Anoniminiai laiškai - KGB kovos priemonė

Kronikos 12 - jame numeryje (1974 m. rugsėjo mėn.) dėmesį atkreipia nauja KGB taktika, nukreipta prieš Kroniką ir pogrindžio kunigus –  tai anoniminiai laiškai, skirti paveikti pareigas einančius vyskupus ir vyskupijų valdytojus. Pirmasis toks laiškas buvo adresuotas Kauno ordinarui vysk. J. Labukui, o jo kopijos pasiųstos visų vyskupijų ganytojams. Anoniminio laiško autoriais pasirašė „Vilkaviškio vyskupijos kunigai“. Tikrasis šio laiško autorius, be jokios abejonės, buvo dvasiškis, tačiau aiškus KGB kolaborantas. Anoniminis laiškas įtaigojo vysk. J. Labuką imtis žygių  prieš taip vadinamus reakcingus kunigus, kurie „ardo Bažnyčios vienybę“. Net nurodė, kaip turėtų pasielgti į Vatikaną nuvykęs vyskupas – per Vatikano radiją demaskuoti Kronikos balsą. 

Anuomet mes nematėme aukščiausių KGB pareigūnų instrukcijų, įpareigojančių kompromituoti kunigus ir pasauliečius, išdrįsusius kelti į viešumą juodus, Bažnyčios griovimui skirtus sovietinės valdžios darbus. Daug ko nežinojome, tačiau anoniminiame laiške aiškiai matėsi sunkiai paslepiamos KGB ausys. Tuojau gimė du atsakymai anonimui. Vilniečių kunigų vardu atsakymą paruošė kun. Jonas Lauriūnas SJ.  

Kronikos 12 – me numeryje skaudžiausia žinia buvo ses. Nijolės Sadūnaitės areštas. Sesuo Nijolė buvo labai perspektyvi Kronikos darbininkė ir jos areštas buvo labai didelis nuostolis. KGB pareigūnai pasinaudojo vienos kolaborantės informacija ir ses. Nijolę užtiko rašomąja mašinėle perrašinėjančią Kronikos 11 - ąjį numerį. Pirmasis svarbus Kronikos darbininkas Petras Plumpa buvo suimtas prieš metus ir KGB kalėjime laukė teismo.