TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. lapkričio 1 d. 
Nr. 38

Lietuvos TSR prokurorui
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams

PAREIŠKIMAS


Dar 1975 m. Kaune, prie Aleksoto tilto, ant laiptų, einant į bažnyčią buvo užpulta ir peiliu subadyta vienuolė seselė, uoli vaikų katechete Stanislava Lušaitė. Ligoninėje atgavusi sąmonęji papasakojo, kad ją užpuolė pagyvenęs vyras, apsivilkęs pilku apsiaustu, ir keliais peilio smūgiais mirtinai ją sužeidė. Prieš mirtį seselė Stanislava Lušaitė, turėdama aiškią sąmonę, žudikui dovanojo. Kankinė už tikėjimą palaidota savo tėviškėje Viduklės kapinėse.

1978 m. kovo 10 d. naktį banditai užpuolė (vienas jų milicininko uniforma) Šiluvos kleboną kun. Vaclovą Griauslį ir peiliu sužeidė. Laimei, klebonas spėjo pabėgti, bet ligoninės neišvengė. Atrodo, kad nusikaltėliai buvo susekti, bet teismui neperduoti.


1980 m. balandžio 28 d. 7.30 val. buvo užpultas ir smarkiai sumuštas Karmėlavos klebonas kun. Benediktas Povilanskis, kai nešė Švenčiausiąjį iš zakristijos saugyklos į Didįjį altorių. Nusikaltėliai nesurasti. O galbūt ir neieškota.

Pastarųjų mėnesių įvykiai ir vėl giliai sukrėtė tikinčiąją Lietuvos visuomenę.

Šių metų rugsėjo mėn. iš 12 d. į 13-ąją vidurnaktį nežinomi piktadariai įsiveržė į Kulautuvos klebono ir Kauno arkivyskupijos kanclerio kun. Ant.Bitvinsko butą ir žiauriai sumušę paliko kleboną vos gyvą. Kunigui teko atsigulti į ligoninę. Nusikaltėliai nesurasti.

Spalio mėn. pradžioje kažkokie nusikaltėliai neišaiškintomis priemonėmis sunkiai apdegino Šlavantų kleboną kun. Juozą Zdebskį. Kauno klinikų gydytojai nustatė II laipsnio nudegimą. Gydant pasirodė, kad tai II-III laipsnio nudegimas. Reikia pastebėti, kad nusikaltimo metu ir po jo kun. J.Zdebskis buvo įkyriai sekamas motorizuotų asmenų. Kartu su kun. J.Zdebskiu kiek mažiau buvo apdegintas inž. Vytautas Vaičiūnas.

Iš spalio 10 d. į 11-ąją piktadariai užpuolė miegantį savo bute Luokės (Telšių raj.) kleboną kun. Leoną Šapoką. Po 4-5 val. žiaurių, sadistiškų kankinimų klebonas rastas ant grindų negyvas. Reikia priminti, kad š.m. „Tiesoje" buvo patalpinti du straipsniai prieš nužudytąjį kunigą, nors tarybinis teismas buvo išsprendęs bylą kunigo naudai.

Spalio 18 d. naktį plėšikai užpuolė Griškabūdžio kleboną kun. Vyt. Užkuraitį, keliais peilio dūriais sužeidė ir sudaužė galvą. Gydosi Šakių ligoninėje. Nusikaltėliai ieško naujų aukų.

Šiandien Lietuvos tikintieji pagrįstai klausia: kas yra tie sužvėrėję nusikaltėliai ir kuris kunigas bus kita jų auka? Kuo paaiškinti, kad nusikaltėliai veikia labai drąsiai, tarsi jausdami stiprų užnugarį.

Mes esame labai susirūpinę, kad tarybinės valdžios organai neparodytų tokio nusikalstamo aplaidumo, kokį parodė per pastarąjį dešimtmetį, kai buvo sudegintos Sangrūdos, Batakių ir Gaurės bažnyčios, kai buvo plėšiamos bažnyčios ir išniekinamas Švenčiausiasis Sakramentas. Per pastaruosius dvejus metus išniekintas Švenčiausiasis Sakramentas, pats brangiausias Bažnyčios turtas, Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, Upynoje, Žemaičių Kalvarijoje, Sedoje, Juozapavoje, Tryškiuose, Gudanave, Kuršėnuose, Lomiuose, Dotnuvoje, Josvainiuose, Baptuose, Vilkijoje, Alsėdžiuose, Joniškėlyje, Vyžuonose, Klovainiuose, Skiemonyse ir kitur. Deja, nusikaltėliai neišaiškinti, o galbūt ir nesistengta išaiškinti.

Mums atrodo, kad tarp visų šių nusikaltimų: bažnyčių apiplėšimų, deginimų, Švenčiausiojo Sakramento išniekinimo ir kunigų kankinimų bei žudymų yra vidinis, organinis ryšys. Ir todėl natūralu, kad tikintieji šiuos skaudžius ir baisius nusikaltimus kvalifikuoja kaip sąmoningą, apgalvotą akciją prieš Katalikų Bažnyčios autoriteto ir įtakos didėjimą Lietuvoje.

Tamsta Prokurore, imkitės skubių priemonių tarybinei mafijai sudrausti ir nusikaltėliams patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Mat šie nusikaltimai, nukreipti prieš Bažnyčią ir kunigus, daro didelę žalą ne tik Bažnyčiai, bet dar daugiau kompromituoja tarybinę valdžią, kuri visomis priemonėmis globoja tik ateistus ir kovojančius prieš Bažnyčią.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius  

TTG Katalikų Komiteto sekretoriuskunigas Jonas Kauneckas

1980 m. lapkričio 1 d. 
Visų Šventųjų šventė