1974 sausio 18 tardymui į Vilniaus saugumo komitetą buvo iškviestas Virgilijus Jaugelis. Tardytojas Lazarevičius norėjo sužinoti, iš kokio asmens Virgilijus gavo krepšį su rotatoriaus vaškuotėmis. V. Jaugelis paaiškino, kad, jo manymu, padaryta krata yra nusikaltimas, nes Konstitucija garantuojanti spaudos laisvę. Patys krėtėjai — nusikaltėliai. Dėl šios priežasties atsisakąs kalbėti. Vienas iš tardytojų pareiškė nuomonę, kad reiktų V. Jaugelį nugabenti į psichiatrinę ligoninę ir patikrinti sveikatą.
Sekančią dieną V. Jaugelis vėl buvo tardomas. Klausinėjo, ar Virgilijus pažįstąs Petronį, kun. Zdebskį ir kt. asmenis. Buvo paimti pirštų atspaudai ir rašysenos pavyzdžiai.

Vasario 25 (1974) į Vilniaus Saugumo komitetą buvo iškviestas kun. J. Buliauskas, tačiau į tardytojo klausimus neatsakinėjo, motyvuodamas, kad jis neturi teisės jį tardyti dėl religinių dalykų.


*  *  *

  1974 sausio mėn. Arimantas Raškinis (techninių mokslų kanditatas) buvo iškviestas į Vilniaus saugumą tardymui. Jo žmona Danutė Raškinienė (fizikos -matematikos mokslų kandidatė) dirba Vilniaus V. Kapsuko Universitete, Kauno vakariniame fizikos - matematikos fakultete vyr. dėstytoja. Jiems grasinama, kad ateityje dėl religinių įsitikinimų neteksią darbo.

  1974 Pelenų dieną į Vilniaus Saugumo komitetą tardymui buvo iškviestas kun. J. Zdebskis. Saugumiečių nuomone, jis esąs „generolas", atseit, vadovaująs antitarybinei veiklai. Tardymas tęsėsi iki sekančios dienos vakaro.

  Vilniaus saugumo komitete dar buvo tardoma daug asmenų, kaip antai: K. Tarutis, A. Pliuirienė, N. Stašaitytė ir kt. Saugumiečiams labiausiai rūpi pažintys su suimtaisiais ir kt. asmenimis.

   Apie suimtųjų P. Pliuiros, J. Stašaičio ir kitų tardymą žinių nėra. Vienas saugumietis išsitaręs, kad tardymas užtruksiąs apie metus laiko, nes „dabar esanti tokia mada". Apie dabartines tardymo sąlygas vienas kalinys taip išsitarė: „Jeigu palyginti 1958 metų tardymą su dabartiniu, tai jis skiriasi, kaip dangus nuo pragaro."

   Lietuvos tikintieji, negalėdami fiziškai palengvinti suimtųjų vargų, juos kasdien lydi savo malda.

   Plačiai kalbama, kad tardymo metu kai kurie asmenys bandomi užverbuoti saugumo agentais.

*  *  *