TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. rugsėjo 23 d. 
Nr.23

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos XXXIV sesijai, visų šalių vyriausybėms, parlamentams ir visuomenei

1979 m. rugsėjo 7-11 d. Maskvoje vyko pasaulinė konferencija „Už visų vaikų taikią ir laimingą ateitį". Daugelio kraštų atstovai kalbėjo apie vaikų teises, kvietė pasaulio visuomenę kovoti už geresnį gyvenimą visiems vaikams, ragino užtikrinti vaiko teisę gyventi ir ginti vaikus nuo visų formų prievartos. Pasaulinės konferencijos dalyviai pažymėjo, kad „svarbiausiu faktoriumi ginant jaunosios kartos teises ir interesus tapo 1959 m. JTO priimta Vaiko teisių deklaracija."

Plačioji Lietuvos TSR visuomenė Vaiko teisių deklaracijos, kaip ir daugelio kitų tarptautinių dokumentų, nežino. Beveik visų suaugusiųjų, o ypač vaikų, tokia apverktina padėtis, jog jie net nežino, kokias teises garantuoja daugelis Tarybų Sąjungos vyriausybės pasirašytų tarptautinių dokumentų.

Lietuvos TSR ypatingai yra prievartaujami tikintys vaikai. Šią temą plačiai nušvietėme 1979 m. balandžio 18 d. TTG Katalikų Komiteto dokumente Nr.12, skirtame UNESCO organizacijai ir pasaulinei konferencijai „Už visų vaikų taikią ir laimingą ateitį". Čia norime pateikti dar keletą faktų.

Tikinčių tėvų vaikai ne tik neturi teisės būti auklėjami pagal savo tėvų įsitikinimus, bet jie prieš tėvų valią yra auklėjami „kovingais ateistais". Lietuvos TSR švietimo ministerija reikalauja: „Mokyklų pedagogų, partinių ir komjaunimo organizacijų uždavinys - nuo pat pirmos klasės rūpintis, kad kiekvienas mokinys per visas pamokas ir užklasinius renginius formuotų mokslinę materialistinę pasaulėžiūrą, augtų kovingu ateistu" („Tarybinis mokytojas", 1979.IX.21). Kaip šitokį tikinčių vaikų prievartavimą suderinti su Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir su pasaulinės konferencijos „Už visų vaikų taikią ir laimingą ateitį" raginimu: „Ginti vaikus nuo visų formų prievartos"?

Tikintiems vaikams ne tik prievarta skiepijama bedieviška ideologija, bet tokiu pat būdu trukdoma išgirsti religinę mintį. 1979 m. rugsėjo 18 d. Astrave (Baltarusijos TSR) buvo teisiama lietuvaitė Angelė Ramanauskaitė už tai, kad ji vasaros atostogų metu, nuvykusi į svečius pas Baltarusijos lietuvius, keliems tikintiesiems vaikams tris kartus papasakojo apie Dievą ir pamokė keletą maldelių. Angelė Ramanauskaitė buvo apkaltinta pažeidusi Baltarusijos TSR Baudžiamojo kodekso 139 str. 1 dalį ir nubausta pinigine bauda. Tardymo metu ji mėnesį laiko praleido dvokiančiose kamerose su girtuoklėmis, venerikėmis ir kriminalistėmis. Astrave įvykusio teismo procesas buvo skirtas tikinčiųjų įbauginimui, kad niekas nedrįstų vaikams pasakoti apie tikėjimą. Šis teismas dar kartą pademonstravo, kad tikintys vaikai Tarybų Sąjungoje turi tik vieną teisę - būti bedieviai. Kad jų nepasiektų religinė mintis, čia tarnauja net įstatymai ir teismai.

Mes, būdami įsitikinę, kad vaikų prievartavimas dėl religinių įsitikinimų yra nepateisinamas ir antihumaniškas, raginame visų šalių vyriausybes, parlamentus ir pasaulio visuomenę ginti Tarybų Sąjungos vaikus nuo visų formų prievartos, taip pat ir nuo prievartinio bedievinimo. Laisvai, be prievartos susiformavę savo pasaulėžiūrą vaikai bus pajėgūs kurti šviesią mūsų planetos ateitį.

TTG Katalikų Komiteto nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis