Dokumento Nr. 28 priedas

Radviliškio rajono švietimo skyriaus vedėjui

Šaukoto parapijos tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašę Šaukoto parapijos tikintieji, esame labai pasipiktinę Šaukoto aštuonmetės mokyklos direktorės Filomenos Taujanskaitės elgesiu Šaukoto bažnyčioje per laidotuves.

1979 m. spalio 2 d. Šaukote buvo laidojama su bažnytinėmis apeigomis Antanina Kapitanskienė. Laidotuvių eisenoje dalyvavo ir direktorė. Jaunimas nešė gėles ir vainikus.


Įėjus mokiniams į bažnyčią ir padėjus gėles prie karsto, direktorė liepė mokiniams išeiti iš bažnyčios. Kunigas, matydamas, kad direktorė eidama paskui vaikus juos varo, garsiai ją perspėjo: „Direktore, nevaryk jaunimo iš bažnyčios!" Bet ji to nepaisė ir išvarė laukan.

Gražiai mums, tikintiesiems, skamba TSRS Konstitucijos 52 str.: „TSRS piliečiams garantuojama sąžinės laisvė, tai yra teisė išpažinti bet kurią religiją". Tas pats straipsnis skelbia: „Bažnyčia TSRS atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo Bažnyčios".

Kunigas šiandien neina į mokyklą, ir tiki ar netiki mokiniai, jų kunigas nevaro per prievartą į bažnyčią. Tad kokią teisę turi Šaukoto direktorė varyti iš bažnyčios tikintį jaunimą? Šitokiu elgesiu direktorė grubiai pažeidė TSRS Konstitucijos 52 str., sudrumstė pamaldas ir papiktino tikinčiuosius. Prašome Švietimo skyrių perspėti direktorę Filomeną Taujanskaitę, kad ateityje panašūs veiksmai bažnyčioje nesikartotų, nes jie yra antikonstituciniai ir užgaunantys tikinčiųjų jausmus.

Šaukotas,
1979 m. spalio 5 d.

Kun. Br.Gimžauskas, Bronius Šimkus, Liudas Svetikas, Antanas Brazauskas, Elena Pikelytė, Ona Dzimidienė, Valė Nauckutė, Marytė Sipkutė.