Garbingajam Broliui Julijonui Steponavičiui, tituliniam Antarados vyskupui,

1980 metais, minėdamas tavo 25 metų vyskupystės šventimų sukaktį, pasiunčiau tau, Garbingasis Broli, kupiną palankumo ir meilės laišką, kuriame trumpai prisiminėme tavo nueitą vyskupystės kelią, išryškinome tavo veiklą ir tarsi giesme džiugiai pašlovinome. Tavo ganytojiškas uolumas, tavo drąsa, tvirtumas negandose buvo tokie, kad tavo pagerbimas teisingai gali būti palygintas su apaštalų dorybėmis, kurių garbingume dalyvauji. Ta proga kartu su Mumis tave pagerbė ne tik tavo ganomieji, kuriais nuolatos rūpiniesi, bet ir visa Bažnyčia, kuri su liūdinčiais liūdi ir su besidžiaugiančiais džiaugiasi.

Bet štai, Garbingasis Broli, jau artinasi kitas tau ir visiems tave mylintiems malonus įvykis: tavo kunigystės penkiasdešimties metų sukaktis, kuri yra tavo turimos vyskupystės pradžia ir šaknis. Iš tikrųjų laiminga diena, nes tą dieną Dievas išsirinko tave iš daugybės žmonių kunigu pagal Jo Širdį, išskyrė tave iš kitų lyg ostiją, kad aukotumeis kartu su Jo Sūnumi, ir tą dieną paskyrė tave ištikimiausiu savo tarnu, o tu pagaliau pasiekei tokį garbingumą kaip tas, kuris naudojasi Kristaus kunigystės suteiktomis galiomis.

 Nuo tos dienos tu, Garbingasis Broli, Bažnyčios vardu bėrei Dievo žodžio sėklą, kuri visada nešė gerų vaisių dangui; atleisdavai nuodėmes, apvalydamas kalčių slegiamas širdis, atnašaudavai Šv. Mišių auką, gelbėdavai nuo pikto ir apsaugodavai nuo amžinojo pasmerkimo sielas, iškeliaujančias į amžinybę ir esančias išganymo pavojuose, stiprindamas jas dieviškomis malonėmis. Visuomet gi tu rūpinaisi tikinčiaisiais kaip tėvas savo vaikais, pasiaukojančiai siekdamas kelti Dievo garbę, rūpindamasis, kad būtų laikomasi Bažnyčios nuostatų, stengdamasis padėti vargšams, kruopščiai mokydamas tikinčiąją liaudį, stiprindamas tikėjimą ir apgindamas nuo gresiančių pavojų.

Kai 1955 metais tavo kunigystė praturtėjo vyskupystės šventimais, tada kunigystės pilnatvė dar labiau padėjo augti toms dorybėms tavo sieloje, tarsi tavo kunigystė būtų apimta malonės liepsnų. Tavo sielą, kurią šv. Dvasia pašventė savo šventove, tapo krikščionių tikėjimui saugoti tvirtove, kurios negali sugriauti jokie vėjai, jokios audros, jokios negandos. Tokiu būdu, Garbingasis Broli, tikintiesiems tapai vėliava, po kuria jie rikiuojasi, o netikintiesiems — nerimu.

Galbūt tokie buvo Dievo Apvaizdos planai, kad daugiau padėtum saviesiems eidamas kančios keliu, negu būdamas visų aukštinamas ir gerbiamas. Šitaip visuomet būna šventų žmonių gyvenime, nes tautų gerovė dažnai siejama su vadų ir ganytojų dorybėmis.

Tad būk ištvermingas, Garbingasis Broli, karštai mylėdamas Dievą, šventai brangindamas tikėjimą, ištikimai jį liudydamas ir drąsiai jį išpažindamas. Šie dalykai tikrai yra tavo ir Bažnyčios garbė.

Kas Mane liečia, tai meile, malda ir bet kuriuo kitu galimu būdu būsiu garbingame Lietuvos mieste Vilniuje, ypač besiartinant 600 metų krikščionybės įvedimo sukakčiai. Tegu neišblėsta tais metais įsižiebusi šviesa, bet vis ryškiau šviečia tarsi giedrame danguje iškilęs gražus mėnulis.

Meldžiu Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, Lietuvos Globėją ir Pasididžiavimą, kad teiktų tau stiprybės, tautai pagalbos ir visuomet globotų tavo Tėvynę. Jei taip bus, tuomet visi galės gyventi ramybėje.

Baigdamas šį laišką, sveikinu tave šią džiugią dieną, nuoširdžiai dėkoju už tavo triūsą ir prašau Dievą visokeriopų malonių ir gėrybių tau ir taviesiems, suteikdamas Apaštališkąjį Palaiminimą tau ir visiems Lietuvos vyskupams, kunigams, vienuoliams, vienuolėms ir tikintiesiems, kurie yra man nepaprastai brangūs.

Vatikanas, 1986 m. gegužės mėn. 20 d. 
aštuntaisiais Mūsų Pontifikato metais 
(—) Jonas-Povilas II

 

***


 J. E. Vilniaus Arkivyskupijos Apaštaliniam Administratoriui Vyskupui — tremtiniui Julijonui Steponavičiui

Brangusis Vilniaus Arkivyskupijos Ganytojau, Jūsų kunigystės 50 metų jubiliejaus proga sveikiname Jūsų Ekscelenciją, dėkodami Viešpačiui už Jūsų dvasios tvirtumą ir heroišką ištikimybę Kristaus Bažnyčiai. Vilnius, 1986 m. VI.21.
Pasirašė 85 Vilniaus arkivyskupijos kunigai
 

***


Garbingasis Lietuvos sostinės Vyskupe, 
Auksinio Jūsų kunigystės jubiliejaus proga reiškiame Jums, Ekscelencija, tą brolišką solidarumą ir meilę, kuria apsupti visus dėl Kristaus vardo varžomus Dvasios Vadovus ragina II-sis Vatikano Susirinkimas (Chr. D., nr. 7).

