1984 m. balandžio mėnesį pasirodė pogrindžio leidinys „Aušra" Nr. 42 (82). Numeris skiriamas šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejui. Įvadiniame straipsnyje išspausdinta Popiežiaus Jono-Pauliaus II kalba, pasakyta kovo 4 d. šv. Petro Bazilikoje, Romoje, minint šv. Kazimiero mirties sukaktį; leidinyje išsamiai aptariama švento žmogaus reikšmė nūdienos pasaulyje. Numeryje išspausdintas Baltarusijos teritorijoje gyvenančių lietuvių atsišaukimas į užsienio lietuvius, prašymas paskelbti pasauliui apie jų nesėkmingas kovas dėl savo kalbos ir kultūros išsaugojimo. Straipsnis „O kas parašys apie tave?" skirtas kovo 14 d. mirusiam Juozui Eretui, „geranoriui šveicarui, ąžuolu įaugusiam į lietuvių kultūros dirvą ir palikusiam joje ryškius pėdsakus".

„Aušra" Nr. 43 (83), pasirodžius 1984 m. birželio mėn., daug vietos skiria blaivybės sąjūdžiui, nurodydama alkoholio žalą pavieniam žmogui ir visai tautai, nužymi kelius ir priemones tautos blaivinimo darbe. Numeryje talpinamos žinios iš Mordovijos politkalinių lagerio; eilė straipsnių, parodančių, kaip „pavergtoji Lietuva pažymėjo savo didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno mirties 50-metį".

Lietuvi, atmink,

kad kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, kun. Jonas-Kastytis Matulionis, Romas Žemaitis, Sergėjus Kovoliovas, Viktoras Petkus, Balys Gajauskas, Jadvyga Bieliauskienė, Vytautas Skuodis, Gintautas Iešmantas, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas ir kt. neša nelaisvės pančius, kad Tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti !