Panevėžio Vyskupijos kunigai, tarybinėj santvarkoj 
pergyvenę areštus, kalėjimus, lagerius


1. Prelatas Vladas Butvilą, gim. 1891 m., kunigu pašventintas — 1915 m. Rokiškio parapijos klebonas, dekanas, areštuotas 1950 m. rudenį. Nuteistas 10 metų kalėti. 1955.XI.25. grįžo iš Sibiro, Irkucko, invalidas. Mirė 1961.III.14., palaidotas Panevėžio kapinėse.

2. Prel. Kazimieras Dulksnys gim. 1910.II.19., kunigu pašventintas 1935.VI.15. Panevėžio šv. apšt. Petro ir Povilo parapijos klebonas, areštuotas 1957.XI.17. ir nuteistas dvejus metus kalėti, grįžo iš Rusijos lagerio 1959.V.19. Ištremtas į Kaišiadorių vyskupiją, Merkinės altaristų; Nedzingėn iki 1963.VI.7. Valdytojas.

3. Prel. Mykolas Karosas gim. 1878, kunigu pašventintas 1901 m. Šeduvos parapijos klebonas, dekanas, Panevėžio vyskupo generalvikaras. Areštuotas 1951.IX., nuteistas 10 metų kalėjimo. Kalėjo Šilutėj, Karagandoj. Grįžo Lietuvon 1954.XII.25. Mirė 1955.X.13. Palaidotas Šeduvos bažnyčios šventoriuje.

4. Prel. Leopoldas Pratkelis gim. 1912.VI.5., kunigu pašventintas 1938 m. VI.11. Rozalimo parapijos klebonas, areštuotas 1950 m. Nuteistas 10 metų kalėjimo. Grįžo iš Sibiro katorgos 1956 m. Mirė 1983.1.7. Palaidotas Linkuvos bažnyčios šventoriuje.


5. Paulius Šidlauskas gim. 1890 m., kunigu pašventintas 1915 m. Areštuotas 1950.VI.29. Nuteistas 10 metų katorgos. Grįžo iš Sibiro lagerių 1954.IX.1. 1961 m. Vatikanas paskiria Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju Administratorium. 1962.IV.9. ištremtas Kaišiadorių vyskupijon Merkinėn altaristų, vėliau Kulautuvon 1969 m. Mirė 1973.V.21. Palaidotas Panevėžio kapinėse.

6. Kan. Jurgis Danys gim. 1898 m. kunigu pašventintas 1927 m. Linkuvos klebonas. Areštuotas 1949 m. Nuteistas 10 metų katorgos. Iš Sibiro katorgos grįžo 1956 m. Mirė 1977.III.3. Palaidotas Linkuvos bažnyčios šventoriuje.

7. Kan. Petras Rauda gim. 1894 m., kunigu pašventintas 1917 m. Buvęs Kauno Tarpdiecezinės Kunigų seminarijos vice rektorius. Pamūšy, būdamas klebonu, areštuojamas 1946 m. rugpjūtyje. Nuteistas 8 metus. Grįžo iš Sibiro lagerių 1954.IX.10. Biržuose klebonu ir dekanu buvo. Areštuojamas 1957.VII.21. ir nuteisiamas 10 metų. Kalinamas Sibiro Mordovijos lageriuose. Į Lietuvą grįžta 1962 m. balandyje. Mirė 1974.III.7. Svėdasuose. Palaidotas Utenos kapinėse.

8. Kun. Juozapas Bagdonas gim. 1914.1.2., kunigu pašventintas 1941.1.26. Biržų bažnyčios laik. administratorius. Areštuotas 1947.X.8., nuteistas 8 metus — kalėjo Vorkutoje. Grįžo 1954.X.15. Utenos altarista.

9. Kun. Jonas Balčiūnas gim. 1927.XI.6., kunigu pašventintas 1949.IX.25. Panevėžio katedros vikaras. Areštuotas 1954.VIII.28. Nuteistas 10 metų. Kalėjo Vilniaus Lukiškių kalėjime, Šilutės, Kursko . . . lageriuose. Grįžo invalidu TBC 1955.XI.23. Pakruojo vikaru buvo areštuojamas 1956.XII.4. Kalėjo Uglice, Taisėte, Potmoj. Paleistas grįžo į Lietuvą 1965.IX.8. Dabar Salako klebonas.

10. Kun. Kazimieras Baronas gim. 1927.XII.5., kunigu pašventintas — 1957.IV.27. Areštuotas 1950.IV.29. iš Kauno Kunigų seminarijos. Nuteistas 10 metų ir kalinamas Džeskasgane vario kasyklose. Grįžo į Lietuvą 1955 .VII.4. Obelių klebonas.

11. Kun. Jonas Bubas gim. 1901 m., kunigu pašventintas 1930 m. Antalieptės parapijos klebonas, areštuotas 1951.II.9. Nuteistas 10 metų. Grįžo 1956 m. spalio mėn. Mirė 1969.IV.19. Pandėly klebono pareigas eidamas. Palaidotas Pandėlio kapinėse.

12. Kun. Mykolas Bugenis gim. 1888.VIII.1., kunigu pašventintas 1913.VI.8. Omsko klebonas, dekanas areštuotas 1930 m. rugpjūtyje ir nuteistas 10 metų kalėjimo. Kalėjo Mariinske, Komi SSR, anglių kasyklose, Solovkose, Vagarakša, Datučka, Butirkos kalėjime, Liubi-jankos kalėjime . . . Paleistas iš kalėjimo, išmainant ant politinių kalinių, grįžo į Lietuvą 1933.X.19. Dusetų parapijos altarista. Mirė 1980.IX.1. Palaidotas Dusetų bažnyčios šventoriuje.

13. Kun. Jonas Buliauskas gim. 1910 m., kunigu pašventintas 1934 m. VI.26. Rokiškyje ėjo kunigo pareigas. Areštuotas 1947.VII.9. Šlėnavoj. Nuteistas 10 metų. Kalėjo Oršoje, Vorkutoje, įvairiuose lageriuose. Paleistas iš įkalinimo 1956.IV.6., grįžta Lietuvon. Pasvalio altarista. 1957.IX.11. Aukščiausias teismas nubaudžia už vaikučių katekizavimą 2000  rub.  1957.XI.7.  amnestija  bausmę nuėmė. Paskiriamas Velykių monsinjorum. 1960.IV.27. atimamas įgaliotinio išduotas darbo pažymėjimas už platų važinėjimą su pamokslais ir atiduotas 1962 m. gruodžio mėn. Buliauskas Lėno parapijos altarista.

14. Kun. Juozapas Čepėnas gim. 1880 m., kunigu pašventintas 1905 m. Anykščių parapijos klebonas, areštuotas 1941 m. sausio mėn. Iš kalėjimo išėjo 1941.VI.15. Persekiojamas ir vėl areštuojamas 1951.1. Nuteistas 10 metų. Kalėjo Vladimiro kalėjime. Grįžo Lietuvon 1954.XI.8. Pasvalio altarista. Mirė 1976.1.23. Palaidotas Daugailių parapijos kapinėse.

15. Jonas Jatulis gim. 1908.XI.23., kunigu pašventintas 1935.VI.16. Adomynės parapijos klebonas. Areštuojamas 1949.V.23. ir nuteisiamas 10 metų; kalinamas Balchaše, Karagandoj. Grįžo į Lietuvą 1957.III.19. 1963 m. gegužį ištremtas į Pabiržę, atimtas darbo pažymėjimas eiti kunigo pareigas 5 mėnesius. Antalieptės parapijos klebonas.

16. Kun. Antanas Juška gim. 1906.IV.28., kunigu pašventintas 1929.V.25. Ramygalos parapijos klebonas. 1949.IV.12. areštuojamas, grįžtant iš rekolekcijų Oliūnuose. Ypatingos tarybos nuteistas 25 metus. Kalinamas Sibire, Taišeto lageryje Cūno dujotiekio tiesime, Omske prie naftos perdirbimo, invalidu padarytas grįžo 1956 m., bausmę sumažinus Omske 8 metams. Švedriškės parapijos klebonas.

17. Kun. Mykolas Juodelis gim. 1907 m., kunigu pašventintas 1933 m. Biržų parapijos klebonas, dekanas, areštuotas 1950.IV.30. Nuteistas 10 metų ir kalėjo Kazachstane. Grįžo Lietuvon 1956VI.12. Naujamiesčio klebonas. Mirė 1968.V.24. Palaidotas Naujamiesčio kapinėse.

18. Kun. Jonas Juodelis gim. 1921.V.21., kunigu pašventintas 1947.VI.29. Panevėžio katedros vikaras, areštuotas 1951 m. Nuteistas 25 m. Kalėjo Sibiro lageriuose. Grįžo į Lietuvą 1955 m. Panevėžyje šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, kancleris.

19. Kun. Jonas Jurgaitis gim. 1917.V.5., kunigu pašventintas 1942.XII.19. Papilio klebonas, areštuotas 1948 m.


Nuteistas 10 metų kalėti. Grįžo Lietuvon 1956 m. Klebonauja Naujamiestyje.

20. Kun. Alfonsas Kadžius gim. 1910.1.8. Kunigu pašventintas 1934 .V.26. Gružių parapijos klebonas, areštuotas 1949.IX.4. Nuteistas kalėjo Vorkutoje, Komi SSR, Choladilnik. Grįžo Lietuvon 1957.XI.27. Religijų reikalų tarybos įgal. Rugienis atėmė darbo pažymėjimą 1964.XI.30.-1965 .XII.25. neleido eiti kunigo pareigų. Klebonauja Avilių parapijoje.

21. Kun. Zenonas Kariačka gim. 1890, kunigu pašventintas 1914 m. Areštuotas 1945.XII.18. Kalėjo Komi SSR. Grįžo 1946.X.18. Mirė Krinčine 1954.X.10. Palaidotas Krinčino bažnyčios šventoriuje.

22. Kun. Stanislovas Krištonaitis gim. 1912.VIII.17., kunigu pašventintas 1939.VI.3. Zarasų parapijos klebonas, dekanas, areštuotas 1950 m. Nuteistas 10 metų kalėti. Grįžo iš Sibiro 1956 m. Vabalnike altarista. Mirė 1980.V.22. Palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

23. Kun. Petras Kuzmickas gim. 1910.XI.7., kunigu pašventintas 1935.VI.15. Kauno Kunigų seminarijos vicerektorius. Rozalimo parapijos klebonas. Areštuotas 1947.II.18. ir nuteistas 5 metus kalėti. Kalėjo Vorkutoje. Grįžo į Lietuvą 1953 m. Smilgių parapijos klebonas.

24. Kun. Juozapas Laurenčikas gim. 1885.IX.7., kunigu pašventintas 1909 m. Dusetų parapijos klebonas, areštuotas 1948. Nuteistas 10 m. Užpalių parapijos altarista. Mirė 1969 m. Palaidotas Raguvos kapinėse.

25. Kun. Juozapas Lamanas gim. 1899 m., kunigu įšventintas 1923 m. Areštuotas 1952 VII.22. ir nuteistas 10 metų kalėti. Grįžo Lietuvon 1956. Linkuvos altarista, mirė 1959.II.27. Palaidotas Vabalninko baž. šventoriuje.

26. Kun. Stanislovas Masilionis gim. 1908 m., kunigu pašventintas 1936 m. Kamajų parapijos klebonas, areštuotas 1947 m. Nuteistas 10 metų kalėti. Narilske kalinamas. Grįžo Lietuvon 1956 .IX.6. Salako parapijos klebonas. Palaidotas Salako bažnyčios šventoriuje.

27. Kun. Juozapas Matelionis gim. 1895.III.25., kunigu pašventintas 1922.IV.2. Panemunėlio parapijos klebonas, areštuotas 1951 m. Nuteistas 10 metų kalėti. Grįžo iš Sibiro lagerių 1955.XII.23. Mirė 1964.V.2. būdamas Utenos parapijos altaristų. Palaidotas Alantos parapijos kapinėse.

28. Kun. Jonas Matulis gim. 1904 m., kunigu pašventintas 1931 m. Areštuotas 1946.XII.18. Nuteistas 5 metams. Grįžo į Lietuvą iš kalinimo 1951.X1.5. Buvo Gulbinėnų parapijos klebonu ir mirė 1967.III.23. Palaidotas Gulbinėnų parapijos kapinėse.

29. Kun. Anicetas Meškauskas gim. 1885.1.6., kunigu pašventintas 1912 m., Skiemonių parapijos klebonas, areštuotas 1949.XI. pabaigoj. Nuteistas 10 metų kalėti. Kalėjo Komi SSR, Abezo lageryje. Grįžo į Lietuvą 1953 m. vėlyvą rudenį. Raguvos parapijos altarista, mirė 1979.IV.22. Palaidotas Raguvos kapinėse.

30. Kun. Kazimieras Mikelinskas, gim. 1889.IX.8., kunigu pašventintas 1914. Debeikių parapijos klebonas, Anykščių dekanas. 1940 m. areštuotas bolševikų, šešis mėn. kalėjo. 1940.VII.29. areštuotas antrą kartą Debeikiuose. Teistas 10 metų. Iš Sibiro katorgos grįžo 1955.X.16. Buvo Alantos parapijos altarista. Mirė 1957.XII.29. Palaidotas Debeikių parapijos kapinėse.

31. Kun. Steponas Pelešynas gim. 1908.XI.11., kunigu pašventintas 1933.IV.1. Kamajų parapijos administratorius. Areštuotas 1950 m. Nuteistas 10 metų kalėti Vorkutoje. Grįžo į Lietuvą 1957.IV.15. Būdamas Adomynės parapijos klebonu, mirė 1984.VII.21. Palaidotas bažnyčios šventoriuje Adomynėje.

32. Kun. Jonas Nagulevičius gim. 1900. Kunigu pašventintas 1923 m. Obelių parapijos klebonas, areštuotas 1947.II.4. Nuteistas 5 metams. Iš Sibiro lagerių grįžc 1952.III.1. Naujamiesčio parapijos altarista.

33. Kun. Augustinas Pranskietis gim. 1886.VIII.29., kunigu pašventintas 1910.III.25. Areštuotas 1923 m. ir nuteistas trims metams, kalėjo Maskvos kalėjime. Paleistas 1925 m. Antrą kartą areštuotas būnant šv. Kotrynos bažnyčios klebonu Leningrade 1932.IV.15. ir nuteistas 10 metų kalėti. į Lietuvą grįžo 1933.X.19., iškeičiant ant politinių kalinių. Gyvena Šeduvoj. Visai nematantis.

 

34. Kun. Henrikas Prijalgauskas gim. 1892 m., kunigu pašventintas 1920 m. Areštuotas 1949. Grjžo iš Sibiro katorgos 1957.IX.19. Buvo Velykių parapijos klebonu ir mirė 1978.VIII.23. Palaidotas Panevėžio kapinėse.

35. Kun. Izidorius Puriuškis gim. 1910 m., kunigu pašventintas 1937 m. Avilių parapijos klebonas, areštuotas 1949.VI.7. Nuteistas 10 metų. Kalėjo Karagandoje. Grįžo į Lietuvą 1956.VIII.3. Panevėžio šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altarista.

36. Kun. Liudvikas Rekašius gim. 1876 m., kunigu pašventintas 1899 m. Ančiškio parapijos klebonas, areštuotas 1947.1.21. Paleistas iš kalėjimo 1954.IX.27. Buvo Dapšionių parapijos administratorium ir mirė 1966 m. Palaidotas Dapšionių parapijos kapinėse.

37. Kun. Aleksandras Mileika gim. 1881 m., kunigu pašventintas 1904 m., Vyžuonų parapijos klebonas, areštuotas 1941 m. ir išgabentas kalėjiman, Rusijos katorgon. Grįžo 1944 m. ir mirė Vyžuonose 1944.XII.23. Palaidotas Vyžuonų parapijos kapinėse.

38. Kun. Mykolas Selickas gim. 1909 m., kunigu pašventintas 1936 m. Sudeikių parapijos klebonas, areštuotas 1949. Nuteistas 10 metų. Iš Archangelsko kalinimo paleistas 1955 m. Mirė 1970.VII.4., Sidabravo klebono pareigas eidamas. Palaidotas Sidabravo bažnyčios šventoriuje.

39. Kun. Petras Senulis gim. 1909.II.26., kunigu pašventintas 1937 m. Suosto parapijos klebonas. Areštuotas 1946 m. Velykų rytą. Nuteistas 10 metų, kalėjo Intoje ir kt. lageriuose. Paleistas 1953 m. Mirė klebono pareigas eidamas 1982.II.29. Leliūnių bažnyčios šventoriuje palaidotas.

40. Kun. Gasparas Spūdas gim. 1891 m., kunigu pašventintas 1914 m. Krekenavos parapijos klebonas, Panevėžio dekanas, areštuotas 1950.IV.23. Nuteistas 11 metų. Grįžo iš Rusijos katorgos 1955.VIII.4. Klebonavo Grūželių parapijoje ir mirė 1960.X.23. Palaidotas Linkuvos parapijos kapinėse.

41. Kun. Mykolas Stonys gim. 1912.X.l., kunigu pašventintas 1938.VI.11. Utenos parapijos vikaras, areštuotas 1946 m. Nuteistas 10 metų. Kalėjo Karagandos lageriuose. Į Lietuvą sugrįžo 1954.XII.28. Gyvena Biržuose — Suosto parapijos klebono paskirtas.

42. Kun. Ignacas Šaučiūnas gim. 1905.XII.16., kunigu pašventintas 1933.IV.1. Suimtas Žemaitijoje 1949.X.30., Varlauky, nuteistas 25 metams. Kalėjo Intos lageryje. Grįžo į Lietuvą 1956.V.13. Gyvena Svėdasuose titulin. klebonu.

43. Kun. Matas šermukšnis gim. 1902 m., kunigu pašventintas 1930 m. Areštuotas 1946 m. Nuteistas 10 metų, kalėjo Sibiro lageriuose. Paleistas grįžo į Lietuvą 1956 m. Būdamas Vaškų parapijos klebonu mirė ir palaidotas Vaškų parapijos šventoriuje, 1978.II.6.

44. Kun- Konstantinas šimašis gim. 1888.1.7. Pašventintas kunigu 1913 m. Alantos parapijos klebonas, areštuotas 1950 m. pavasarį. Nuteistas 10 metų kalėti. Paleistas iš Rusijos lagerių 1954.II.8. grįžo kaip ligonis. Mirė Vainute 1955.III.19.

45. Kun. Jurgis Šimonėlis gim. 1898 m., kunigu pašventintas 1928 m. Debeikių parapijos klebonas, areštuotas 1950 m., nuteistas 10 metų kalėti. Mirė 1957.XII.26., būdamas Sudeikių parapijos klebonu. Sudeikių bažnyčios šventoriuje ir palaidotas.

46. Kun. Leonardas Tamošauskas gim. 1912.VI.8., kunigu pašventintas 1937. V.22. Onuškio parapijos klebonas, areštuotas 1949.IV.23. Nuteistas 10 metų, kalėjo Kazachstane. Grįžo į Lietuvą 1956.II.27. Dabar Lukštų parapijos klebonas.

47. Kun. Eduardas Vaišnora gim. 1906 .VII.28., kunigu pašventintas 1930.VI.14. Baltriškės parapijos klebonas, areštuotas 1950.VII.2. Karagandos lageriuose išbuvo 6 metus. Grįžo paraližuotas. Mirė Kupiškio altaristų būdamas 1982.IV.22. Palaidotas Kupiškio bažnyčios šventoriuje.

48. Kun. Titas Vinkšnelis gim. 1904.III.27. Kunigu pašventintas 1930.VI.14. Rusijos kalėjimuose išbuvo 7 metus. Suvainiškio parapijos klebonu būdamas mirė 1982.VI.21. Palaidotas Pandėlio bažnyčios šventoriuje.

 

Panevėžio vyskupijos kunigai, gyvenant tarybinėje 
santvarkoje areštuoti, mirė kalėjimuose-lageriuose ar 
nužudyti


1. Kun. Juozapas Bardišauskas gim. 1898, kunigu pašventintas 1925 m. Buvęs Papilio klebonas (Biržų raj.), areštuotas Vilniaus krašte 1945 m. Mirė Sibiro lageryje.

2. Kun. Boleslovas Beinoravičius gim. 1883 m., kunigu pašventintas 1917 m. Velykių parapijos klebonas, areštuotas 1950.IX.29. Mirė Vilniaus Lukiškių kalėjime 1951.1.29.

3. Kun. Stanislovas Baltrimas gim. 1889.X.13., kunigu pašventintas 1912.V.14. Vos tik perkeltas iš Kupiškio į Zarasus klebonu ir nužudytas 1941 m. birželį suėmus, besitraukiant Raudonai Armijai.

4. Kun. Kazimieras Čiplys gim. 1897.II.14., kunigu pašventintas 1925 m. Čedasų parapijos klebonas, suimtas 1949.IV.23., mirė Rusijos kalėjime.

5. Kun. Vladas Didžiokas gim. 1912.V.4., kunigu pašventintas 1938 m. Panevėžio katedros vikaras, areštuotas 1941 m. pradžioje, einant per Nevėžio tiltą. Kaltinamas už pamokslus. Žuvęs Rusijos kalėjimuose.

6. Kun. Petras Liepa gim. 1886.XII.2., kunigu pašventintas 1912 m. Viešintų parapijos klebonas, areštuotas 1945 m. rudenį. Mirė Karagandos lageryje 1953.II.1.

7. Kun. Petras Liepa gim. 1907.VIII.20., kunigu pašventintas 1933 m. Geidžiūnų parapijos klebonas. Žuvo Narilsko lageryje 1952 m. rudenį.

8. Kun. Petras Margevičius gim. 1889.1.28., kunigu pašventintas 1913.VI.26. Briškių parapijos klebonas, suimtas apie 1949 m. ir Rusijos kalėjimuose dingęs be žinios.

9. Kun. Fabijonas Kemėšis gim. 1880 m., kunigu pašventintas 1902 m. Areštuotas Pandėlyje 1946 m. spalio mėnesį rožančiaus pamaldų metu. Mirė 1954.1.21. Nemerovo srityje, Marijinske.

10. Kun. Antanas Riauba gim. 1902.III.14., kunigu pašventintas 1929 m. Buvęs Burbiškio parapijos klebonas, areštuotas apie 1949 m. Žuvo Sibiro lageryje.


11. Kun. Vytautas Šamšonas gim. 1912 m., kunigu pašventintas 1936 m. Imbrado parapijos klebonas. Rastas 1961.1.28. nužudytas Imbrado bažnyčioje. Čekistų persekiojimo auka.

12. Kun. Benediktas Šveikauskas gim. 1884.III.21., kunigu pašventintas 1912.VI.12. Rokiškio parapijos altarista, 1941.VI. iš 23 į 24 d. naktj sušaudytas Rokiškio milicijos rūmuose, bolševikų auka. Palaidotas Rokiškio parapijos kapinėse.

13. Kun. Leonas Mažeika gim. 1918.IX.30., kunigu pašventintas 1944.VI.11. Pamūšio parapijos klebonas bedievių nužudytas 1981.VIII.8. Palaidotas Pamūšio bažnyčios šventoriuje.

14. Kun. Rapolas Kvedarauskas gim. 1913.VIII.15., kunigu pašventintas 1944 m. Nužudė raudonarmiečiai kareiviai 1945 m. Palaidotas Raguvos parapijinėse kapinėse.

15. Kun. Antanas Žakevičius gim. 1878 m., kunigu pašventintas 1901 m. Skrebotiškio parapijos klebonas, areštuotas 1950 m. Mirė 1955.1.1. Irkucko lageryje.

Vokiškųjų nacistų areštuotas


Kun. Alfonsas Lipniūnas gim. 1905 m., kunigu pašventintas 1930 m. Kunigavo Vilniuje, areštuotas 1943 m., kalinamas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Mirė 1945 m.

Panevėžio vyskupijos kunigai, nubausti bedievių valdžios, 
atimant darbo pažymėjimą — neleidžiant eiti kunigo 
pareigų


1. Kun. Petras Adomonis gim. 1922.1.22., kunigu pašventintas 1948.IV.25. Raguvos parapijos klebonas ir dekanas. Religinių reikalų tarybos įgaliotinis Rugienis atėmė darbo pažymėjimą už katekizaciją, procesijas . . . 1963.VII.13. 1963 m. rugsėjo pabaigoje paskirtas Burbiškio parapijos klebonu. 1974.VI.12., dirbant Kriaunuose klebonu, (Rokiškio raj.), administracinė komisija nubaudė 50 rub. už vaikų katekizaciją.


2. Kan. Bronius Antanaitis gim. 1925.II.19., kunigu pašventintas 1948.X.31. Pasvalio parapijos vikaras, 1949 rugsėjyje atimtas darbo pažymėjimas, kad nepasirašė prieš Popiežių, bet spalio pabaigoj buvo paskirtas vikaru Anykščiuose. Dirbant Krekenavoj klebonu, 1962 m. rugpjūtyje įgaliotinis Rugienis atima darbo pažymėjimą už uolumą ... ir ištremiamas į Suvalkiją, Bartininkuos altaristų, Alksninės paraijos klebonu. Panevėžio vyskupijon leista sugrįžti, paskiriant į Avilių mažą parapiją klebonu, nuo 1970 metų rudens.

3. Kun. Juozapas Antanavičius gim. 1931 .IV.18., kunigu pašventintas 1954.IX.12. Panevėžio katedros vikaras, atimtas darbo pažymėjimas 1964.III.30., ir įdarbinamas Panevėžy metalo fabrike iki paskiriamas Antašavos parapijos klebonu 1964.XII.3.

4. Kun. Vytautas Balašauskas gim. 1930.XI.3., kunigu pašventintas 1955 .XII.18. Atimtas darbo pažymėjimas, Linkuvoje būnant vikaru, 1962 m. Panevėžyje dirbo darbininku 8 mėnesius, o paskui nublokštas į Suvalkiją — kolūkyje dirbo 5 mėnesius. 1963 m. pavasarį leista eiti kunigo pareigas Salako bažnyčioje.

5. Kun. Mykolas Gylys, gim. 1927.1.1., kunigu pašventintas 1951.IX.23. Čedasų parapijos klebonas, nuteistas 9 mėnesius darbams durpyne Panevėžio raj. Nendrės Dusetų durpyne, apkaltinant už vaikų katekizaciją, 1959-1969 m. sausio mėn. Sekmadieniais pamaldas Čedasuos galėjo laikyti.

6. Kun. Alfonsas Gražys gim. 1923.II.9., kunigu pašventintas 1948.IV.25. Iškėlus iš Sudeikių parapijos Aleksandravėlėn 1959 m. rudenį, nuteistas 6 mėnesiams dirbti durpyne (Panevėžio raj.) Nendrės, Dusetų durpyne.

7. Kun. Vytautas Masys gim. 1931.III.24., kunigu pašventintas 1954.IX.12. Biržų parapijos vikaras, 1958.IX.1. atimtas darbo pažymėjimas. Paskirtas Gružių parapijos klebonu, vėl atimtas darbo pažymėjimas, apkaltinus katekizaciją. Nuo 1960.XI.11. iki 1963.IX.6. negalėjo eiti kunigo pareigų, dirbo Kaune elektriku.

8. Kun. Alfonsas Strielčiūnas gim. 1920.X.6., kunigu pašventintas 1945.1.14. Vykstant teismui dėl Klaipėdos bažnyčios, ryšium su jos statyba, atimtas darbo pažymėjimas 1961 m. pradžioj iki 1962 m. balandžio. Alizavon paskirtas klebonu.

9. Kun. Paulius Svirskis gim. 1924.X.23., kunigu pašventintas 1948.X.31. Burbiškio parapijos klebonas, 1964 m. apkaltintas vaikų katekizaciją, nuteistas dirbti metus laiko ? Krekenavos parapijoj Rūdų malūne. Iškeltas Ančiskinėn.

10. Kun. Juozas Šumskis gim. 1927.IX.15., kunigu pašventintas 1954.IX.12. Panevėžio šv. Apaštalų Petro ir Paul. parapijos vikaras 1960.V.20. iki 1962.IV.20., įgaliotinis Rugienis atėmė darbo pažymėjimą už uolumą ir turėjo dirbti Panevėžio cukraus fabrike. Po to paskirtas į Suvainiškį klebonu.

11. Kun. Sigitas Uždavinys gim. 1933.XII.17., kunigu pašventintas 1960.IV.13. Rokiškio vikaras. Atimtas darbo pažymėjimas, metus negalėjo eiti kunigo pareigų. Turėjo dirbti Rokiškio rajone, Čelkių durpyne darbininku.

12. Kun. Paulius Venckus gim. 1892.IV.18., kunigu pašventintas 1917.III.4. Pasvalio parapijos klebonas, nepasirašė prieš Popiežių — 1949 m. rudenį ir tą pačią dieną nebegalėjo eiti kunigo pareigų. Vėliau paskirtas į Jūžintus klebonu.

 

Panevėžio vyskupijos kunigai, grįžtant bolševikams į 
Lietuvą, 1944 m. vasarą pasitraukę iš Lietuvos


1. Kun. Petras Ažubalis gim. 1918.II.10., kunigu pašventintas 1942.X.

2. Kun. Vytautas Balčiūnas gim. 1910 m., kunigu pašventintas 1933 m. Kauno Tarpdiecezinės Kunigų seminarijos dvasios vadas.

