TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. kovo 17 d. 
Nr.31

TSKP Generaliniam Sekretoriui, TSRS AT Pirmininkui L.Brežnevui

Š.m. kovo 12 d. Maskvoje buvo suimtas Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščioniškojo Komiteto sekretorius chemijos mokslų kandidatas Viktoras Kapitančiukas. Kiek anksčiau buvo suimtas šio komiteto narys kunigas Glėbas Jakuninas, kunigas Dmitrijus Dudko, Levas Regelsonas, pravoslavų religinio seminaro steigėjai Aleksandras Ogorodnikovas, Poreš ir kiti. Nesvarbu, kuo šie suėmimai būtų dangstomi, visiems aišku, kad tai valstybinės bedievybės pastanga likviduoti Tarybų Sąjungoje kylantį religinį atgimimą. Suimtieji - ne nusikaltėliai, o labai aukštos doros žmonės, kuriems rūpėjo ne politika, o tautiečių tikėjimas ir tai, kad jo praktikavimui būtų sudarytos bent kiek žmoniškesnės sąlygos.


Garsusis prancūzų gamtininkas Teilhard de Chardin tvirtina, kad žmonija priėjo alternatyvą: arba grįžti prie Dievo, arba pasitikti biologinę mirtį. Todėl nenuostabu, kad šviesūs protai Rusijoje ir kitose tarybinėse respublikose ryžosi, rizikuodami asmenine gerove, gelbėti savo tautas. Visi dabar mato, kad valstybė be religijos pagalbos yra nepajėgi užkirsti kelio didėjančiam girtavimui, nusikalstamumui, žalingai pažiūrai į darbą, nihilizmui ir kitoms ydoms, kurios kamuoja visuomenę ir stumia ją į bedugnę. Mums atrodo, kad valstybei reikėtų džiaugtis tokių žmonių kaip kunigo Glebo Jakunino, Viktoro Kapitančiuko ir kitų krikščionių parama, o ne juos persekioti, nes jie, Evangelijos žodžiais tariant, yra „žemės druska".

Valstybė, remdama bedievybę, tik įrodo jos kūdikišką nepajėgumą savarankiškai egzistuoti, o save kompromituoja, nes bedievybės „paslauga" tarybinei valstybei, kaip tai įrodė 60 metų skaudi patirtis, buvo labai tragiška - ji griovė krikščioniškąjį tikėjimą, o ką nors nauja sukurti nepajėgė, ir todėl dvasinėje tuštumoje tarsi piktžolės pradėjo dygti visuomeninės ydos, kurių nuslėpti nepajėgia net lakiausios fantazijos propagandistai. Teilhard de Chardin mintis, kad reikia grįžti prie Dievo, mums šiandien aktuali kaip niekad. Todėl mes manome, kad pribrendo laikas duoti tarybiniams žmonėms visišką religinę laisvę, ne mažesnę, kokia naudojasi valstybinės bedievybės šalininkai. Pirmasis tarybinės valdžios geros valios žingsnis - tebūnie sugrąžinta laisvė tauriems pravoslavų Bažnyčios sūnums kun. Glebui Jakuninui, kun. Dmitrijui Dudko, Viktorui Kapitančiukui ir kitiems kaliniams už tikėjimą, o antrasis žingsnis -minimalių sąlygų sudarymas pažinti Tą, kuris apie save pasakė: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas" (Jn 14,6).

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis