„Aušra" Nr. 44 (84). 1984 m. rugpjūčio mėnesį pasirodė naujas „Aušros" numeris. Atvirame laiške grupė Lietuvos jaunimo dėkoja Popiežiui Jonui-Pauliui II už jo dėmesį lietuvių tautai, už jo visus apimančią krikščionišką meilę ir išreiškia viltį, kad šv. Tėvas ateityje tikrai aplankys Lietuvą. Straipsnis „Susirūpinkite dorovine tautos kultūra" ragina skaitytojus gilintis į savo tautos ir visos žmonijos istoriją: „Sugebėkime pasinaudoti jos pamokomis. Siekime subręsti į asmenybes, pilnaverčius krikščionis ir lietuvius. Nebūkime gyvenimo srovės nešami šapeliai ar šiukšlės. Mūsų tauta ilgisi aukštos dvasinės kultūros inteligentijos ir darbo žmonių. Nuo jų priklauso kultūrinis tautos suklestėjimas, gyvybė ar mirtis. Straipsnis „Saugumo nusikaltimai nesibaigia", remiantis „Aušros" archyvo duomenimis, pateikia eilės metų saugumo persekiojimo su totalitariniam režimui nepatikimais žmonėmis būdus bei priemones.

„Aušra" Nr. 45 (85). Leidinyje sprendžiamos tautos atsparumo, jos išlikimo, netekus politinės nepriklausomybės, klausimai. „Kiekvieno lietuvio pareiga pajusti atsakomybę už savo tautos likimą, suprasti istorijos keliamus reikalavimus ir gyvenamojo momento reikalus," — rašoma įvadiniame straipsnyje. „Aušra" susirūpinusi politinių kalinių, — tarp jų: Liudo Dambrausko, Jono Simokaičio, Antano Terlecko, — likimu. Leidinyje spausdinama Tarybų Sąjungos demokratinio judėjimo programa.


1984 m. gruodžio mėnesį pasirodė „Aušros" Nr. 46 (86). Leidinyje spausdinamas Vatikano Valstybės Sekretoriaus laiškas vyskupui Julijonui Steponavičiui, politkalinių laiškai iš lagerių ir tremties. Grupė Lietuvos tikinčiųjų dėkoja zalcburgiečiams, kurie 1984 m. Zalcburge, kur lankėsi LTSR Kultūros ministro J. Bielinio delegacija, pareiškė tikrą ir nuoširdų norą padėti Lietuvos tikintiesiems, dėkoja visiems broliams ir sesėms užsienyje, kurie peticijomis, memorandumais TSRS ambasadai kelia sąžinės belaisvių vargus ir religinius persekiojimus. Leidinyje aptariama lapkričio 15-16 d.d. Vilniuje vykusi ateistų konferencija: „Krikščionybė Lietuvoje; socialiniai klausimai ir politiniai aspektai", baigiama spausdinti Tarybų Sąjungos demokratinio judėjimo programa.

Lietuvi, neužmiršk,


kad: kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, kun. Jonas-Kastytis Matulionis, Romas Žemaitis, Vladas Lapienis, Jadvyga Bieliauskienė, doc. Vytautas Skuodis, Gintautas Iešmantas, Povilas Pečeliūnas, Julius Sasnauskas, Antanas Terleckas, ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai tikėti ir gyventi!