TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. sausio 13 d. 
Nr. 29

LTSR sveikatos apsaugos ministrui

Tarybinė Konstitucija garantuoja sąžinės ir kulto laisvę, o visos informacijos priemonės kategoriškai tvirtina, kad ši laisvė niekur nėra pažeidžiama. Pavyzdžiui, neseniai Kauno politechnikos institute Mokslinio komunizmo katedros vyr. dėstytojas F.Laurinaitis rašė, kad „kiekvienas tikintis Tarybų Lietuvos pilietis gali laisvai patenkinti savo religinius poreikius, kaip tai garantuoja Lietuvos TSR Konstitucija ir tarybiniai kultų įstatymai" (F.Laurinaitis, „Pokalbiai", Nr.3,1979, p.5).


Deja, gyvenimo tikrovė labai dažnai neatitinka šitų gražių žodžių. Į TTG Katalikų Komitetą kreipėsi Marytė Masiulienė nurodydama, kad Tauragės centrinėje ligoninėje jos sunkiai sergančiam tėvui gydytojas Šatkauskas neleido pakviesti kunigo. Panašių atvejų yra buvę Anykščiuose, Alytuje, Vilkaviškyje, Skuode ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių, kai sunkiai sergantiems arba net mirštantiems ligoniams buvo trukdoma priimti sakramentus.

Tikintieji šitai vertina kaip labai grubų kišimąsi į religingo žmogaus sąžinę ir niekuo nepateisinamą diskriminaciją.

Tamsta Ministre, padarykite visa, kad panašūs faktai daugiau nesikartotų. 

Priedas: Marytės Masiulienės kreipimasis į TTG Katalikų Komitetą

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis