1973 lapkričio 19 Kauno Vykdomojo komiteto darbuotojas Vytautas Vaičiūnas, lankęs miesto statomus objektus, apie 12 vai. sugrįžo į namus papietauti. Namuose (Hipodromo g. 46) rado savo seną pažįstamą, buvusį mokytoją Povilą Petronį. Po 15 minučių paskambino kažkoks nepažįstamas vyriškis. Vos šeimininkas pravėrė duris, šeši vyrai atbėgo iš laiptinės ir įsiveržė į kambarį. Įsibrovėliai nepasisakė, kas jie tokie, neparodę jokių dokumentų, išsivedė su savim Povilą Petronį. Išėjo, bet nevisi — trys liko laukti iki 18 vai., t.y. iki kratos pradžios. Jai vadovavo saugumo darbuotojas, ypatingai svarbių bylų tardytojas majoras Limauskas. „Kviestiniai" — Vladimiras Gluš-čevskis ir Vladimiras Engelhartas. Saugumiečiai kviestiniai — liudininkais paprastai pasikviečia savus žmones. Lapkričio 19 nesuspėta visko iškrėsti, todėl 22 vai. majoras Limauskas kviestinius atleido, o pats išvažiavo, palikęs V. Vaičiūno bute budėti tris saugumiečius. Vienas jų — Vilimas — vėliau šeimininką tardė.

  Kitos dienos rytą pasirodė majoras Limauskas su kitu saugumiečiu ir kviestiniais. Krata buvo tęsiama. Už kelių valandų trys saugumiečiai V. Vaičiūno žmoną Leonorą nusivedė į sodo namelį ir padarė kratą. Baigę krėsti, saugumiečiai E. Vaičiūnienę nugabeno į Kauno saugumą tardymui, trukusiam apie 9 valandas. Kitą dieną ji buvo tardoma dar 7 valandas.

  Pradėdamas daryti kratą, majoras Limauskas paskelbė lapkričio 14 dienos nutarimą padaryti V. Vaičiūno bute kratą ir paimti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės... Krata baigta 16 vai. 20 min. Jos metu paimta:

  1. Daug aplankalų su religiniais ir priešalkoholiniais straipsniais: „Katalikų tikėjimo pagrindai", „Kad kūrentųsi ugnis", „Stebuklai ir tikėjimas", „Kelias į laimę", „Degtinė ne atlyginimas", „Šventumo keliai", „Tėvų pavyzdys", „Tikėjimo pagrindas", „Tikėjimas išgelbėjo" ir kt. — viso apie 70 straipsnių.

  2. Daug popieriaus lapų su įvairiais užrašais.

  3. Maldaknygės „Aukštyn širdis" (3 egz.), „Jėzus ir aš" (4 egz.), „Prie altoriaus" (4 egz.).

 4. Užrašų knygutės su įvairiais užrašais.

  5. Laikraščių iškarpos.

  6. Daug sąsiuvinių su įvairiais religiniais ir prieš-alkoholiniais tekstais.

  7. Prieškariniai religiniai žurnalai: „Draugija" (1 egz.), „Saleziečių žinios" (3 egz.), „Žvaigždutė" (5 egz.).

  8. Religinės knygos: „Tikiu", „Raupsuotųjų kunigas", „Tėve mūsų", „Auklėjimo menas", „Ką apie Dievą sako šiuolaikiniai mokslininkai", „O vis tik Šv. Raštas teisus" ir kt. — viso apie 60 knygų.

  9. „Naujasis Testamentas" (2 egz.).

  10. Daug fotonuotraukų ir religinių paveikslėlių -fotografijų.

  11. Vokas su adresu „Didžiai Gerbiamam Povilui Petroniui".

  12. Vokas su adresu „Didžiai Gerbiamam Povilui Petroniui".

  13. Magnetofono juostos (2 št).

  14. Keli Lietuvos žemėlapiai su pažymėtomis kai kuriomis vietovėmis.

  15. Guminis štampukas „Med. f. P. Petronis".

Vaičiūnas saugumiečiams paaiškino, kad rastieji daiktai priklausą P. Petroniui.

  Saugumiečiai taip pat rado popieriui piaustyti prietaiso dalis, popieriaus lapus su įvairių detalių schemomis, aukštos įtampos bloko „Era-M-15" techninį aprašymą ir kt.

  V. Vaičiūnas buvo tardomas 4 dienas. Tardymas trukdavo nuo penkių iki vienuolikos valandų.

 1973 lapkričio 19 saugumiečiai iškrėtė Kazimiero Gudo, gyv. Kauno rajone, Samylų apylinkėj, Šlėnavos kaime, namą ir ūkinius pastatus. Kratos metu paimta: 2.5 tūkstančio neįrištų maldaknygių, ..namų darbo neįrengtas dauginimo aparatas „ERA" ir kt. Tardymo metu Gudas nekartą muštas.


  1973 lapkričio 20 dvi saugumiečių mašinos sustojo prie Ežerėlio gyventojo Parturbavičiaus kiemo. Dalis saugumiečių nuėjo pas kaimyną Žarecką, pas kurį taip pat buvo padaryta krata. Saugumiečiai perkasė net kieme riogsojusią žvyro krūvą.

  Pas Parturbavičių surasta rašomoji mašinėlė ir elektrografinis kopijavimo aparatas „ERA". Saugumiečių teigiamu, čia buvo dauginama LKB Kronika.

  Išvažiuodami su grobiu, saugumiečiai šeimininkę areštavo. Šeimos nariai tardomi.

*  *  *

  1973 lapkričio 19 krata buvo padaryta pas Janiną Lumbienę, gyv. Kaune, Markso g. 13, bt. 4. Kratos metu paimta: rašomoji mašinėlė, eilėraščiai apie R. Kalantą ir memorandumo SNO Generaliniam Sekretoriui 17000 parašų kopija. Kratos metu J. Lumbienė nualpo ir buvo iškviesta greitoji pagalba. Po kratos sekė tardymas.

*  *  *

  1973 lapkričio 19 vakare saugumiečiai pradėjo krėsti kauniečio Y butą (Baršausko g. Nr. 9). Kratos metu rasta: 280 kg šrifto ruošiamai knygai „Jaunuolio pasaulėžiūra" ir maldaknygei „Aukštyn širdis", du lagaminai su literatūra, namudinės gamybos spaustuvėlė, P. Petronio felčerio diplomas ir teisės vairuoti mopedą. Saugumiečiai šeimininkui liepė spausdinti, o jie fotografavo. Po Kratos prasidėjo tardymas.

*  *  *

  1973 lapkričio 20 saugumo darbuotojas majoras Eismantas padarė kratą pas Juozą Tarnauską (žr. LKB Kronika Nr. 8), gyv. Kaune, TSRS 50-čio g. 12, bt. 28. Buvo iškrėstas butas, sandėliukas ir darbo vieta gamykloje „Ragutis". Kratos metu paimta: religinės knygos: „Liturgika", „Jaunuolio kovos", „Jaunos sielos religinis auklėjimas", eilėraščiai, užrašų knygutė, lapas popieriaus su spalvų geltona - žalia - raudona deriniu, kelios maldaknygės „Jėzus ir aš" ir kt.

*  *  *

  1973 lapkričio 20 krata buvo padaryta pas N., gyv. Kaune, Biliūno alėja 67, bt. 8. Kratos metu paimta tūkstantis dar neįrištų maldaknygių „Aukštyn širdis", du rietimai dermantino ir apipiaustymo priemonė. Buto šeimininką lapkričio 20 ir 21 tardė majoras Glu-šovas. Gruodžio mėnesį jis buvo iškviestas į Vilniaus saugumą pas tardytoją Markevičių.

*  *  *

  1973 lapkričio 21 saugumiečiai padarė kratą pas Mariją Vilkutę, gyv. Kaune, XIV Kranto g. 23. Kratoje dalyvavo kviestiniai: P. Vilkas ir Grajauskas. Kratos metu paimtas lagaminas su knygomis ir įvairiais popieriais.

* * *

  1973 lapkričio 20 nuo ankstyvo ryto saugumiečiai pradėjo krėsti J. Gudelio butą (Kaunas, Vyšnių g.5). Per penkias valandas krėtėjai peržiūrėjo butą, palėpes, sandėliukus. Ieškojo „ginklo"! Kratos metu paimta religinė literatūra, užrašai, LKB Kronika. Po kratos šeimininkas buvo tardomas Kauno ir Vilniaus saugumo būstinėse.