Vilniaus V. Kapsuko Universiteto studentai, suorganizavę turistinę kelionę po Dzūkiją, sumanė aplankyti ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklą Perlojoje (Varėnos raj.). Nusipirkę gėlių, devyniese iškeliavo į žygį gegužės 13.

Atėję į Perloją, prie Vytauto paminklo padėjo gėles, bet nei dainavo, nei kalbų sakė. Juos čia atsekė saugumo pareigūnas, vėliau telefonu iškvietęs kitus saugumiečius ir miliciją. Studentus, grįžtančius namo, kely sulaikė, grąžino į Perloją, ir prasidėjo tardymas. Ir štai kokie jo rezultatai: iš universiteto pašalinti trys aktyviausi, jau anksčiau įtarti studentai: Eugenijus Banys, Remigijus Kajeckas ir Pranas Grigas.

Pirmiausia jie pašalinti iš VLKJS (komsomolo) už komjaunuoliškos drausmės laužymą, o Kajeckas dar už nepastovias pažiūras (kratos metu rasta maldaknygė).

Iš universiteto išmesti visi trys už grubų drausmės laužymą. Prorektorius mokymo reikalams Sudavičius ir vadovybė kaltino studentus, kad be jokios progos nešė gėles prie Vytauto paminklo. Tai buvo, anot universiteto vadovybės, užmaskuotas Kalantos metinių minėjimas.

Nukentėję studentai, ieškodami teisybės ir užtarimo, kreipėsi net į Lietuvos KP centro komitetą. Ir čia jiems buvo atrėžta:
— Užtenka, kad padėjot gėles prie Vytauto — feodalo ir grobiko! Tai nesuderinama nei su komjaunuolio, nei su tarybinio žmogaus principingumu ir patriotiškumu.

Štai kaip vertinama mūsų tautos praeitis!