TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979m. liepos 6 d. 
Nr. 18

Lietuvos TSR prokurorui

1979 m. birželio 28 d. Varėnos liaudies teismas turėjo nagrinėti Aleksandro Razvinavičiaus baudžiamąją bylą dėl 1979 m. birželio 1 d. įvykusios avarijos. Teisme kaip nukentėjęs dalyvavo Kybartų klebonas kun. Sigitas Tamkevičius. (Į teismą, saugumo pareigūnų skatinamas, kreipėsi pats Razvinavičius.)

Teismo procese norėjo dalyvauti nemažas tikinčiųjų būrys, tačiau teismas buvo atidėtas, paskelbus, kad Razvinavičius sergąs. Iš tikrųjų tai buvo apgavystė. Kunigas Sigitas Tamkevičius su keturiais liudininkais tuojau pat nuvyko pas Razvinavičių ir sužinojo, kad jis iš vakaro gavo milicijos pareigūnų kvietimą birželio 28 d. 6 val. nuvykti į Šalčininkų rajono VR skyrių. Anksti rytą jis ten ir nuvyko.

Tamsta Prokurore, išaiškinkite, kas buvo šios apgavystės iniciatorius ir kam ji buvo reikalinga? Ar Lietuvos TSR BPK leidžia šitaip apgaudinėti teismo dalyvius ir stebėtojus?

Tikintieji, jausdami apgavystę ir solidarizuodamiesi su ištisus metus dėl šios avarijos varginamu kunigu, lauke sugiedojo „Marija, Marija". Milicija su vandeniu vaikė besimeldžiančius žmones, kurie po kelių giesmės posmų nuėjo į bažnyčią. Išklausę šv.Mišių visi ramiai ruošėsi važiuoti namo, tačiau geležinkelio stotyje didelis milicininkų ir saugumiečių būrys pradėjo gaudyti jaunimą ir suaugusius ir kišti juos į mašinas. Buvo suimta vienuolika jaunuolių ir du suaugusieji - Antanas ir Dana Kelmeliai.

Suėmimo metu Dana Kelmelienė milicijos pareigūnų buvo prismaugta, tąsoma už plaukų ir mušama. Pareigūnai tyčiojosi iš šios moters, vadindami ją valkata ir žadėdami ją paleisti, jei jinai milicininkams pavesianti savo dukrą... Vienas pareigūnas išsireiškė: „Mes tau taip padarysime, kad į teismą daugiau neateisi!" Iš tikrųjų, Dana Kelmelienė buvo taip sumušta per galvą, kad reikėjo iškviesti greitąją pagalbą. Buvo nustatytas smegenų sukrėtimas, ligonė jautėsi labai blogai. Vietoje būtino po galvos sumušimo ramaus gulėjimo Dana Kelmelienė gavo 15 parų ir buvo tampoma pas tardytojus. Tik po dviejų dienų Dana Kelmelienė, jos vyras Antanas ir vienas jaunuolis iš Vilkaviškio buvo paleisti. Suimtas jaunimas po tardymo buvo paleistas tą pačią teismo dieną.

Varėnos milicijos pareigūnai paleisdami Daną Kelmelienę prigrasino niekur nesiskųsti, nes visiems kliūsią.

Paleistą iš arešto Daną Kelmelienę žmonės nuvežė į Vilkaviškio ligoninę (Kelmeliai gyvena Vilkaviškyje), tačiau rajoninės ligoninės gydytojas Jelisejevas liepos 1 d. net du kartus atsisakė sumuštąją paguldyti į ligoninę. Gydytojas įrodinėjo, kad niekas negalėsiąs surašyti „tokios" ligos istorijos (moteris tarybinių pareigūnų sunkiai sumušta!), o be ligos istorijos priimti į ligoninę negalima...

Visi šie įvykiai rodo, kokia beteisė padėtis šiuo metu visų Lietuvos tikinčiųjų. Jie atvyko į viešą teismo procesą ir neturėjo jokių piktų kėslų, tad kam reikėjo juos apgaudinėti, paskui stebint didžiulei varėniškių miniai gaudyti, plūsti, suimimėti ir mušti. Nejaugi tokios priemonės reikalingos tikinčiųjų terorizavimui, kad jie niekada daugiau neišdrįstų atvykti į kunigo teismą? Mes atkreipiame dėmesį, kad šitokie tarybinių pareigūnų veiksmai labai kompromituoja tarybinės administracijos ir teisingumo organų prestižą, nes tiesiogiai nukreipti prieš Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.

Tamsta Prokurore, išaiškinkite nusikaltėlius, 1979 m. birželio 28 d. Varėnoje sumušusius Daną Kelmelienę, ir užkirskite kelią milicijos bei pareigūnų savivalei. Mes taip pat prašome išsiaiškinti, ar Vilkaviškio rajoninės ligoninės gydytojas Jelisejevas iš baimės ar vykdydamas kažkieno įsakymą atsisakė sunkią ligonę Daną Kelmelienę paguldyti į ligoninę.


TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas,
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis 


Adresas:
Kun.Alfonsas Svarinskas 
Šaltinio g. 1
234422 Raseinių raj. Viduklė