TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. liepos 21 d. 
Nr. 34

KREIPIMASIS

į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes 
ir visus geros valios žmones

1974 m. Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas nuteisė Petrą Plumpa-Pluirą 8-eriems metams pataisos darbų, atliekant bausmę griežto režimo lageryje. Jo kaltė - kad, pasinaudodamas Visuotine žmogaus teisių deklaracija, daugino leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika", kuriame buvo fiksuojami tikinčiųjų diskriminacijos faktai.

Petras Plumpa-Pluiras nėra nusikaltėlis, bet aukštos moralinės kultūros lietuvis, pavyzdingas katalikas ir trijų vaikų šeimos tėvas. Tokiais žmonėmis galima tiktai didžiuotis, o jų teisminis persekiojimas - niekuo nepateisinamas nusikaltimas prieš pagrindines žmogaus teises.


Šiuo metu Petras Plumpa-Pluiras bausmę atlieka Permės srities griežto režimo lageryje VS 389/35, kur gyvena nežmoniškai sunkiomis sąlygomis. Jo žmona Aldona Pluirienė, remdamasi vyro draugų pasakojimu, mums pranešė, kad Petras Plumpa-Pluiras dėl blogos sveikatos „nepajėgia įvykdyti išdirbio normų, o administracija jį ne gydo, bet dažnai žiauriai baudžia"-laiko karceryje. Nuo 1979 m. kovo mėnesio Aldona Pluirienė negavo iš vyro nevieno laiško, nebuvo leista jai pasimatyti ir perduoti kaliniams priklausomą maisto siuntą.

Šie faktai liudija, kad Petras Plumpa-Pluiras yra kalinamas nepakeliamomis sąlygomis, todėl peršasi mintis, jog norima, baigiantis bausmės laikui, jo sveikatą visiškai palaužti.

Todėl mes kreipiamės į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes ir viso pasaulio geros valios žmones ir prašome: užstokite šį kilnų lietuvį!

Ta pačia proga informuojame, kad už panašų „nusikaltimą", t.y. už informacijos apie tikinčiųjų diskriminaciją platinimą, teismo laukia keturi niekuo nekalti lietuviai: Povilas Buzas, Anastazas Janulis, Genovaitė Navickaitė ir Ona Vitkauskaitė. Jų teisminio persekiojimo faktą būtina iškelti Helsinkio nutarimų įgyvendinimo patikrinimui ruošiamoje Madrido konferencijoje.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis