Vilnius. 1984 m. lapkričio 12 d. kun. Jono-Kastyčio Matulionio bute Vilniuje buvo padaryta krata. Ant kratos protokolo pasirašė LTSR prokuratūros (ypatingai svarbių bylų) jaunesnysis teisininkas G. Pogoželskas. Be jo kratą darė dar 4 prokuratūros darbuotojai ir 2 kviestinės moterys. Buvo paimta leidinys „Lietuvos ateitis" Nr. 7, straipsniai „Lietuvos valdininkas tėvynėje", „Katekizacija praktikoje", „Nuotaikos iš šv. Kazimiero jubiliejaus uždarymo", raštas, adresuotas kun. A. Gutauskui, pareiškimas, adresuotas RRT įgaliotiniui, 3 variantai fotomontažo su kun. S. Tamkevičiaus atvaizdu, 21 kun. S. Tamkevičiaus nuotrauka, pareiškimas, adresuotas LTSR CK I sekretoriui, rašomoji mašinėlė.
Krata truko daugiau kaip 5 valandas.

* * *

Kybartai (Vilkaviškio raj.). 1984 m. lapkričio 14 d. Onos Šarakauskaitės name (Čepajevo g-vė Nr. 19) buvo padaryta krata. Protokole nurodytas kratos tikslas — paimti daiktus, galinčius turėti reikšmės grupinei baudžiamajai bylai. Konkrečiai nurodyti, kokiai bylai ieškomi daiktai, pareigūnai atsisakė. Krata buvo padaryta namų savininkei nesant namuose. Kratos metu paėmė visas kun. Sigito Tamkevičiaus, Alfonso Svarinsko bei Jadvygos Bieliauskienės nuotraukas, magnetofono kasečių su kun. S. Tamkevičiaus ir kun. A. Svarinsko pamokslų įrašais, religinio turinio brošiūrų, apie 100 mažų įsegamų metalinių kryželių bei medžiaginių, vadinamų žaliųjų škaplierių ir kt. Kratos protokolai su paimtų daiktų sąrašais buvo rašomi namo gyventojos, kratos metu buvusios namuose, Birutės Briliūtės vardu.

 

* * *


Šimonys (Kupiškio raj.). 1984 m. lapkričio 15 d. Jonas Kibildis, kun. Jono Matulionio giminaitis (sesers sūnus), buvo iškviestas į Vilnių (LTSR prokuratūrą) pas tardytoją Bakučionį. Tardymo metu buvo klausinėjama apie kun. J. Matulionio pažįstamus, Neakivaizdinės seminarijos baigimą, darbą anksčiau, jo buvimą Kybartuose, kun. J. Matulionio santykius su sesers šeima.
 

* * *


Vilnius. Vilniaus ir kitose geležinkelio stotyse iškabinta buvusio polit. kalinio Vlado Lapienio nuotrauka su užrašu „ieškomas nusikaltėlis". Vladas Lapienis paskutinio sulaikymo metu sunkiai susirgo ir buvo paleistas namo su negyjančia žaizda kojoje. Kalbama, kad šiuo metu jis išvykęs gydytis.