Šv. Tėve, dėkojame už meilę, mūsų Tėvynei ir jos Bažnyčiai, parodytą, minint Lietuvos Krikšto 600 metines.

Jūsų malda, dėmesys ir meilė Lietuvai bus mums atrama, tęsiant 600 metų ištikimybės Apaštalų Sostui tradiciją. Pažadame, kad, sekdami protėvių pavyzdžiu, padarysime viską, kad ateizmo bangos neatplėštų mūsų Tėvynės nuo šv. Petro uolos, kaip praeityje jos nepajėgė atplėšti protestantizmas ir provoslavija.

Visada malda ir meile lydėsime Jūsų Šventenybę sunkiame Jūsų šventų pareigų kelyje.

Katalikiška Lietuva

***

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisiminė katalikišką Lietuvą, švenčiančią savo Krikšto 600 metų Jubiliejų:

JAV, Brazilijos, Anglijos ir kitų kraštų konferencijoms, Pasaulio Vienuolijų viršininkų tarybai, paskelbusiems ir pravedusiems maldų dienas už Lietuvą ir jos Bažnyčią.


Dėkojame jų Eminencijoms kardinolams ir vyskupams, norėjusiems atvykti į Vilniuje vykusias pagrindines Jubiliejaus iškilmes: Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui Jo Eminencijai kardinolui Hopneriui, Čikagos kardinolui, didžiam Lietuvos bičiuliui Jo Eminencijai Bernardin, Lenkijos Primui J. Glempui, Vienos arkivyskupui Giores ir daugeliui kitų. Jums nebuvo leista dalyvauti Jubiliejaus iškilmėse, tačiau katalikiška Lietuva visada Jūsų lauks kaip brangiausių svečių.

Nuoširdžiai dėkojame vyriausybių vadovams, prisimenantiems Lietuvą ir jos Krikšto Jubiliejų: Australijos Senatui, JAV Prezidentui R. Reaganui.

Padėka visiems asmenims ir organizacijoms, prisiminusioms Lietuvos Krikšto sukaktį JAV, VFR, Šveicarijoje, Austrijoje, Airijoje ir kituose kraštuose.


Ypatingai esame dėkingi 66 JAV Kongresmenams Jubiliejaus proga laišku besikreipusiems į TSRS CK Generalinį Sekretorių Michailą Gorbačiovą kunigų sąžinės belaisvių, išlaisvinimo iš sovietinių lagerių reikalu.

Teatlygina visiems Gerasis Dievas!