Valkininkai 1971 m. vasario 16 d. Valkininkų parapijos komitetas apylinkei pranešė apie parapijos dvidešimtuko papildymą, mat, kai kurie nariai buvo mirę arba atsisakę. Apylinkė apie šį raštą pranešė rajonui, o šis pareikalavo atsiųsti atsisakiusių narių pareiškimus ar pažadėjo atsiųsti blanką, kuriame reikėsią surašyti visus komiteto narius. Rajonas, gavęs atsisakiusių narių pareiškimus, iškvietė Valkininkų parapijos komiteto pirmininką bei revizijos pirmininką ir pareikalavo išrinkti naujus komiteto narius. Rinkimų metu turėsią dalyvauti rajono atstovai. Komiteto nariai nustebo, nes nauji nariai seniai išrinkti ir rajonui per apylinkę apie tai pranešta. Kodėl reikia bažnyčios komitetą naujai perrinkti, kam tuose rinkimuose reikia valdžios atstovo? Juk tarybinė valdžia „nesikiša" į bažnyčios vidaus reikalus! . .

Kabeliai. Baigiantiems Kabelių aštuonmetę mokyklą kai kuriems mokiniams charakteristikoje įrašoma, kad jie yra tikintys, lanko bažnyčią, arba yra tikinčių tėvų, arba kad „jų auklėjimui turėjo įtakos veiksniai, esantys už mokyklos ribų."


1970 m. lapkričio mėn. vieną šeštadienį Kabelių kaimo gyventojas pensininkas Adolfas Galčius taisė bažnyčios tvorą. Tarybinio ūkio direktorius Jonas Kazlauskas jį nuvijo: „Kad tavęs daugiau nepamatyčiau prie bažnyčios!"

Ceikiniai. 1973 m. balandžio 13 d. Ceikinių parapijos bažnyčioje buvo rekolekcijos ir atlaidai. Prie bažnyčios durų kažkokia senutė pardavinėjo rožančius, medalikėlius, kryželius, fotografuotus paveikslėlius. Atvykęs iš Ignalinos milicininkas su dviem vykdomojo komiteto pareigūnais atėmė iš senutės prekes ir ją pačią norėjo sulaikyti, bet ji greitai spruko į bažnyčią, kuri buvo pilna žmonių. Milicija bažnyčioje ieškoti senutės nedrįso, todėl keletą valandų jos laukė lauke, bet nesulaukė, nes senutė nepastebėta išėjo.