Novosibirsko sritis. Pernai nuteistas Novosibirsko kunigas Josefas Svidnickis yra kalinamas Novosibirsko srityje, Kuibyševo mieste, UF 91/12 ostr. 6 brigada 61, indeksas 632350. Vasario 2 d. jį aplankę artimieji pasakoja, kad nors kunigas Josefas kaip visada giedrios nuotaikos, jo sveikata smarkiai pašlijusi — jų žodžiais tariant, atrodo "kaip nuimtas nuo kryžiaus". Maitinimas labai prastas, siuntinius išvagia kriminalistai, neseniai kunigą buvo ištikęs sunkus širdies priepuolis. Anksčiau jis dirbo virtuvėje, dabar perkeltas į kitą darbą — tampo lentas. Pasimatyti leista tik per stiklinę pertvarą, kalbėti — tik rusiškai.

* * *

 Panevėžys. 1985 m. spalio 24 d. pas kraštotyrininką Joną Ruzą atėjo penki milicininkai ir, pateikę kratos orderį, apie tris valandas darė kratą. Po to atėjo apie 10 saugumiečių ir vėl išnaršė visą kambarį. Čekistai slėpė savo pavardes, nenorėdami pasisakyti. Vėliau paaiškėjo, kad vienas iš jų buvo pavarde Skudas.

 Saugumiečiai pasiėmė spausdinimo mašinėlę, kibo prie oficialiai spausdintų Tvardovskio eilėraščių, sakėsi atėję atimti ir sunaikinti Vaidulio atsiminimus, o J. Ruzą gąsdino, jei jis nesusirinksiąs visų šešių atsiminimo egzempliorių, gausiąs šešis metus kalėjimo. J. Ruzas surado vieną kitą atsiminimų egzempliorių ir pristatė juos saugumui. Po kratos J. Ruzą ir O. Ruzienę išsivežė tardymui, rytojaus dieną jie buvo pakartotinai tardyti.

* * *


Viduklė (Raseinių raj.). 1985 m. lapkričio 30 d. į Raseinių saugumą buvo iškviesta Viduklės gyventoja M. Šaukienė. Tardytojas kaltino M. Šaukienę kažkokiu baisiu nusikaltimu, padarytu 1984 m. gegužės mėnesį, jai gulint Raseinių ligoninėje. Pasirodo, kad tuo didžiuoju "nusikaltimu" buvo laikoma tai, kad ligonė su savimi turėjo rožančių, sąsiuvinį su maldomis ir jame įdėtą kun. A. Svarinsko nuotrauką. Čekistas šaukė ant tardomosios, kaip ji galinti nešiotis su savimi ir dar kitiems rodyti tokio didelio nusikaltėlio nuotrauką. "Ir melstis už jį negalima!", — pakeltu tonu šaukė pavardės nepasisakęs saugumietis. Moteris paaiškino, kad kunigas nenusikaltėlis, bet ateistų melo ir šmeižtų auka. "Mes, tikintieji, meldžiamės ne tik už kunigus kalinius, bet ir už visus paklydusius, tame tarpe ir jus, saugumiečius", — kalbėjo M. Šaukienė. Moteris priminė čekistui, kad kun. A. Svarinską valdžia turėtų amnestuoti, nes ir ji pati dabar tęsia kunigo pradėtą kovą prieš girtuokliavimą. Įpykęs saugumietis kaltino kun. A. Svarinską žmogžudyste. Tardytojas laikė nusikaltimu tai, kad M. Saukienė ligoninėje viešai pasakojusi apie kun. A. Svarinsko teismą Vilniuje. Čekistą domino, kaip tardomoji vertina Popiežiaus veiklą ir pats aiškino, kad, išrenkant Joną-Paulių II Popiežiumi, buvo padaryta didelė klaida, be to garantavo, kad Lietuvoje niekada nebus taip, kaip Lenkijoje. Tardymas užtruko dvi valandas.

* * *


Viduklė. 1985 m. spalio 3 d. viduklietė Adelė Jucevičiūtė buvo iškviesta į rajoną. Saugumo viršininkas teiravosi, kaip ji drįstanti bažnyčioje garsiai melstis už suimtą parapijos kleboną kun. A. Svarinską, kitus suimtus kunigus, kalinius. Čekistas tvirtino, kad bažnyčioje negalima garsiai melstis už valstybinius nusikaltėlius kaip suimti kunigai. Mergina paaiškino, kad nei ji, nei kiti parapijiečiai nežino jokių kun. A. Svarinsko ir kitų kunigų kalinių nusikaltimų. Atvirkščiai — jie mato tik jų pasiaukojantį darbą, kantrybę, kovą su girtuoklyste. Kun. A. Svarinsko dėka parapijoje per laidotuves ir mirusių minėjimus dauguma žmonių nevartoja svaiginamų gėrimų. O kas suskaičiuos, kiek jie yra padėję tikintiesiems?! Saugumietis laikėsi savo ir kalbėjo, kad Konstitucija draudžia garsiai melstis bažnyčioje, reikalavo parašyti pasižadėjimą, jog daugiau nesimels. Jucevičiūtė užprotestavo, sakydama, jog nuo mažens ji meldžiasi namuose ir bažnyčioje, ir toliau taip darys, o pasižadėjimo — jokio nerašys. Tardytojas domėjosi, ar mergina klausosi Vatikano laidų. Ji pasisakė klausanti ir paklausė, argi tai uždrausta? Saugumietis aiškino, kad klausyti galima, tik draudžiama dviese aptarinėti girdėtas laidas ir daryti iš jų išvadas.
Kovo 25 d. A. Jucevičiūtė vėl buvo iškviesta į saugumą. Vėl tie patys klausimai ir grasinimai, tačiau mergaitė jokių pasižadėjimų nei žodžiu, nei raštu nedavė.