Šiauliai. 1983 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių raj. Švietimo skyriaus metodistas Jonas Jurevičius buvo pakviestas pas Švietimo skyriaus vedėją Krūmą. Vedėjas paklausė J. Jurevičiaus, ar buvęs per kaimyno Greičiaus laidotuves bažnyčioje. Metodistui paaiškinus, kad keliom minutėm buvo užėjęs (iš darbo išėjo leidus tiesioginei viršininkei) vedėjas pagrasino atleisti jį iš darbo už tariamą pravaikštą. Tai seniai reikėjo padaryti vien tik dėl jo brolio Mečislovo Jurevičiaus. Po kelių dienų J. Jurevičius buvo vėl iškviestas pas vedėją. Čia jo laukė rajono profsąjungos k-to pirm. Dirvonskienė, Švietimo skyriaus partsekretorė Mečvienė ir kt. Jurevičiui buvo pranešta, kad čia jam ne vieta dirbti ir rajono partijos sekretorės Abkaitės įsakymu bus atleistas iš einamų pareigų. Vedėjas Krūmas reikalavo, kad pakviestasis parašytų pareiškimą savo noru atsisakąs pareigų, kitaip į darbo knygelę bus įrašyta atitinkamas straipsnis, ir jis niekur negaus darbo. Taip metodistas J. Jurevičius, išdirbęs Švietimo skyriuje 17 m., apdovanotas LTSR Švietimo pirmūno ženkliuku ir garbės raštais buvo priverstas palikti darbą. Šiuo metu jis dirba Ginkūnų aštuonmetėje mokykloje eiliniu mokytoju.

* * *


Aukšteklė (Šiaulių raj.). 1980 m. buvo laidojamas Aukšteklės aštuonmetės mokyklos buvęs direktorius Dargužas. Kadangi velionis buvo laidojamas su bažnytinėmis apeigomis, nežiūrint jo didelių nuopelnų švietimo sistemai (pokario laikotarpiu surinkęs pinigų, pastatė mokyklą), dalyvauti mokiniams ir mokytojams buvo griežtai uždrausta.

* * *


Kiaukliai (Širvintų raj.). 1985 m. spalio 21 d. Kiauklių aštuonmetės mokyklos pionierių vadovė Lapėnienė ir mokyklos direktorės pavaduotoja Kalininą į mokyklos kambarį nusivedė ketvirtokę Ingą Zvingevič. Mokytojos barė mergaitę, kam keletą kartų buvo nuėjusi į bažnyčią ir kleboniją, reikalavo pažado, kad tokie nusikalamai daugiau nepasikartos. Mokytojos atsagstė mokinės uniformą, tikrindamos, ar ant kaklo nėra religinio medalijono. Spalio 24 d. Kalininą ir kitos mokytojos tardė I. Zvingevič, kiek kartų buvusi bažnyčioje ir klebonijoje. Inga į klasę grįžo verkdama. Tikintys mokiniai guodė ją ir skatino neišsigąsti bauginimų. Po pamokų Ingos auklėtoja Kvaksienė, mokytojai Kalininą ir Kadžiulis nuvežė mokinę į namus ir privertė jos motiną parašyti pasiaiškinimą dėl dukros "nusikaltimų". Motiną įpareigojo kasdien iš mokyklos Ingą vestis tiesiai į namus, kad tik ji nebedraugautų su tikinčiais draugais.

Tos pačios mokyklos šeštos klasės mokinį Dainių Matijošių, kuris yra tikintis ir todėl liovėsi nešioti pionieriaus kaklaraištį, barė direktorė Grigaitienė, mokytojos — Kalininą, Lapėnienė ir kitos. Lapėnienė nusivedė Dainių į klasę ir užrišo jam kaklaraištį. Kažkas jau buvo įskundęs, kad spalio 20 d. kaimyninėje Želvos parapijoje per atlaidus berniukas patarnavo šv. Mišioms, todėl mokytojos šaipėsi: "matyt, mažai meldeisi, kad šiandien parkerį pamiršai..."

* * *

 

Lietuvi atmink, kad:kun. Alf. Svarinskas
kun. S. Tamkevičius
kun. J. Matulionis
doc. V. Skuodis
V. Petkus   
J. Bieliauskienė
J. Dambrauskas  
B. Gajauskas
G. Iešmantas 
V. Lapienis 
R. Žemaitis
G. Sasnauskas
P. Pečeliūnas  ir kiti
neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!