TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. rugpjūčio 30 d. 
Nr. 35

Lietuvos Katalikų Bažnyčios ordinarams ir 
Kauno kunigų seminarijos Rektoriui

II Vatikano Susirinkimo dekrete „Optatan totius" skelbiama, kad „kunigai seminariją laikys diecezijos širdimi ir kiek galėdami jai mielai padės", todėl labai suprantamas visų Lietuvos vyskupų ir kunigų rūpestis vienintele Kauno kunigų seminarija. Pastarieji įvykiai seminarijoje visus verčia dar labiau susirūpinti jos likimu.

Neseniai Lietuvos kunigus pasiekė žinia, jog Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Petras Anilionis įsakė pašalinti iš Kunigų seminarijos IV kurso klieriką Aloyzą Volskį. Jis kaltinamas tuo, kad atostogų metu bendravęs su uoliais ir valdiškų ateistų nekenčiamais kunigais. Šiame įvykyje labiausiai visus piktina įgaliotinio noras, jog šį klieriką pašalintų pati seminarijos vadovybė. Šitoks klierikų ir kunigų šantažavimas peržengia ne tik tarybinių įstatymų ribas, bet ir bet kokį žmoniškumą. Lietuvos kunigai pagrįstai klausia, ar turi įgaliotinis juridinę ar moralinę teisę taip grubiai kištis į Kunigų seminarijos veiklą ir ko būtų verta seminarija, jeigu, paklusdama neteisėtai prievartai, pradėtų atleidinėti tuos klierikus, į kuriuos Bažnyčia deda daug vilčių? Jeigu klierikas būtų nusikaltęs tarybiniams įstatymams, tam reikalui yra prokuratūros, teismai, tačiau niekada negalima sutikti, kad prokuroro pareigas neoficialiai atliktų Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, kuris, bijodamas palikti savo nusikalstamos veiklos pėdsakus, žodžiu prievartauja seminarijos rektorių ir ordinarus būti jo nusikaltimų bendrininkais.


II Vatikano Susirinkimo dekrete „Presbytororum ordinis" rašoma: „Mūsų sielų Ganytojas ir Vyskupas taip įsteigė savo Bažnyčią, kad Dievo tauta, kurią išrinko ir įgijo savo krauju, visuomet ir ligi pasaulio pabaigos galėtų turėti savo kunigus, kad krikščionys niekad nebūtų kaip avys, neturinčios savo piemens". Šių metų vasarą seminarijos vadovybė nusiuntė į Vilnių Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui tvirtinti 36 naujus kandidatus, o šis 17 kandidatų atmetė. Praėjusiais metais vienuolikai kandidatų buvo sukliudyta įstoti į Kunigų seminariją. Ši apverktina padėtis trunka jau ketvirtą dešimtmetį, o galo nematyti. Religijų reikalų taryba šimtams geriausių kandidatų sukliudė pasiekti kunigystę. Jeigu ne šitas ateistinio fanatizmo inspiruotas ir seminarijai primestas klierikų priėmimo limitas, dabar Lietuvoje būtų keliais šimtais kunigų daugiau, negu jų faktiškai turime.

Ypač skaudi Kunigų seminarijos vieta - tai, kad priimant kandidatus lemiamą žodį taria ne ordinarai, ne seminarijos vadovybė, o ateistinės valdžios pareigūnai su Religijų reikalų tarybos įgaliotiniu priešakyje. Bažnyčios griovėjai stengiasi, kad į seminariją patektų kuo daugiau kandidatų, neturinčių kunigystės pašaukimo, be geros fizinės ir psichinės sveikatos arba net priverstų bendradarbiauti su Valstybinio saugumo organais. Lietuvos kunigai jau seniai kalba, kad šitokia padėtis Kunigų seminarijoje labai kenkia Bažnyčiai ir energingomis visų pastangomis privalo būti taisoma. Niekuo negalima pateisinti, kad netinkami klierikai demoralizuotų seminarijos dvasią, o tapę kunigais - visą Lietuvos dvasininkiją.

Mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvos ordinarai ir seminarijos vadovybė, nepaisant sunkių sąlygų, turėtų labiau ginti geruosius kandidatus bei seminarijos auklėtinius, o valdžios organų siunčiamus ar šiaip netinkamus kandidatus nukreipti į pasaulietinį gyvenimą. II Vatikano Susirinkimo dekrete apie kunigų ruošimą kategoriškai teigiama, jog „atrenkant ir tiriant kandidatus, visuomet elgtinasi reikliai, nors kunigų ir labai stigtų, nes Dievas neleis savo Bažnyčiai stokoti darbininkų".

Lietuvos kunigai taip pat yra įsitikinę: kol Kunigų seminarija neturi veikimo laisvės, patys ordinarai, kunigų remiami, turėtų pasirūpinti, jog visi Religijų reikalų tarybos atmesti geri kandidatai galėtų mokytis, auklėtis ir tinkamu laiku gauti kunigystės šventimus.

Baigdami svarstyti kelias Kunigų seminarijos opias problemas mes norime užtikrinti tiek seminarijos vadovybę, tiek ordinaras, kad visi Lietuvos kunigai rems Jūsų šventas pastangas išlaikyti Lietuvos Katalikų Bažnyčios širdį - Kunigų seminariją - sveiką ir pajėgią išleisti uolius Kristaus vynuogyno darbininkus.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis   

Lietuvos kunigai:
Gustavas Gudanavičius, Leonardas Jagminas, Bronius Gimžauskas, Antanas Ylius, Pranas Ščepavičius, Valerijonas Kekys, Jonas Račaitis, Petras Mikutis, Prosperas Bubnys, Feliksas Baliūnas, Vladas Požėla, Kazimieras Simnas, Vaclovas Ramanauskas, Stasys Kadys, Boleslovas Stašaitis, Jonas Aleksiejus, Antanas Urbanavičius, Juozapas Razmantas, Juozapas Indriūnas, Rapolas Liukas, Antanas Jurgutis, Petras Martiniais, Alfonsas Bulota, Eugenijus Bartulis, Vytautas Melkūnas, Vytautas Labonas, Leonas Kalinauskas, Antanas Lileika, Jonas Survyla, Antanas Imbras, Algirdas Dobrovolskis.