TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. spalio 20 d. 
Nr. 36

Lietuvos TSR KP Centro Komitetui ir Vyriausybei
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupams ir vyskupijų valdytojams
Lietuvos tikintiesiems

1978 m. lapkričio 13 d. Lietuvoje susikūrė Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas, susidedantis iš penkių kunigų, pasiryžęs rūpintis kad visi tikintieji, nepaisant konfesijų skirtumų, galėtų naudotis visomis laisvėmis, kurias jiems suteikia įgimtoji teisė, TSRS Konstitucija ir įvairūs Tarybų Sąjungos vyriausybės pasirašyti tarptautiniai dokumentai.

Dvejų metų praktika parodė, kad Katalikų Komiteto veikla buvo naudinga:

a) Lietuvos tikintiesiems, nes į viešumą iškėlė daug tikinčiųjų skriaudų, patirtų dėl valdžios remiamų ateistų savivalės;

b) tarybinei vyriausybei, nes, teikiant objektyvią informaciją, buvo sudaryta galimybė užkirsti kelią tikinčiųjų diskriminacijai;


c) pasaulio visuomenei, nes padėjo geriau pažinti tikrąją Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Visi Katalikų Komiteto nariai kunigai turi tiesiogines pareigas parapijose, todėl dėl laiko stokos, nuotolių ir kitokių priežasčių susidarydavo sunkumų ištirti tikinčiųjų teisių pažeidimo atvejus, laiku kreiptis į atitinkarnas valdžios instancijas ir kt. Katalikų Komitetas yra įsitikinęs, jog būtina padidinti narių skaičių, todėl sutinka, kad į jo veiklą įsijungtų nauji nariai: kun. Leonas Kalinauskas, kun. Algimantas Keina, kun. Vaclovas Stakėnas.

TTG KATALIKŲ KOMITETO narių adresai: 
Kun. Jonas Kauneckas 
235610 Telšiai, 
Pionierių 51

Kun. Leonas Kalinauskas
235036 Kėdainių raj., 
Josvainiai, Šušvės g. 16

Kun. Algimantas Keina 
234645 Varėnos raj., 
Valkininkai

Kun. Vaclovas Stakėnas 
234384 Alytaus raj., 
Krokialaukis

Kun. Alfonsas Svarinskas 
234422 Raseinių raj., 
Viduklė, Šaltinio g. 1

Kun. Sigitas Tamkevičius 
234290 Vilkaviškio raj., 
Kybartai, Darvino g. 12

Kun. Vincas Vėlavičius 
235915 Skaudvilė, 
Tauragės g. 17

TTG Katalikų Komiteto sekretoriumi 1981 m. išrinktas kun. Jonas Kauneckas.