TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. lapkričio 20 d. 
Nr. 25


TSKP CK Generaliniam Sekretoriui, 
TSRS AT Pirmininkui L.Brežnevui

1979 m. lapkričio 1 d. Maskvoje buvo suimtas vienas iš Tikinčiųjų teisėms ginti Ortodoksų Komiteto steigėjų kun. Glėbas Jakuninas ir aktyvi žmogaus teisių gynėja matematikė Tatjana Velikanova. Spalio 30 d. Vilniuje buvo suimtas istorikas Antanas Terleckas, ne kartą drąsiai užstojęs tuos, kurių teisės buvo grubiai laužomos.

Šie suėmimai - dar vienas bandymas nutildyti aktyvius žmogaus teisių gynėjus. Mums sunku suprasti, kodėl Tarybų Sąjungos vyriausybė, pasirašiusi Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, įvairius žmogaus teises liečiančius tarptautinius susitarimus ir pagaliau Helsinkio Baigiamąjį Aktą, baudžia ne tuos, kurie laužo elementarias žmogaus teises, bet tuos, kurie garbingomis priemonėmis gina skriaudžiamuosius.


Kam iš šių suėmimų naudos? Patys geriausi žmonės daugelį metų kentės lageriuose. Neabejotinai dėl to nukentės Tarybų Sąjungos prestižas pasaulio visuomenės akyse. Be to, mindant elementarias žmogaus teises, labai silpninamas ir tarybinės valstybės pagrindas.

Patirtis liudija, kad panašiai suimti žmonės apkaltinami tarybinės valstybės ir visuotinės santvarkos šmeižimu arba jiems fabrikuojamos kriminalinės bylos, kaip yra buvę su Antanu Terlecku ir šiais metais - su Romu Ragaišiu. Mes norime pabrėžti, kad šie standartiniai kaltinimai nieko neįtikina nei svetur, nei pas mus.

Turėdami apie suimtuosius asmenis - kun. Glėbą Jakuniną, Tatjaną Velikanova ir Antaną Terlecką - labai gerą informaciją, mes drįstame tvirtinti, kad jie yra visiškai nekalti ir turi būti tuojau paleisti į laisvę. Galimi šių asmenų teismo procesai mūsų nuomonės nepakeis. Mes protestuojame prieš kun. Glebo Jakunino, Tatjanos Velikanovos ir Antano Terlecko persekiojimą ir reiškiame jiems solidarumą.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis   Siuntėjas
kun. Juozas Zdebskis 
234560 Šlavantai, 
Lazdijų rajonas

Mes, Katalikų Bažnyčios Lietuvoje kunigai, solidarizuojamės su Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetu:

Kauno arkivyskupija:

H.Daknevičius, Ed.Simaška, L.Kalinauskas, Alf.Bulota, Juozas Indriūnas, Eug.Bartulis,A.Ylius, J.Vaičialiūnas, P.Mickus, Vyt.Pesliakas, St.Pilka, J.Survila, J.Babonas, G.Gudanavičius, V.Ramanauskas, A.Jokubauskas, Fel.Baliūnas, Alg.Mocius, J.Razmantas