TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

    1979 m. lapkričio 13 d. 
    Nr.24

Lietuvos KP Centro Komitetui
Nuorašai: Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams

    Ilgus pokario metus Lietuvos katalikai veltui klebeno įvairių valdžios įstaigų duris prašydami tikintiesiems gyvybiškai reikalingo katekizmo. Atsakymas visada būdavo neigiamas. Sunku būdavo suprasti keistą užsispyrimą neduoti leidimo išleisti bent 30 puslapių tikybos pirmamokslį. Vieniems šitai primindavo, kad Lietuvos ateistai nelabai tiki savo ideologijos moksliškumu, jeigu bijo, kad vaikiškas katekizmas gali sugriauti ateistinio marksizmo pagrindus, kitiems primindavo caro laikus, kada buvo draudžiama lietuviška spauda, apie ką vysk. Antanas Baranauskas anuomet rašė: „Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda, tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda".

    1979 m. pradžioje padėtis pasikeitė, pradėta plačiai kalbėti, kad tarybinė valdžia leisianti Lietuvos katalikams atsispausdinti reikiamą kiekį katekizmų.


    Lietuvos ordinarai 1979 m. balandžio 5 d. kreipėsi į Religijų reikalų tarybos įgaliotinį P.Anilionį nurodydami, kad Lietuvos katalikams pirmą kartą reikėtų leisti atsispausdinti bent 500 000 katekizmų. Žinant, kad pokario metais nebuvo atspausdinta nė viena katekizmo laida, šis skaičius buvo labai kuklus. Šitoks katekizmų skaičius būtų per mažas, kad jį gautų kiekviena katalikiška šeima. Jei Lietuvoje būtų tik 70 proc. tikinčiųjų (o jų yra kur kas daugiau), tai Lietuvoje tikinčiųjų šeimų būtų ne mažiau kaip 540000. Kiekviena katalikiška šeima privalo turėti bent katekizmą, iš kurio galėtų mokyti savo vaikus tikėjimo ir jo praktikos. Taip pat reikia neužmiršti, kad kasmet Lietuvoje sukuriama apie 15 000 naujų katalikiškų šeimų, kurioms irgi reikalingi katekizmai.

    1979 m. balandžio 18 d. TTG Katalikų Komitetas savo rašte Nr.13 nurodė tarybinei vyriausybei, kad Lietuvos katalikams kasmet reikėtų išleisti apie 100 000 katekizmų.

    Religijų reikalų tarybos įgaliotinis P.Anilionis š.m. pavasarį Lietuvos kunigus įtikinėjo, kad katekizmų tikrai būsią. Kalbėdamas Kunigų seminarijos auklėtiniams įgaliotinis nurodė, kad katekizmų būsią išleista net 300 000. Kai dėl šio skaičiaus seminaristai pradėjo garsiai juoktis, įgaliotinis net užsigavo ir pradėjo įtikinėti, kad tiek katekizmų pakaksią aprūpinti visiems tikintiesiems.

    Tolimesnis katekizmo likimas buvo kaip tų aukų, patekusių į Prokrusto lovą. Paruoštas katekizmo tekstas uoliems Lietuvos ateistams, sėdintiems prie bedieviškos Prokrusto lovos, atrodė per ilgas, ir jie liepė jį perpus sumažinti. Taip ir buvo padaryta. Bėgo mėnesiai, o katekizmo vis nebuvo matyti. Keista, bet net ordinarai nieko aiškaus negalėdavo kunigams pasakyti, kada bus išleisti tie katekizmai. Šiuo metu sklinda nauja žinia, kad katekizmų būsią atspausdinta 60000, o gal dar mažiau, t.y. lygiai tiek, kiek reikalinga ne vaikų katekizacijai, o tarybinei propagandai prieš 1980 metų olimpines žaidynes. Todėl nenuostabu, kad daug kur girdėti balsų, sakančių: jeigu tarybinė valdžia neleidžia išleisti reikiamos apimties ir pakankamo tiražo katekizmų, tai jų išvis nereikia. Po kelias -dešimt tūkstančių katekizmų Lietuvos tikinčiuosius iki šiol aprūpindavo pogrindis, tikriausiai aprūpins ir ateityje.

    Susidarius tokiai padėčiai, mes kreipiamės į Lietuvos KP Centro Komitetą ir informuojame, kad su katekizmo išleidimu iki šiol tarybinės valdžios pareigūnai elgėsi labai neatsakingai. Jeigu bus išleistas visais atžvilgiais apkarpytas katekizmas, tai jis sukels tikinčiųjų ne džiaugsmą ir padėką, o tik susierzinimą ir pasipiktinimą. Tuo bus tik pakenkta partijos ir vyriausybės prestižui.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas,     
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,     
Juozas Zdebskis