Byla Nr. 345 ir pirmoji KGB ataka

Kai tik LKB kronika pateko ir į KGB rankas, 1972 m. liepos 5 d. jai buvo užvesta byla Nr. 345. 1973 m. spalio 30 d. KGB generolas Petkevičius patvirtino labai platų planą, kaip sunaikinti LKB Kronikos leidimą, dauginimą ir perdavimą į Vakarus. Pagal šį planą buvo numatyta sunaikinti ir kitos religinės ir ideologiškai kenksmingos literatūros leidimą. Tuo metu KGB jau žinojo, kad yra išleisti šeši Kronikos numeriai, o Vakarus pasiekę keturi numeriai. Pagal KGB surinktą informaciją Kronikos ir kitos religinės bei ideologiškai kenksmingos literatūros (maldaknygių, katekizmų, pamokslų) gaminimu ir platinimu užsiima organizuota ir giliai užsislaptinusi kunigų ir nacionalistų – klerikalų grupė.

Į šią grupę įeina: kun. J. Zdebskis, kun. S. Tamkevičius, kun. J. Buliauskas, kun. J. Lauriūnas, kun. A. Keina, P. Petronis, P. Plumpa, J. Stašaitis, J. Urbonas, V. Vaičiūnas ir kt. Buvo nutarta atlikti kratas pas kun. A. Keiną, kun. J. Buliauską, kun. J. Lauriūną, P. Petronį, P. Plumpą, J. Stašaitį, J. Urboną, V. Vaičiūną, A. Raškinį, V. Jaugelį, L. Atkočiūnienę, V. Lapienį, V. Merkį, T. Steponavičiūtę, kun. B. Babrauską ir kt. asmenis. Buvo numatyta aktyviai dirbti su bylos „Mrakobiesy“ – „Tamsybininkai“ kunigais: J. Lauriūnu, J. Buliausku ir A. Keina; taip pat, turint tikslą išaiškinti Kronikos leidėjus, sekti reakcingus kunigus: K. Žemėną, K. Garucką, A. Svarinską, Račiūną, S. Tamkevičių, B. Babrauską, G.Šukį bei vienuoles: J. Kuodytę, J. Stanelytę, Vertelkaitę,  Pošiūnaitę ir kt.

Plane minimus reakcingus asmenis per laikraštį „Gimtasis kraštas“ Lietuvos išeivijai sumanyta pristatyti kaip spekuliantus, kuriems rūpi tik pelnas. Šį planą buvo pavesta įvykdyti KGB pulkininkams: Kisminui ir M. Ščesnovičiui, papulkininkiams G. Bagdonui, Kolgovui ir kapitonui Markevičiui.

1973 m. lapkričio 20 d. KGB padarė per 50 kratų. Jomis pogrindžio spaudai ir ypač maldaknygių leidimui buvo suduotas rimtas smūgis, bet jos taip pat parodė, kad KGB darbuotojai dar buvo tolokai nuo pagrindinio taikinio – Kronikos redakcijos. Didžiausias nuostolis Kronikai buvo P. Plumpos suėmimas. Talentingas, darbštus, bebaimis – tokių darbininkų visuomet reta.

KGB triumfavo, kad Kronika sunaikinta, tačiau gruodžio 12 d. pasirodė 8-asis numeris, kuriame buvo plati informacija apie kratas ir suėmimus. Apie spalio 30 d. KGB planą mes nežinojome, bet masinės kratos buvo aiškus įrodymas, kokios pajėgos metamos Kronikai sunaikinti. Tačiau Kronikos leidėjų ir rėmėjų pasitikėjimas Dievu buvo didesnis už šį KGB norą. Be šito pasitikėjimo anuomet nebūtų buvę drąsos eiti pirmyn.

Nuo aštuntojo numerio "LKB Kronika" buvo pradėta versti į rusų kalbą. Vertė Kaišiadorių vyskupijos, Stirnių parapijos klebonas kan. Stanislovas Kiškis. Galima tik žavėtis šio kunigo drąsa, nes jis Stalino laikais jau buvo ėjęs Gulago keliais dešimtį metų.

Iš arkivysk. S. Tamkevičiaus knygos „Viešpats mano šviesa“