• Skundai su 14,284 ir 16,498 parašais prieš tikinčiųjų diskriminaciją

 • Religingų moksleivių bedievinimas ir nutautinimas (1973 m. sausio - balandžio apžvalga)

 • Tarnybinė instrukcija Bažnyčios veiklai sekti

 • Rašomųjų mašinėlių suregistravimas

 • Vysk. Krikščiūnas apie knygų leidimą katalikams

 • Enkavedistas Rugienis pakeistas propagandistu Tumėnu

 • Vilniuje KGB ištardė 23

 • Instrukcija, ką turi rinkti kraštotyrininkai

 • Vilniaus ateizmo profesorius apie meilę ir gyvenimo prasmę

 • Ligoniui kunigo šauktis nevalia

• Valstybės nuo Bažnyčios atskyrimas Valkininkų, Ceikinių praktikoje

• Kunigai — kiek įšventinama ir kiek miršta

• Velykos — darbo dienos mokiniams

• Vienas iš vyskupų apie Bažnyčios padėtį

• Tarybinė mokykla, religinis mokymas

• Kova dėl vaikų: mokytojai šaukiasi KGB talkos; tėvai gina savo teises į vaikus; vaikai ginasi nuo ateizmo propagandos