Kybartai (Vilkaviškio raj.). 1987 m. lapkričio mėn. 17 d. 14 val. į Vilkaviškio miesto KGB būstinę buvo iškviesta Kybartų miesto gyventoja Birutė Briliūtė. Tardymą pravedė iš Vilniaus atvykęs čekistas Stepučinskas. Tardymo metu B. Briliūtei buvo pateikti 1987 m. rugsėjo 8 d. kratos metu paimtus daiktus liečiantys klausimai. Kadangi tardytojas Stepučinskas tendencingai siekė grynai religinio turinio literatūrą pristatyti, kaip šmeižiančią tarybinę santvarką, B. Briliūtė tardymą ignoravo, o sekančią dieną per tard. Stepučinską Vilniaus KGB Pirmininkui įteikė sekančio turinio pareiškimą:

1987 m. lapkričio 17 d. buvau iškviesta tardymui į VSK Vilkaviškio poskyrį. Tardymą pravedęs VSK darbuotojas Stepučinskas mane apklausinėjo kaip liudininkę byloje "dėl šmeižikiško turinio literatūros gaminimo ir platinimo". Dauguma tardytojo Stepučinsko pateiktų klausimų lietė literatūrą, nieko bendro neturėjusią ir neturinčią su bet kokiu šmeižimu (kaip pvz. Viksva "Dievas, pasaulis, žmogus", Sl Yla "Jurgis Matulaitis", Bern. Brazdžionio eilėraščių rinkinys "Per pasaulį keliauja žmogus"). 

Jau patį šios literatūros paėmimo faktą laikau, geriausiu atveju, kratą pravedusių darbuotojų neapdairumu ir savo dalyko neišmanymu. O šios literatūros pristatymą kaip šmeižiančios tarybinę santvarką, laikau tendencingu VSK darbuotojų piktavališkumu. Juo labiau, kad net pats tard. Stepučinskas nesugebėjo paaiškinu, kur yra šmeižiama tarybinė santvarka B. Brazdžionio eilėraščių rinkinyje ar knygoje "Jurgis Matulaitis". Į tai jis atsakė, kad pats šių knygų iš viso nėra skaitęs, o paprašius paskaityti eksperto išvadą, liečiančią šių knygų turinį, pareiškė, jog knygos eksperto išvadoje nėra atskirai aptariamos, o pateikiama bendra išvada, — "šmeižikiškos".Po tokio atsakymo savaime peršasi mintis, jog VSK darbuotojai siekia ne išaiškinti tarybinę santvarką šmeižiančius asmenis, o bet kokia kaina apkaltinti tarybinės santvarkos šmeižimu. Bendradarbiauti, mano supratimu, neteisingame, VSK darbuotojų darbe nesutinku ir todėl reikalauju 1987 m. lapkričio mėn. 17 d. tardytojui Stepučinskui duotus mano parodymus laikyti negaliojančius. Taip pat pakartotinai prašau grąžinti 1987 m. rugsėjo mėn. 8 d. kratos metu paimtus daiktus ir ateityje skirti rimčiau tardymui pasiruošusius asmenis (bent jau susipažinusius su tardymui paruošta medžiaga).

20 dienų bėgyje laukiu raštiško jūsų atsakymo."
 

*  *  *

Kybartai. 1987 m. lapkričio 18 d. Vilkaviškio KGB būstinėje iš Vilniaus atvykęs tardytojas Stepučinskas tardė Oną Kavaliauskaitę, gyv. Kybartuose, Čepajevo sk. .19. Tardytojo pateikti klausimai lietė 1987 m. rugsėjo mėn. 8 d. O. Kavaliauskaitės bute kratos metu paimtus daiktus. Čekistas ypatingai domėjosi, ar O. Kavaliauskaitė nežinanti, kas yra knygos "Katakombų gėlės" autorius, iš kur gavusi kitas kratos metu paimtas knygas. Ona Kavaliauskaitė pasirašyti po apklausos protokolu atsisakė.
 

*  *  *

Kybartai. 1987 m. lapkričio mėn. 18 d. buvo apklausta Ona Šarauskaitė, gyv. Kybartuose, Čepajevo sk. 19. Tardytojas Stepučinskas teiravosi, ar neteko O. Šarauskaitei skaityti kratos metu iš B. Briliūtės ir O. Kavaliauskaitės paimtų knygų bei ką ji žinanti apie kitus kratos metu paimtus daiktus. O. Šarauskaitė atsakė nieko nežinanti. Po tardymo protokolu nepasirašė.
 

*  *  *

Vilnius. 1988 m. sausio 8 d. pas vilnietį Petrą Cidziką, gyvenantį Gvazdikų 2, buvo padaryta krata. Kratai vadovavo LTSR prokuratūros ypatingai svarbių bylų justicijos patarėjas Brikauskas. Jis perskaitė sausio 5 d. nutarimą daryti kratą tikslu — paimti rašinius, turinčius reikšmę bylai, t.y. susijusius su "LKB Kronikos" leidimu, platinimu bei kita antivisuomenine veikla. Kratai talkininkavo įgaliotinis J. Lauka ir J. Topolev. Kviestiniai: Vita Kirkilaitė ir Irena Markauskaitė, gyvenančios Vilniuje. Krėtėjai elgėsi lyg šeimininkai savo bute, žinojo, kur kas padėta. Kai J. Topolev norėjo eiti į rūsį, jam buvo pasakyta: "Neik, ten nieko nėra!" Aišku, KGB prieš kratą be P. Cidziko šeimininkavo bute. Paėmė: atvirą laišką JAV kongresmenams, atvirą laišką Generalinam Sekretoriui M. Gorbačiovui dėl leidimo švęsti vasario 16 d. (po juo buvo pasirašę 70 asmenų), kreipimąsi į viso pasaulio geros valios žmones, "LKB Kronikos" Nr. 13 bei nemažai kitų pogrindinės literatūros leidinių. Krata truko daugiau tris valandas.
(1972 m. už "LKB Kronikos" Nr. 1 platinimą) davimą skaityti kitiems (P. Cidzikas 4 metus buvo uždarytas spec. psichiatrinėje ligoninėje Černiachovskyje — Kaliningrado sritis).
 

*  *  *

Kaunas. 1988 m. sausio 23 d. pas kaunietį Vytautą Vaičiūną perspėti, kad nedalyvautų vasario 16 d. minėjime, atsilankė saugumo darbuotojas R. Savickas. Saugumietį domino, ar V. Vaičiūnas pažįsta vilnietį P. Cidziką, ar žino, kad pas jį buvo padaryta krata ir kas buvo paimta, ar pasirašė po pareiškimu dėl leidimo švęsti vasario 16 d., ar skaitęs "LKB Kroniką" ir t.t. Išeidamas pareiškė: "Kuo jūs mažiau verksite, tuo mes mažiau jus varginsime."

 

*  *  *

Grįžusius kalinius Povilą Pečeliūną bei Jadvygą Bieliauskienę bandoma kviesti pokalbiams į Valstybinio saugumo komitetą.

1988 m. sausio 21 d. atnešusiam šaukimą saugumiečiui P. Pečeliūnas kategoriškai pareiškė: "Į šiuos rūmus mane nuvešite tiktai su retežiais ant rankų, laisvanoriškai neisiu — neturiu ką ten kalbėti". Milicijos pareigūnui, reikalaujančiam, kad P. Pečeliūnas greitu laiku įsidarbintų, P. Pečeliūnas paaiškino, kad jis turi 30 metų darbo stažą, todėl pagal įstatymus įsidarbinti, juo labiau greitai, jam nėra būtina.

Sausio 21d. ateiti į saugumo būstinę telefonu buvo kviečiama J. Bieliauskienė. Eiti atsisakė. Sekančią dieną nepriėmė oficialaus šaukimo, sakydama, jog su žmonėmis, kurie slopina demokratizaciją, vykdydami piktadarystes, ir neprisiima atsakomybės už milijonus kankinių, ji kviečiama pas juos nesilankys, o areštuota nekalbės.