LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui

Vilkaviškio vyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS


    Mes, žemiau pasirašę kunigai, pareiškiame savo nuomonę dėl LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1976 m. liepos 28 d. priimtų Religinių susivienijimų nuostatų:

    Religinių susivienijimų nuostatai:
    a) diskriminuoja kunigus bei tikinčiuosius ir daro juos antraeiliais Tarybų Sąjungos piliečiais;

    b) prieštarauja LTSR Konstitucijai, Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai ir kitiems Tarybų Sąjungos pasirašytiems tarptautiniams susitarimams;

    c) tarnauja tik ateistams padėdami pačiu grubiausiu būdu administruoti Bažnyčios vidaus gyvenimą.


    Nė vienas turįs sąžinę kunigas ir tikintysis šių Nuostatų negalės laikytis, nes jie prieštarauja Bažnyčios teisei. Vertimas laikytis Nuostatų iššauks daug nemalonių pasekmių, kurių pavyzdžiu gali būti Kybartų klebono kun. S.Tamkevičiaus teismas š.m. sausio 10 d.

    Mes, kunigai, pritariame Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto raštui Nr. 5, kuriame išdėstyta Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų nusistatymas Religinių susivienijimų nuostatų atžvilgiu.

    Prašome Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą mūsų samprotavimus pateikti TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui ir gauti iš jo leidimą minėtuosius Nuostatus atšaukti.

1979 m. sausio 10 d.

Pasirašė 92 Vilkaviškio vyskupijos kunigai

ALYTAUS DEKANATAS: Leonardas Kavaliūnas, Kęstutis Bekasovas, Vincas Akelis, Juozas Berteška (dek.), Antanas Mieldažys, Vladas Bobinas, Vytautas Būdas, Jonas Baranauskas, Juozas Gumauskas, Juozas Radzevičius, Juozas Matulevičius, Vitas Urbonas.

ŠAKIŲ DEKANATAS: Jonas Būga, Gintautas Skučas, Vytautas Užkuraitis, Stanislovas Mikalajūnas, Juozas Jakaitis, Jonas Bučinskas, Antanas Akevičius, Juozas Frainas, Juozas Adomaitis, Antanas Maskeliūnas,, Antanas Aleksandravičius, Petras Sitka, Antanas Račkauskas, Juozas Žemaitis (dek.), Juozas Malinauskas, Saliamonas Samuolis, Juozas Juškaitis.

ALEKSOTO DEKANATAS: Vaclovas Stakėnas, Povilas Jančiauskas, Petras Dumbliauskas, Juozas Užupis, Antanas Gražulis, Jonas Paliu-kaitis, Vincas Čėsna, Vaclovas Radzevičius, Antanas Pangonis, Vincas Dumčius, Petras Vagneris, Antanas Jančiauskas, Andrius Rimas, Juozas Pilipaitis, Pranas Liutvinas, Juozas Pečiukonis.

KAPSUKO DEKANATAS: Vaclovas Degutis (dek.), Jonas Kubilius, Lionginas Kunevičius, Kazimieras Burba, Andrius Gustaitis, Juozas Mieldažys, Leonas Lešinskas, Juozas Varvuolis, Juozas Šalčius, Antanas Bakys, Jonas Maksvytis, Kazimieras Juškevičius, Kazimieras Skučas, Albinas Deltuva, Jonas Rusinąs, Juozas Matulaitis, Gvidonas Dovydaitis, Albinas Jaudegis, Mykolas Žemaitis, Pranciškus Šulskis.

LAZDIJŲ DEKANATAS: Pranas Adomaitis, Ignas Plioraitis, Boleslovas Jarušauskas, Juozas Kriščiūnas, Gintautas Steponaitis, Konstantinas Ambrasas, Stanislovas Račkauskas, Alfonsas Sadauskas, Jonas Grudzinskas, Jurgis Sventickas, Juozas Zdebskis, Antanas Vitkus, Krizantas Juknevičius.

VILKAVIŠKIO DEKANATAS: Boleslovas Ražukas, Antanas Lukošaitis, Juozas Kupstaitis, Vytautas Vaitauskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Jalinskas, Boleslovas Cegelskas, Juozas Preikšas (dek.), Algis Pasiliauskas, Vladas Bilius, Kazimieras Montvila, Virginijus Jaugelis, Algirdas Andrišiūnas.