"Aušra" Nr. 50 (90). 1985 m. rugsėjo mėnesį pasirodė naujas pogrindžio leidinio "Aušra" numeris. Pažymint 45-erių metų sovietinės okupacijos sukaktį, buvęs Lietuvos kariūnas savo atvirame laiške, pavadintame "Kaip rusų tankai balsavo už "Lietuvos Seimą" pasakoja apie skaudžią Lietuvos kariuomenės padėtį 1940 metais: "Mes buvome vienui vieni tarp dviejų slibinų — iš Vakarų ir Rytų...

...Mes, likę gyvi Rusijos imperijos piktadarybių liudininkai, šaukiame ir šiandien — po 45 metų — Teisingumo! Laisvės!" — baigia savo laišką buvęs karys. Straipsnyje "Kas tie tikrieji piratai?" pritariama užsienio pabaltiečių patriotų ir visų laisvę mylinčių žmonių labai reikalingoms pastangoms atkreipti pasaulio dėmesį į tikrąją Pabaltijo tautų padėtį; dėkojama visiems, prisidėjusiems prie 1985 m. liepos mėnesį įvykusio Baltijos tribunolo Kopenhagoje, taikos ir laisvės kelionės Baltijos jūra, pasibaigusios laivo "Baltic Star" keleivių demonstracija Helsinkyje bei mitingais ir demonstracijomis Stokholme, kas dar kartą priminė Maskvos "apžvalgininkams", kad tikrasis piratiškas užpuolimas Pabaltijyje įvyko prieš 45 metus — kai Maskva pagrobė tris Pabaltijo valstybes.


"Aušra" Nr. 51 (91). 1986 m. gruodžio mėnesį pasirodžiusi "Aušra" Nr. 51 (91) savo įvadiniame straipsnyje "Kalėdiniai apmąstymai" išreiškia tvirtą tikėjimą, kad "Kalėdų Kristus sutelks visus geros valios žmones vienam tikslui: Tiesos ir meilės atkūrimui mūsų Tėvynėje ir Tautoje".

Leidinyje atkreipiamas visuomenės dėmesys į trijų vaikinų — Ričardo Andrijausko, bei brolių Mečislovo ir Gintaro Tarasevičių — sunkią padėtį. 1983 m. gegužės mėnesį jie buvo bandę pereiti Tarybų Sąjungos — Suomijos sieną, už ką KGB iki šiol juos terorizuoja, neleisdami mokytis, nuolatinai įsidarbinti, nuolat grasinant izoliuoti nuo visuomenės, pastoviai gresia fizinis susidorojimas. Spausdinamas lietuvių Motinų atviras, laiško formos atsakymas S. Antonovo Motinai. Tęsiami spausdinti V. Lapienio "Tarybinio kalinio memuarai".

L i e t u v i,  a t m i n k ,  k a d :


kun. Alfonsas Svarinskas
kun. Sigitas Tamkevičius 
Algirdas Patackas  
Vladas Lapienis 
Gintautas Iešmantas 
Antanas Terleckas 
Algirdas Statkevičius
doc. Vytautas Skuodis 
Jadvyga Bieliauskienė   
Romas Žemaitis
Povilas Pečeliūnas 
Liudas Dambrauskas 
kun. Jonas-Kąstytis Matulionisir kiti
neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai  g y v e n t i   i r   
t i k ė t i!