Jūsų nepalaužiama ištikimybė Kristui ir Bažnyčiai "yra mūsų garbė ir džiaugsmas" (1 Tes. 2,30).

Dar ilgus metus svieskite mums tos kilnios ištikimybės pavyzdžiu!
Kaišiadorys, 1986.VI.21.

Pasirašė Kaišiadorių vyskupijos Apaštalinis 
Administratorius vyskupas Vincentas Sladkevičius 
ir 68 vyskupijos kunigai

***


J. E. vyskupui Julijonui Steponavičiui 50 m. kunigystės jubiliejaus sukaktyje

Sveikiname Jus, Garbingasis Lietuvos sostinės Vyskupe, auksinio kunigystės jubiliejaus proga!

Viešpats Jus, Ekscelencija, per 50 kunigiškos tarnybos metų vedė vis arčiau ir arčiau Savęs. Prieš 31 metus davęs kunigiškojo pašaukimo pilnatvę vyskupystėje, jau 25 metai kai leidžia Jums stovėti po savo kryžiumi Žagarės tremties tylumoj.

Jūsų gyvenimo kelias gyvas liudijimas Lietuvai ir pasauliui, kad ir XX-tame amžiuje Bažnyčia turi tokių Ganytojų, kurių nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negali atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje" (Rom. 8,38).

Te didžioji Kristaus ir Jo Bažnyčios meilė palaiko Jūsų jėgas, kad dar ilgus metus galėtumėte mums šviesti kilniu ištikimybės Dievui pavyzdžiu!

Telšių vyskupas Antanas Vaičius 
Telšių vyskupijos kunigų taryba 
Telšių vyskupijos kunigų vardu pasirašė: 
Vysk. Antanas Vaičius 
Kun. Albinas Arnašius 
Kun. Bronius Burneikis 
Kun. Jonas Gedvilą Kun. 
Juozapas Gedgaudas 
Kun. kan. Kazimieras Gasčiūnas 
Kun. Jonas Kauneckas 
Kun. Petras Puzaras 
Kun. Adolfas Pudžemis 
Kun. Juozas Pačinskas 
Kun. Tadas Poška 
Kun. Petras Palšis 
Kun. kan. Juozapas Miklovas 
Kun. Bernardas Talaišis

 

** *


J. E. Vilniaus Arkivyskupijos Apaštališkajam Administratoriui vyskupui Julijonui Steponavičiui

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Bažnyčios Vyskupe, Šlovingasis Jubiliate,

Su gilia pagarba ir nuoširdumu sveikiname Jūsų Ekscelenciją su kunigystės auksiniu jubiliejumi ir 75 metų gyvenimo sukaktimi.


Skaudžiais pergyvenimais turtingi Jūsų gyvenimo metai. Mums netekus Jūsų, Panevėžio vyskupijoje liko neužgydyta žaizda.

II Vatikano susirinkimas skatina būti solidariais, broliškoj meilėj apsupant visus dėl Kristaus Vardo varžomus Dvasios Vadovus.

Nors patyrėte ignoranciją iš įvairių pozicijų, bet Jūsų ištikimybė Bažnyčiai ir mūsų Tautai šviečia ir tuo Jūsų asmenybė dar didingesnė ir mums artimesnė. Žmogiška būtimi atskirti — dvasioj artimi.

Linkime, Jūsų Ekscelencija, stiprybės ištikimybėje, aukos ir Dievo meilės galia tęsti Vyskupo misiją. Ilgiausių metų!
1986.VI.21.Pasirašė 90 Panevėžio vyskupijos kunigų


Žagarė. 1986 m. birželio 29 d. Žagarės bažnyčioje suplaukę iš visų Lietuvos kampelių tikintieji minėjo J. E. Vyskupo Julijono Steponavičiaus 25 metų tremties, 50 metų kunigystės ir 75 metų amžiaus jubiliejus. Pamaldų metu pamokslus pasakė Žagarės klebonas kun. Gustavas Gudanavičius, kun. Ladislovas Balionas ir kun. Leonardas Jagminas. Prieš jubiliejines apeigas buvo perskaitytas Popiežiaus Jono-Pauliaus II sveikinimo laiškas vyskupui J. Steponavičiui, kuris suteikė daug džiaugsmo jubiliatui ir visiems tikintiesiems. Po pamaldų Vilniaus arkivyskupijos kunigų vardu J. E. J. Steponavičių pasveikino kun. Algimantas Keina; sveikino Joniškio dekanas bei kt. kunigai kurių buvo septyni; pasipuošęs tautiniais ir baltais rūbais jaunimas iš Vilniaus, Žagarės, Kauno, Šiaulių, Valkininkų, Prienų, Kapsuko, Kybartų, Mažeikių, Joniškio ir kitų miestų nuoširdžiai sveikino mylimą Vyskupą — tremtinį, dėkodami Dievui ir Jam už tą nuostabią ištvermę ir meilę Bažnyčiai, kurią Ekscelencija rodo šių dienų negandose ir persekiojime.