TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. spalio 20 d. 
Nr. 37

Lietuvos TSR KP CK Antrajam Sekretoriui N.Dybenkai

Eduardas Bulachas, gyv. Vilniuje, Viršuliškių 71-8, kreipėsi į TTG Katalikų Komitetą prašydamas mūsų pagalbos, kad galėtų įgyvendinti savo seną svajonę - emigruoti į JAV. Mes negalime likti abejingi žmogaus likimui, todėl ir kreipiamės į Jus, kurio vienoks ar kitoks sprendimas šito žmogaus gyvenime turės lemiamą reikšmę.

Kaip matyti iš Eduardo Bulacho autobiografijos, jis savo gyvenime yra daug iškentėjęs neužtarnautų pažeminimų, ujimo. Viso to priežastis buvo tik jo religiniai įsitikinimai. Gyvenimas Eduardui Bulachui tarybų šalyje yra nepakeliamai sunkus. Mes esame giliai įsitikinę, kad ir tarybinei valdžiai iš tokio piliečio nebus jokios naudos, o tik nuolatinis rūpestis dėl nepageidaujamų jo žingsnių. Todėl mes nuoširdžiai Jus, Tamsta Sekretoriau, prašome, padėkite šiam 
žmogui, kad jis bent vieną kartą savo gyvenime pajustų, jog atsižvelgta į jo švenčiausias teises.


TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kalinauskas,   
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius  


Jonas Povilaitis, Jonas Babonas, Lionginas Vaičiulionis, Juozas Vaicekauskas, Vytautas Radzevičius, Vytautas Jurcevičius, Bronius Nemeikšis, Juozas Maleckis, Aleksas Počiulpa, Alfredas Vanagas, Vaclovas Polikaitis, Kęstutis Bachnevičius, Jonas Jokusonis, Izidorius Butkus, Mykolas Buožius, Viktoras Šauklys, Petras Tavoraitis, Povilas Pranckūnas, Juozas Čepėnas, Boleslovas Radavičius, Jonas Augustauskas, Juozas Varvuolis, Steponas Pilka, Viktoras Brusokas, Romualdas Mizaras, Jurgis Užusienis, Vytautas Pesliakas, Juozapas Vaičeliūnas, Petras Meilus, Edvardas Siemaška, Jonas Voveris, Jonas Albavičius, Albertas Perminąs, Petras Liubonas, Klemensas Valančius, Vladas Petkevičius, Ričardas Mikutavičius, Algirdas Močius, Pranas Bastys, Liudas Simaška, Antanas Milašius, Romualdas Macevičius, Vytautas Griganavičius, Jurgis Girdzijauskas.