J. N.

            KUR NEMUNĖLIS

    Kur Nemunėlis 
    Žali šilojai, 
    Kur smėlio kopos 
    Jūrą praaugo — 
    Žemė lietuvių, 
    Brangi gimtoji, 
    Tautos didžiąsias 
    Paslaptis saugo . . .

        Laisvai alsavo 
        Tėvai prabočiai, 
        Tik jųjų ainiai 
        Vergaut įprato, — 
        Už Judo rublį 
        Pavalgę sočiai 
        Vargų Tėvynės 
        Jie nebemato!

    O kas pabando 
    Aru skrajoti, 
    Viršum kalnynų 
    Laisvai pakilti — 
    Tuojau nutilsta 
    Širdis už grotų, 
    Skaudžiai palikus 
    Padangių viltį . . .


        Pro amžių rūbą, 
        Gadynių tolį 
        Tėvynės vardas 
        Garbingai švyti! 
        Vėlei prabuski, 
        Žeme artojų, 
        Skubėk prikelti 
        Narsiąją Vytį!

    Kur Nemunėlis, 
    Žali šilojai, 
    Kur smėlio kopos 
    Baltiją supa, — 
    Tenai Tėvynė, 
    Žemė gimtoji, 
    Po priešo jungo 
    Kryžiumi klūpo . . .


                TĖVYNE MOTINA

    Tėvyne mylima, 
      Tave šaukiu, 
        Tave, o Motina 
          Manoji,

    Aš bėgu takeliu 
      Tavų laukų, — 
        Bet čia aplink 
          Erškėčiai moja . . .

    O kur namai, 
      Tėvyne, pasakyki? . . 
        Aš ieškau jų
           Ir niekur nerandu . . .

    Tik paukščiai svetimi 
      Aplinkui klykia — 
        Bedvasiai paukščiai,
           Blaškomi audrų.       

    Ką Tu gi pasakysi
      Man, Tėvyne, —
        Pažvelgusi į mano 
          Ištremties kelius?
    Kur jungo batas
      Troškimus sumynė,
        Išspaudęs skausmo
          Pėdsakus gilius.

    Tėvyne Lietuva,
      Buvai narsuolių žemė
        O šiandien — vergė
          Ponų svetimų.

      Man Tavo skruostai  
        Nuo kančių aptemę . . .
         Tikri vaikai — 
          Našlaičiai be namų.
   
    Tėvyne, Motina, 
      Pašauk savuosius 
        įdegti naują 
          Židinį tautos.

    Tavoji meilė
       Mus visus tejuosia, — 
        Ne jungas geležinis 
          Priespaudos klaikios!


    Nors TTG Katalikų Komitetas pirmiausia rūpinsis katalikų teisių gynimu, bet stengsis padėti ir kitiems tikintiesiems, kurie  jį kreipsis.

    TTG Katalikų Komitetas solidarizuojasi su Tarybų Sąjungos ir viso pasaulio žmogaus teisių gynėjais ir yra pasiryžęs su visais bendradarbiauti žmogaus teisių gynimo srityje. Ypatingai artimai norima bendradarbiauti su TSRS Tikinčiųjų teisių gynimo krikščioniškuoju komitetu. Šį bendradarbiavimą mes laikysime savo kukliu indėliu ne tik tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynime, bet ir ekumeniniame judėjime.

    Jeigu bet kuris TTG Katalikų Komiteto narys negalėtų eiti savo pareigų, tuojau jo vietą užima vienas iš anksto pramatytų kandidatų.

    TTG Katalikų Komitetas prašo suinteresuotus asmenis kreiptis rūpimais klausimais į bet kurį šio Komiteto narį. /
    TTG Katalikų Komiteto narių adresai:

    Kun. Jonas Kauneckas, 
    235610 Telšiai, Pionierių g. 51;

    Kun. Alfonsas Svarinskas, 
    234422 Raseinių r. Viduklė, Šaltinio 1;

    Kun. Sigitas Tamkevičius, 
    234290 Vilkaviškio r., Kybartai, Darvino 12;

    Kun. Vincas Vėlavičius, 
    235915 Skaudvilė, Taruagės g. 17; 

    Kun. Juozas Zdebskis, 
    234560 Lazdijų r., Šlavantai.

    1978.XI.13