"Aušra" Nr. 48 (88). 1985 m. balandžio mėnesį pasirodė pogrindžio leidinys "Aušra" Nr. 48 (88). Įvadiniame leidinio straipsnyje atkreipiamas dėmesys, jog tarybinėje visuomenėje tam tikra dalis dvasinio peno ieškančių žmonių pasuka Rytų filosofijos kryptimi. Ypatingą vietą užima straipsnis pavadintas "Grėsmė Simučiui". Jame atkreipiamas visuomenės dėmesys į KGB persekiojamą 22-jus metus Gulage iškentėjusį politkalinį L. Simutį, kuriam už parašytą "Atvirą laišką Lietuvos kunigams ir klierikams" gresia nauji čekistų išpuoliai. Leidinyje pateikiamas pilnas dokumento tekstas.

Spausdinamas kun. Roko Puzono pareiškimas LTSR saugumo viršininkui, kuriame išdėstoma, kokiais sunkiais būdais jam teko skintis kelią į Kauno Kunigų seminariją. Leidinyje spausdinami V. Lapienio "Tarybinio kalinio memuarai".

* * *

1985 m. birželio mėn. pasirodė "Aušra" Nr. 49 (89). Čia pateikiama žinių apie rašytojo A. Vienuolio-Žukausko religinius įsitikinimus. Spausdinamas V. Lapienio "Tarybinio kalinio memuarų" tęsinys.

Lietuvi, neužmiršk:Kun. Alfonsas Svarinskas 
V. Lapienis 
Doc. Vytautas Skuodis 
Viktoras Petkus 
Gintautas Iešmantas 
Liudas Dambrauskas
Kun. Sigitas Tamkevičius 
Romas Žemaitis 
Jadvyga Bieliauskienė 
Povilas Pečeliūnas 
Julius Sasnauskas 
Antanas Terleckas
Kun. Jonas-Kąstytis Matulionis
ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!