TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. lapkričio 30 d. 
Nr. 26

Lietuvos Katalikų Bažnyčios ordinarams ir kunigams

Jėzus Kristus savo sekėjams yra pasakęs: „Šie persekiojo mane, tai ir jus persekios" (Jn 15,20). Katalikų Bažnyčios istorija patvirtina pranašiškus mūsų Mokytojo žodžius - Dievo tauta augo ir plėtėsi ant savųjų kankinių kraujo. Šiandieninė valstybinio ateizmo kova prieš Bažnyčią Lietuvoje nėra naujas reiškinys, nebent kad ji yra gerai organizuota ir sau padėjėjų ieškanti net tarp pačių dvasininkų.

1962 m. Lietuvoje pradėjo veikti respublikinė ateistinės propagandos koordinavimo taryba. Analogiškos tarybos veikia prie respublikinės profsąjungų tarybos, prie LLKJS CK, prie Kultūros ir Sveikatos apsaugos ministerijų, prie Valstybinio televizijos ir radijo komiteto, prie partijos miestų ir rajonų komitetų. Prie kiekvieno LDT vykdomojo komiteto veikia kultų įstatymų laikymosi kontrolės komisijos, kurios kontroliuoja kunigų veiklą ir apie tai informuoja aukštesnes valdžios instancijas. Miestuose, rajonuose, apylinkėse, įmonėse, mokyklose steigiami ateistiniai klubai, būreliai, kurių tikslas - kovoti prieš Bažnyčią.


Mus ne tiek stebina tarybinės valdžios skatinama ir remiama ateistinė kova, kuri labai dažnai vainikuojama prievartos aktais prieš tikinčius mokinius, inteligentus ir kunigus, kiek pačių dvasininkų nesuinteresuotumas, kai jie įtraukiami talkininkauti toms ateistinėms taryboms bei komisijoms.

Kiekvienų metų gruodžio mėn. pabaigoje visi klebonai gauna iš LDT vykdomųjų komitetų anketas ir turi pateikti žinias, kiek per metus yra buvę krikštų, jungtuvių, laidotuvių, kiek vaikų konfirmuota ir pan. Kovingųjų ateistų norams nėra ribų. 1978 m. anketoje jie išdrįso paklausti, kiek tikinčiųjų atlieka Velykinę išpažintį. Gavus šią anketą teko girdėti kunigus kalbant, kad bedieviai greitai savo anketose pradės klausinėti, ką žmonės saką per išpažintį.

Ateistines anketas klebonai gauna ne tik iš LDT vykdomųjų komitetų, bet ir iš vyskupijų kurijų. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis iš kurijų reikalauja, kad anketos kuo skubiausiai būtų užpildytos ir sausio mėn. pirmomis dienomis surinkti duomenys būtų nusiųsti į jo įstaigą. Šios žinios tarnauja įvairioms ateistinėms taryboms, koordinuojančioms visą antibažnytinę veiklą.

Mums atrodo, kad tokių duomenų apie parapijų religinę padėtį nei kurijos, nei kunigai ramia sąžine negali duoti. Reikia pamąstyti ir apie tai, ką apie tokį talkininkavimą ateistams pasakys būsimosios kartos ir istorija. Ko vertos kunigų pateikiamos žinios? Daugelis klebonų, nenorėdami „iššaukti vilko iš miško", anketose pateikia labai sumažintus duomenis apie religinę padėtį. Tenka girdėti, kad vyskupijų kurijų darbuotojai, negavę iš klebonų žinių, patys anketose įrašo fiktyvius duomenis.

Respublikos ateistai gautas žinias laiko objektyviomis (jos atėję iš pačių kunigų!) ir džiūgauja, kad kiekvienais metais Lietuvoje vis mažiau vaikų krikštijama, mažiau bažnyčiose tuokiamasi ir t.t. Pavyzdžiui, P.Mišutis knygoje „Religija, bažnyčia, ateizmas" pateikia absurdiškus duomenis apie Lietuvos gyventojų religingumą. 1957 m. Lietuvoje konfirmavosi 41 738 vaikai, o 1975-1976 mokslo metais - tik 8 proc., t.y. apie 5000vaikų. 1958 m. Šiluvos atlaidus aplankė 40000 tikinčiųjų, o 1977 m. -vos 1600 (atlaidai švenčiami aštuonias dienas!).

Šie fiktyvūs duomenys apie religinę padėtį naudojami ne tik tarybinėje propagandoje, bet kaip ataskaita „už ideologinę kovą" siunčiami ir į Maskvą: pagal juos valdžia sprendžia apie vienintelės Kunigų seminarijos limitavimą ir kt.

Išvada aiški-jei kunigai pateiks teisingus duomenis apie Bažnyčios padėtį, bus aktyvinama ateistinė kova, jei pateiks sumažintus, - į Bažnyčią bus žiūrima kaip į merdėjančią, su kuria nereikia skaitytis, o tik padėti jai numirti. Tačiau Katalikų Bažnyčia Lietuvoje ne tik kad nesirengia mirti, bet randa savyje jėgų atsinaujinti - šiuo metu visi aiškiai pastebi kylantį religinį atgimimą. Dabartinė tikrovė tik patvirtina, kad nereikia bijoti valstybės remiamų ateistų išpuolių, nes Bažnyčia kentėdama atsinaujina, o dvasininkų baimė ir konformizmas tikėjimą ne stiprina, bet griauna. Kunigams reikia elgtis kaip apaštalams, kurie nuplakti „ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką" (Apd 5,41).

Todėl mes kreipiamės į visus Lietuvos katalikų Bažnyčios ordinarus, kunigus ir prašome ateistinių anketų nesiuntinėti ir į jų klausimus neatsakinėti. Ateistinės tarybos be dvasininkų pagalbos tesusirenka joms rūpimą informaciją. Atkreipiame dėmesį dar ir į tą faktą, kad net prieš Bažnyčios laisvę nukreipti Religinių susivienijimų nuostatai, prieš kuriuos pasisakė du vyskupai ir 522 kunigai, nereikalauja iš kunigų šitokio talkininkavimo kovingiesiems ateistams.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis