Jūsų Šventenybe, katalikiška Lietuva visa širdimi dėkoja Jums už dėmesį ir meilę, kurią Jūs parodėte Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero jubiliejui pagerbti.

Iškilmingos pamaldos šv. Petro bazilikoje, Jūsų aukota šv. Mišių auka už Lietuvą ir jos Bažnyčią, šilti tėviški žodžiai tikinčiai Lietuvai, Jūsų telegrama Lietuvos vyskupams ir jubiliejaus atidarymo iškilmių dalyviams Vilniuje, suteikti atlaidai šventojo mūsų tautos Globėjo karsto lankytojams drąsina mus su didesne meile ir pasiaukojimu būti ištikimiems Kristui ir Jo Bažnyčiai.

Jums, šventasis Tėve, dėkodami už tėvišką meilę ir dėmesį, matomą mažai mūsų Tėvynei, meldžiame Dievo palaimos ir gausių malonių.

Katalikiška Lietuva, sunkios bedievybės priespaudos sąlygomis žengdama į septintąjį krikščionybės šimtmetį, ryžtasi branginti šv. Kazimiero dvasinį testamentą, kovoti ir aukotis, kad Kristaus šviesa ir šiais laikais šviestų tiek Tėvynėje, tiek ir visame pasaulyje.