TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. gruodžio 1 d. 
Nr.41

TSKP Centro Komitetui
Nuorašas:
Lietuvos KP Centro Komitetui

1980 m. lapkričio 24-25 d. Vilniuje LTSR Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo Onos Vitkauskaitės ir Genovaitės Navickaitės bylą, o lapkričio 24-26 d. Kaišiadoryse LTSR AT išvažiuojamoji sesija nagrinėjo Povilo Buzo ir Anastazo Janulio bylą. Visi keturi buvo kaltinami tarybinės santvarkos šmeižimu, nes daugino ir platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką". Ona Vitkauskaitė nuteista 1,5 metų paprasto režimo lagerio, Genovaitė Navickaitė -2 metams paprasto režimo lagerio, Povilas Buzas - 1,5 metų griežto režimo lagerio, Anastazas Janulis - 3,5 metų griežto režimo lagerio.


Mes pareiškiame, kad minėtųjų teismo procesų metu buvo pažeistos tarybinės teisės normos.

LTSR Baudžiamojo proceso kodekso 16 str. reikalauja, kad „bylos visuose teismuose (būtų) nagrinėjamos viešai... Teismų nuosprendžiai visais atvejais paskelbiami viešai" (LTSR BPK, V, 1971). Tuo tarpu apie įvyksiančius teismo procesus nebuvo pranešta net artimiausiems teisiamųjų giminėms. Nors abu teismo procesai buvo atviri, tačiau į teismo salę, be artimiausių giminių, nieko neįleido, išskyrus saugumiečius ir jų parinktus žmones. Teismo nuosprendžiai taip pat buvo paskelbti už uždarų durų, kurias saugojo saugumiečiai. Reikia pažymėti, kad tuo pačiu metu kitoje Aukščiausiojo Teismo salėje buvo teisiamas žmogžudys, tačiau saugumiečiai prie šios salės durų nestovėjo ir visi laisvai galėjo į ją įeiti.

Lapkričio 25 d. milicininkai Aukščiausiojo Teismo vestibiulyje be jokio paaiškinimo grubiai suėmė ir užlaužę rankas išvedė Joną Vailionį, kuris ramiai šnekučiavosi su kun. Antanu Gražuliu. Kam buvo reikalingas šis milicijos grubumas prieš visiškai nekaltą žmogų?

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija skelbia: „Niekas savavališkai negali būti areštuotas, sulaikytas ar ištremtas" (9 str.).

LTSR AT nepajėgė įrodyti, kad teisiamieji šmeižė tarybinę santvarką. Šiam kaltinimui paremti teismas neturėjo nė vieno liudininko. Visa kaltė buvo įrodinėjama nepagrįstais prokurorų ir teisėjų tvirtinimais, kad „LKB Kronikoje" pateikiami faktai esą šmeižikiško pobūdžio.

LTSR AT nuteisė visiškai nekaltus žmones ir dar kartą pademonstravo, kad tarybinė valdžia prieš Katalikų Bažnyčią nepajėgi kovoti ideologinėmis priemonėmis ir laikas nuo laiko griebiasi administracinių ir teisminių priemonių prieš Lietuvos tikinčiuosius.

Lietuvos tikintieji laukia, kad būtų laikomasi tarybinių įstatymų, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Tarybų Sąjungos pasirašytų tarptautinių įsipareigojimų.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas,  
Sigitas Tamkevičius,  
Vincas Vėlavičius