TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. sausio 13 d. 
Nr. 27

Lietuvos KP CK Sekretoriui P.Griškevičiui

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas gavo vilnietės Sasnauskienės laišką, kuriame pranešama, kad 1979 m. gruodžio 11d. Vilniuje buvo suimtas jos sūnus Julius Sasnauskas. Suimtojo Juliaus persekiojimas prasidėjo dar tada, kai jis, būdamas moksleiviu, atvirai praktikavo tikėjimą ir Šv. Mikalojaus bažnyčioje patarnavo per šv.Mišias. Valdžios pareigūnai, pašalindami Julių Sasnauską iš vidurinės mokyklos, o vėliau, nepaisant blogos sveikatos, paimdami į kariuomenę, tik paskatino jį dar aktyviau ginti savo ir bendraminčių įsitikinimus.


Pagaliau ir suėmimo priežastis, kaip matyti iš Sasnauskienės pranešimo, buvo ne koks kriminalas, o Juliaus įsitikinimai ir galbūt jų skleidimas. Viso pasaulio žmonėms yra žinoma Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, skelbianti, kad turėti įsitikinimus ir skleisti informaciją yra kiekvieno žmogaus šventa ir neliečiama teisė: „Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų laisvę ir teisę laisvai juos reikšti: šita teisė apima laisvę be jokių kliūčių laikytis savo įsitikinimų ir laisvę ieškoti, gauti ir platinti informaciją bei idėjas bet kuriomis priemonėmis ir nepriklausomai nuo valstybės sienų" (19 str.).

Mūsų giliu įsitikinimu, savo idėjų ir teisingos informacijos skleidimą kvalifikuoti kaip valstybinį nusikaltimą - tarybinės valstybės ir visuomeninės santvarkos šmeižimas - ir jam taikyti LTSR BK 68 arba 199-1 straipsnius yra neleistina, nes tai nesąžininga ir tiesiogiai prieštarauja Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, pasirašytai ir TSRS vyriausybės.

Todėl raginame ne tik paleisti Julių Sasnauską ir visus nuteistuosius pagal BK 68 ir 199-1 straipsnius į laisvę, bet ir iškelti klausimą dėl šių straipsnių peržiūrėjimo ir panaikinimo.

Priedas: L.Sasnauskienės pareiškimo TTG Katalikų Komitetui kopija.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis