TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. vasario 7 d. 
Nr. 30

Jo Šventenybei Romos katalikų Bažnyčios Galvai 
Popiežiui Jonui Pauliui II

Šventasis Tėve,

1980 m. sausio 20 d. Maskvoje buvo suimtas ir be teismo į Gorkio miestą ištremtas TSRS Mokslų Akademijos narys, Valstybinės ir Lenino premijų laureatas, triskart Tarybų Sąjungos darbo didvyris, Nobelio premijos laureatas, didis humanistas ir nenuilstantis kovotojas už pagrindines žmogaus teises akad. Andrejus Sacharovas.

Per trumpą laiką pasaulio jautrios širdys ir sąžinės savo protestais, užuojautomis ir solidarumo pareiškimais jau pastatė didžiajam rusų tautos sūnui akademikui A.Sacharovui nuostabų paminklą.


Mums, lietuviams, Nobelio premijos laureatas akademikas A. Sacharovas yra labai gerai pažįstamas. Mes jį matėme per lietuvių katalikų draugo mokslininko Sergejaus Kovaliovo teismą Vilniuje. Ne kartą visas pasaulis girdėjo akademiko žodžius, ginančius mūsų tautiečius - sąžinės kalinius, tikinčiuosius bei kunigus. Jo lūpos dažnai minėdavo giliai religingo lietuvio mokytojo Paulaičio vardą. Šis mokytojas pernai Mordovijos lageryje paminėjo 75 metų amžiaus ir 32 metų gyvenimo nelaisvėje sukaktį. Sąžinės kaliniai jį vadina moralinio tyrumo pavyzdžiu. Akademiko A.Sacharovo moralinė pagalba nekaltai kenčiantiems buvo ir tebėra neįkainojama, ne kartą tapdama net fizinės kalinio egzistencijos pagrindu.

Mes, lietuviai, esame giliai dėkingi Nobelio premijos laureatui akademikui A.Sacharovui už jo atvirą širdį, reiškiame visišką solidarumą kritišku jo gyvenimo momentu ir meldžiame Aukščiausiąjį jam stiprybės.

Mūsų giliu įsitikinimu, akademiko A.Sacharovo auka buvo labai svarbi. Pirmiausia ji mums, lietuviams, pergyvenusiems pokario metų košmarą Tėvynėje, leido kitomis akimis pažvelgti į rusų tautą.

Ši auka pažadino nesuskaitomą daugybę žmonių kovoti prieš melą ir prievartą, nekęsti medžiaginio kulto. Ji taps dabarties ir ateities kartoms šviesia aušrine tamsioje sumaterialėjusio ir nužmoginto gyvenimo naktyje; ji paskatins net ir krikščionis labiau realizuoti savo gyvenime didįjį Kristaus meilės įsakymą, be kurio neįmanoma sukurti bent kiek žmoniškesnio gyvenimo žemėje. Akademikui A.Sacharovui, paaukojusiam žmogaus teisių gynimui visą gyvenimą - karjerą, gabumus, asmeninę laimę, - tinka mūsų dieviškojo Mokytojo Jėzaus Kristaus žodžiai: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti" (Jn 15,13).

Todėl mes nuolankiai prašome, Šventasis Tėve, Jūsų moralinės paramos tam, kuris ją dosniai daug metų dalijo kitiems. Kartu mes pavedame Jūsų maldoms du kilnius pravoslavų kunigus - Glėbą Jakuniną ir Dmitrijų Dudko, taip pat visus kenčiančius už tikėjimą, tiesą vardan gražiausių humanistinių idealų įgyvendinimo ir, reikšdami sūnišką pagarbą bei klusnumą, prašome visiems suteikti Apaštališkąjį Palaiminimą.


TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis