TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. lapkričio 25 d. 
Nr.40

TSRS Generaliniam Prokurorui
Nuorašas: 
LTSR prokurorui

1980 m. spalio 18 d. kun. Vladislavas Zavalniuk laišku kreipėsi į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą ir išdėstė savo bėdas.

Pasirodo, kad 1980 m. spalio 11d. naktj nežinomi nusikaltėliai užpuolė kun. Vladislavo Zavalniuk butą (Latvijos TSR, Madonos raj., Verachlianai). Nepavykus įsiveržti į vidų, vienas iš užpuolikų rusiškai pagrasino: „Draugas Zavalniuk, nešdinkis lauk, nes kitaip tavęs laukia Tūriais likimas!", ir sviedė plyta į zakristijos langą. (1980 m. rugpjūčio mėn. kun. Andrejus Tūriais buvo rastas nuskandintas ežere. Ekspertizės nustatyta, kad kunigas nužudytas ir negyvas įmestas į ežerą, nes galva sužeista, o plaučiuose nebuvo vandens.) Kunigas V.Zavalniuk parkrito ant žemės ir smarkiai susitrenkė galvą. Įėjęs į savo kambarį neteko sąmonės.


Kitą naktį gal devyni nusikaltėliai užpuolė kun. V.Zavalniuk motinos butą. Motina pasislėpė palėpėje, o plėšikai, išvertę kambarius ir nieko nepaėmę, išėjo. Paskui jie išlaužė kun. V.Zavalniuk garažo duris, ilgai nepajėgė užvesti automašinos, o užvedę kelis kartus pasignalizavo ir išvažiavo.

Po apiplėšimo milicija nusikaltėliams išaiškinti nesiėmė jokių žygių, todėl, protestuodamas prieš milicijos abejingumą, kun. V.Zavalniuk paskelbė bado streiką. Kiek vėliau mašina buvo surasta, o nusikaltėliai ne.

Lapkričio 4d. keliaudamas į Daugpilį kun. V.Zavalniuk pasijuto blogai ir buvo paguldytas į Daugpilio ligoninę. Jo artimieji mus informavo, kad lapkričio 11 d. iš Rygos buvo gautas įsakymas paimti kun. V.Zavalniuk ligos istoriją. Prieš savo valią ligonis buvo patalpintas į 4-ąjį psichiatrinį skyrių. Maža to, iš kun. V.Zavalniuk atimtas registracijos pažymėjimas, kad jis negalėtų eiti kunigo pareigų.

Mes kun. Vladislavą Zavalniuk asmeniškai pažįstame: tai geras, labai uolus ir psichiškai visiškai sveikas kunigas, todėl prievartinio jo patalpinimo į psichiatrinę ligoninę negalime kitaip vertinti kaip susidorojimą su labai uoliu kunigu. Po kun. V.Zavalniuk prievartinio paguldymo į psichiatrinę ligoninę tikintieji įtarinėja, kad tarp tragiškos kun. Andrejaus Tūriais mirties, kun. V.Zavalniuk užpuolimo ir tų, kurie patalpino jį į psichiatrinę ligoninę, yra kažkoks vidinis ryšys.

Panašių nusikaltimų prieš kunigus šiais metais buvo daug ir Lietuvoje. Apie tai mes esame informavę Lietuvos TSR prokurorą. Tamsta, Generalini Prokurore, prašome reaguoti į šiuos nusikaltimus prieš kun. V.Zavalniuk. Įsakykite, kad jis būtų išleistas iš psichiatrinės ligoninės, kad jam būtų sugrąžintas registracijos pažymėjimas ir kad Latvijos vidaus reikalų ministerija imtųsi visų priemonių nusikaltėliams išaiškinti.
TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas,  
Jonas Kauneckas,  
Algimantas Keina, 
Vaclovas Stakėnas,
Alfonsas Svarinskas,   
Sigitas Tamkevičius,   
Vincas Vėlavičius