Lietuva rusinama sparčiai. Kai kuriose viešose įstaigose jau nebegalima lietuviškai susikalbėti. Geležinkelių sistema visai surusinta (traukiniu važiuodami girdime tik rusiškus paaiškinimus). Jau kelinti metai, kaip mūsų knygynai ir kioskai užversti rusiška literatūra, o jei išleidžiama lietuviška vertinga knyga, tai knygynuose jos nusipirkti negausi. Mums neleista turėti net žemėlapį lietuvių kalba (knygynuose kelinti metai guli rusiškas Lietuvos žemėlapis).  

Ypač užgulė rusinimas švietimo sistemą. Atėjo metas, kai bolševikinis okupantas, nusimetęs išvaduotojo kaukę ir išsižadėjęs komunizmo idealų, atvirai ir ciniškai ėmėsi Lietuvą rusinti ir vietoj mėsos mums kiša rusų kalbą ir rusišką menkavertę literatūrą. Paskutinis okupanto žingsnis — rusų kalbos dėstymas vaikų darželiuose ir vidurinės mokyklos I-ose klasėse. Pirmoje klasėje sumažintos lietuvių kalbos pamokos, o rusų kalbos pamokos vyksta dvejuose pogrupiuose. Vadinasi, rusų kalba yra privilegijuota, jos mokoma dirbant su mažesniu mokinių skaičiumi, kad mokiniai geriau dalyką įsisavintų.


Šis paskutinis okupanto žingsnis yra pasikėsinimas į gyvybinį mūsų tautos šaltinį — lietuvių kalbą, kurią mūsų bočiai šimtmečiais išsaugojo gryną, noras šį šaltinį užteršti, užnuodyti, išsekinti. Yra žinomas pedagogikos dėsnis, kad svetimą kalbą galima pradėti mokyti tik tada, kai mokiniai gerai įsisavina gimtąją kalbą. Jau buvo blogai, kai nuo antros klasės pradėta mokyti rusų kalbos, o dabar lietuvių kalbos reikalai pasidarė visai blogi. Jei vaikui nuo 6 metų, pradedant darželiu, kišama rusų kalba, jo gimtoji lietuvių kalba bus užteršta rusišku žodynu, rusiškais išsireiškimais ir rusišku galvojimo būdu, o lietuviška kalba bus sužalota, iš jos liks lietuviškai rusiškas žargonas.


Kodėl mūsų vaikai turi mokytis rusų kalbos jau nuo 6 metų, o rusiukai Rusijoje mokosi svetimos kalbos (vokiečių ar kitos) tik nuo 11 metų? Kodėl mes neturime lygių teisių su rusais? Kuo jie pranašesni už mus? Jų daugiau yra, bet ne skaičiumi matuojama tautos vertė. Mes kaip tauta nesame menkesni ir mažiau verti, kaip rusai, ir savo kalbos neišsižadėsime.

Gana Lietuvą rusinti! Mokykla skirta ne tam, kad žudytų mūsų vaikų gimtąją kalbą.

Lietuviai! Boikotuokime rusų kalbą! Įstaigose ir viešose vietose kalbėkime lietuviškai. Jei kas tave užkalbina rusiškai, atsakyk lietuviškai, nebent jis būtų atvykėlis nerusas. Tegu rusai, gyveną Lietuvoje, išmoksta lietuviškai.

Neterškime lietuvių kalbos rusiškais žodžiais ir posakiais.
Nepirkime rusiškų knygų ir literatūros, kuri skirama propagandai mokykliniam jaunimui ir vaikams.

Tėvai, neleiskite savo šešiamečių vaikų į darželio paruošiamąją grupę. Tegu jie vienerius metus pabūna namie.

Mokytojai, kuriems užkrauta pareiga I klasėje mokyti lietuvių vaikus rusų kalbos, praveskite formaliai pamokas ir pasistenkite, kad mokymo rezultatas būtų artimas nuliui.

Lietuvių kalbos mokytojai, jūsų pareiga įkvėpti mokiniams lietuvių kalbos meilę, iškelti jos grožį ir vertę.

Girškevičiai, rimkai ir visi, kurie vergiškai pildote visus okupanto nurodymus, žinokite, — jūsų laukia tautos teismas!

Lietuviai

 

***