TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. gruodžio 25 d. 
Nr.51

Lietuvos KP CK Sekretoriui P.Griškevičiui
Nuorašai:
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams

1981 m. gruodžio mėn. pradžioje į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą kreipėsi Stulgių klebonas kun. Jonas Bučinskas ir Žalpių klebonas kun. Juozapas Razmantas. Jų protesto pareiškime rašoma, kad jie buvo nubausti po 50 rub. už tai, jog „nesuderinę su rajono vykdomuoju komitetu organizavo š.m. lapkričio 1 d. demonstraciją į kapines ir tuo būdu pažeidė LTSR ATP 1976.VII.28 patvirtintų Religinių susivienijimų nuostatų 50 str."

Iš tikrųjų minėti kunigai organizavo ne demonstraciją, o drauge su tikinčiaisiais kapinėse pasimeldė už mirusius, - net eisenos į kapines nebuvo. Šitokia malda buvo palaikyta demonstracija.


Š.m. spalio 14 d. Viduklės klebonas kun. Alfonsas Svarinskas kreipėsi į Raseinių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją Oną Stonienę prašydamas eisenai į kapines leidimo. Pareiškime rašė: „Tarybinės Konstitucijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Helsinkio Baigiamojo Akto padrąsinti tikimės gauti raštišką leidimą pereiti 900 metrų miestelio gatve į savo kapines pagerbti brangių mirusiųjų pagal savo tikėjimo reikalavimus". Kaip ir ankstesniais metais, rajono vadovai į pareiškimą neatsakė. Po Vėlinių Viduklės klebonas buvo kviečiamas į Raseinių rajono administracinės komisijos posėdį, tačiau nenuvyko. Tada lapkričio 17 d. ši komisija už dalyvavimą religinėje eisenoje su kamžomis įspėjo Viduklės parapijietį Klimą, o keturis tikinčiuosius - Antaną Čėsną, Petrą Urbutį, Juozą Norbutą ir Antaną Staškevičių - nubaudė po 30 rub. bauda. Ankstesniais metais už Vėlinių eiseną keturis kartus buvo nubaustas Viduklės klebonas kun. Alfonsas Svarinskas.

Mes stebimės, kokia praraja žiojėja tarp Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Religinės laisvės deklaracijos, tarybinių įstatymų ir mūsų gyvenimo. Tarybiniai pareigūnai ignoruoja visus įstatymus ir vadovaujasi prievarta tikintiesiems primestais Religinių susivienijimų nuostatais, kurie visiškai priešingi tarptautiniams dokumentams, Bažnyčios kanonams ir net tarybinei Konstitucijai.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
doc. Vytautas Skuodis 
(lageryje)