3. Kun. Kazimieras Butkus gim. 1907.1.28., kunigu pašventintas 1932.V.21. Palėvenėlės-Geidžiūnų klebonas.

4. Kun. Jonas Burkus gim. 1913.XII.3., kunigu pašventintas 1940.VI.16.

5. Kun. Jonas  Bičiūnas gim.  1908.VI.24., kunigu pašventintas 1938.VI.11. Subačiaus parapijos vikaras.

6. Kun. Jonas Gasiūnas gim. 1904.IX.20., kunigu pašventintas 1934. Panevėžio vyskupo sekretorius.

7. Kun. Jonas Gutauskas gim. 1906 m., kunigu pašventintas 1932 m. Biržų gimnazijos kapelionas.

8. Kun. Feliksas Jokubauskas gim. 1912.IX.15., kunigu pašventintas 1939.VI.3. Ramygalos parapijos vikaras.

9. Kun. Paulius Jakutis gim. 1912, kunigu pašventintas 1934 m. Anykščių gimnazijos kapelionas.

10. Kun. Petras Jonaitis gim. 1919.III.25., kunigu pašv. 1944.III.25.

11. Kun. Juozas Juozevičius gim. 1909.XI.3., kunigu pašventintas 1936.1.5. Troškūnų parapijos vikaras.

12. Kun. Antanas Juška gim. 1913.V.13., kunigu pašventintas 1940.VI.16. Šeduvos gimnazijos kapelionas.

13. Kun. Leonardas Gižinskas 1893.XII.30., kunigu pašventintas 1917.III.11. Rokiškio gimnazijos kapelionas.

14. Kun. Fabijonas Kireilis gim. 1912.IV.6., kunigu pašventintas 1939 VI.31.

15. Kun. Mykolas Kirkilas gim. 1911.VI.18., pašventintas 1936 .V .31.

16. Kun. Jonas Krivickas gim. 1914.II.5., kunigu pašvent. 1938.VI.il.

17. Kun. Leonas Lukošiūnas gim. 1905.XII.5., kunigu pašv. 1929.V.29. Kauno Tarpdiecezinės Kunigų seminarijos 
dėstytojas.

18. Kun. Leonardas Musteikis 1911.VI.16., kunigu pašvent. 1938.VI.11. Šeduvos parapijos vikaras.

19. Kun. Titas Narbutas gim. 1913, kunigu pašventintas 1937 m. Panevėžio mergaičių gimnazijos kapelionas.

20. Kun. Paulius Ragažinskas gim. 1912.XII.12., kunigu pašv. 1938.XI. Debeikiuose buvo vikaru, bolševikai areštavo ir 
kalino 1940-1941 m. Utenos gimnazijos kapelionas.

21. Kun. Jonas Petrėnas gim. 1911.IV.7., kunigu pašventintas 1935.VI.15. Bolševikų areštuotas, kalinamas 1940-1941 m. Linkuvos gimnazijos kapelionas.

22. Kun. Alfonsas Sušinskas gim. 1909 m., kunigu pašv. 1934 m. Bolševikų areštuotas ir kalinamas 1940-1941 m. (Karas išlaisvino). Panevėžio Mergaičių gimnazijos kapelionas.

23. Kun. Albinas Spurgis gim. 1907.IX.6./ kunigu pašventintas 1932.V.21. Šimonių parapijos klebonas.

24. Kun. Adolfas Stasys gim. 1905.X.19., kunigu pašventintas 1928.XI.11. Rokiškio gimnazijos kapelionas.

25. Kun. Bronislavas šateika gim. 1910.X.19., kunigu pašventintas 1937.VI.20. Anykščių parapijos vikaras.

26. Kun. Mykolas Vembrė gim. 1904.1.5., kunigu pašventintas 1927.VI.11. Sidabravo parapijos klebonas.

27. Kun. Antanas Traškevičius gim. 1913.VIII.9., kunigu pašventintas 1940.VI.16.

28. Kun. Antanas Deksnys gim. 1906 m., kun. pašventintas 1931 m. Filos. Dr. Pakonsekruotas vyskupu.

 

Bolševikų arešto vengdami pasišalino iš Panevėžio į kitas 
vyskupijas


1. Kun. Alfonsas Lukoševičius gim. 1914.VIII.26., kunigu pašvent. 1942.III.21. Mirė 1984 m. Žemaičių Kalvarijoje.

2. Kun. Juozapas Kanaverskis gim. 1912.1.16., kunigu pašv. 1940.VI.16. Darsūniškio parapijos klebonas.

3. Kun. Juozapas Matulevičius gim. 1900.1.7., kunigu pašventintas 1925.VI.14. Lapėse gyvena, ligonis. Buvo areštuotas.

(P.S. Galbūt ir daugiau yra dar išvykusių į užsienį arba buvusių įkalinta kalėjime, bet kol kas tiek teko patirti žinių. Be abejo, kunigų vienuolių iš Panevėžio vyskupijos išvykusių yra . . .)