TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS
1979 m. gegužės 25 d. 
Nr. 16

LTSR prokurorui
LTSR švietimo ministerijai

Mes esame labai susirūpinę, kad Lietuvos TSR mokyklose tebevyksta mokinių terorizavimas. Į TTG Katalikų Komitetą š.m. gegužės 15 d. kreipėsi Irena Želvienė. Iš pareiškimo matyti, kad Egidijus, jos sūnus, besimokąs Telšių I-ojoje vidurinėje mokykloje, tikrai yra skaudžiai persekiojamas. Mokytoja Pilipavičienė tikinčiam ir jokiai organizacijai nepriklausančiam mokiniui Egidijui Želviui prievarta užrišo pionieriaus kaklaraištį, o šiam priešinantis, mušė jį per veidą ir kartu su mokytoja Petraityte įžeidinėjo, vadindamos jį bažnytininku ir net vartodamos necenzūriškus žodžius. Šią visą „pedagogiką" stebėjo didelis būrys vaikų.

Telšių IV-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, rajono ateistinio darbo koordinavimo tarybos pirmininkas Andriejauskas rajono laikraštyje „Komunizmo švyturys" /1979.IV.17/piktinasi, kad Vatikano radijas kalba apie mokinių persekiojimą Telšių mokyklose. Jis net drįsta teigti nežinąs nė vieno fakto, kad už religinius įsitikinimus mokiniams būtų rašomi blogesni pažymiai, blogiau įvertintas elgesys, kad tokie mokiniai mokytojų būtų išjuokiami arba įžeidinėjami.

Galima pateikti daug mokinių įžeidinėjimo faktų.
Telšių IV-osios vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas Valenčius 1979 m. balandžio 17 d., panaudodamas fizinę jėgą, ėmė iš IV kla -sės mokinių Sauliaus Stonkaus ir Mažeikos kryželius. Istorijos mokytoja Karnišovą toje pat mokykloje IX klasės mokinę Ritą Bumbliauskaitę visą pamoką klausinėjo apie tikėjimą, tyčiojosi iš jos, įžeidinėjo, liepė pasakoti apie pažįstamus kunigus ir t.t.

Š.m. balandžio 20 d. mes atkreipėme Jūsų dėmesį, kad Plungės I-ojoje vidurinėje mokykloje Vitalijus Semenauskas yra persekiojamas, o mokytojai jo negina, tačiau atsakymo nesulaukėme, nors tarybinės įstaigos privalo per mėnesį atsakyti.

Prašome užtikrinti, kad ateityje nesikartotų panašūs pedagogų nusikaltimai. Tokiems pedagogams ne vieta tarybinėje mokykloje.

TTG KATALIKŲ KOMITETO   nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis