Telegrama

Šventasis Tėve,

Malda mes lydime kasdieninius Jūsų darbus, keliones po įvairius žemynus Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei. Jungiamės su tais milijonais katalikų ir geros valios žmonių, kurie sveikina Jus 60-ojo gimtadienio proga.

Mes džiaugiamės, kad Jūsų Šventenybei pavyko iš naujo atkurti Gerojo Ganytojo idealą mūsų laikų žmonėms, kovojantiems už dvasines vertybes. Šis idealas bus mums, Lietuvos katalikams, kelrodė žvaigždė ginant švenčiausias Bažnyčios teises tikinčiųjų širdyse.


Lietuvoje bedieviai per daug jau nebeslepia savo kėslų sunaikinti Bažnyčią ir tikėjimą artimiausiu laiku, bet kokia kaina įvairiomis slaptomis, pusiau slaptomis instrukcijomis ir Religinių susivienijimų nuostatais, kuriuos šiemet stengiasi įgyvendinti praktiškai, norėdami mus uždusinti.

Jau keletą dešimtmečių bedieviai šeimininkauja kaip savo namuose kurijose ir vienintelėje Kunigų seminarijoje. Uoliuosius kunigus ir pasauliečius pravardžiuoja chunveibinais, ekstremistais ir panašiai. Visos masinės komunikacijos priemonės naudojamos Bažnyčiai ir tikėjimui griauti.

Šventasis Tėve, šio garbingo Jubiliejaus proga pažadame pradžiuginti Jūsų širdį, kurioje tiek daug meilės rado mūsų Tėvynė, netik besąlygiška ištikimybe Apaštalų Sostui, bet ir visuotine auka už Bažnyčios reikalus.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas,
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis   

Telegrama