TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. sausio 13 d. 
Nr. 28

LTSR švietimo ministrui

1979 m. spalio mėn. Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas gavo Šaukoto klebono kun. Br.Gimžausko ir tos pačios parapijos devynių tikinčiųjų pareiškimus, kad 1979 m. spalio 2 d. Šaukoto aštuonmetės mokyklos direktorė Filomena Taujanskaitė per pamaldas laidojant Antaniną Kapitanskienę išvarė moksleivius iš bažnyčios. Panašūs tikinčiųjų moksleivių diskriminacijos faktai nuolatos kartojasi daugelyje Lietuvos parapijų. Mokytojai laužo Tarptautinio pilietinių teisių pakto 18 str., kuris skelbia: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti arba priimti religiją arba įsitikinimus savo nuožiūra ir laisvę išpažinti savo religiją ir įsitikinimus tiek asmeniškai, tiek bendrai su kitais, viešai ar privačiai, laikantis kulto, atliekant religines bei ritualines apeigas ir skelbiant mokymą." 1973 m. rugsėjo 18 d. tarybinė vyriausybė šį paktą ratifikavo, tačiau tarybiniai mokytojai iki šiol nebaudžiami jį nuolatos laužo.


Išvarydami tikinčius mokinius iš bažnyčios mokytojai sulaužė ir LTSR Konstitucijos 50 str., garantuojantį sąžinės laisvę bei teisę praktikuoti religinius kultus ne tik suaugusiems, bet ir moksleiviams. Be to, šitokiu elgesiu nusikalstama ir elementariam mandagumui - savavališkai šeimininkaujama ne savo namuose.

Kadaise aukštas TSRS valdžios atstovas A.Mikojanas dalyvavo JAV prezidento Dž.Kenedžio laidotuvėse Niujorko katedroje, o N.Podgornas - Prancūzijos prezidento Ž.Pompidu laidotuvėse Dievo Motinos katedroje. Todėl kiekvienam turėtų būti aišku, kad jei tarybinės valdžios atstovai gali dalyvauti katalikiškose laidotuvėse, tai juo labiau tikintieji vaikai - laidodami savo artimus tikinčiuosius.

Priedas: Šaukoto parapijos tikinčiųjų pareiškimas.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis