 2. Sakalauskas Antanas, Politechnikos Instituto statybos fakulteto dėstytojas.

3. Žukauskas Šarūnas, Medicinos instituto VI kurso studentas;

4. Rudaitis, gydytojas.

Balandžio mėn. viduryje buvo suimtas Juozas Rugys. Kratos metu rastas šriftas.

Politechnikos instituto IV kurso studentas Krūminis Viktoras pašalintas iš instituto.

V. Povilonio motina kreipėsi į LTSR KP CK sekretorių, prašydama, kad būtų sūnus paleistas. LTSR prokuratūra pranešė, kad V. Povilonis yra suimtas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už itin pavojingo nusikaltimo padarymą. 

Jis priklausęs antitarybinio pobūdžio grupei ir 1972 m. vasario mėn. Kaune platino antitarybinius atsišaukimus.