Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT 
įgaliotiniui Lietuvos TSR Vilniuje

1979 m. balandžio 5 d. Panevėžyje Lietuvos TSR ordinarų kolegijos pirmininkas vysk. dr. J.Matulaitis-Labukas buvo pakvietęs Lietuvos vyskupijų valdytojus pasitarimui svarbiais mūsų krašto Katalikų Bažnyčios reikalais. Pasitarime buvo aptarta daug aktualių klausimų ir nutarta kai kuriais neatidėliotinais reikalais kreiptis į Jus prašant atitinkamose įstaigose tarpininkauti, kad jie būtų išspręsti, būtent:

1. Išvertus ir baigus paruošti Šv. Sosto aprobatai galutinį Mišiolo lietuvišką tekstą, reikėtų pasiųsti mūsų Liturginės komisijos specialistus į Romą galutinai suderinti tekstus, kad naujas Mišiolas lietuvių kalba būtų atspausdintas Italijoje. Jei bus gautas leidimas, vykstančių į Vatikaną sudėtį nutarta aptarti atskirai.

2. Prašome atspausdinti labai reikalingų 500 000 katekizmų.


3. Prašome Jus tarpininkauti, kad Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos auklėtinių skaičius būtų padidintas tiek, jog baigę seminariją kunigai atstatytų retėjančias kunigų eiles.

4. Prašome, kad Kauno Švč. Trejybės bažnyčia, pastaruoju laiku pavesta globoti Kunigų seminarijai, būtų traktuojama mokesčių atžvilgiu kaip kulto pastatas.

5. Prašome tarpininkauti, kad būtų leista Kretingoje atstatyti bažnyčios bokštą.

6. Prašome tarpininkauti, kad būtų galima praplatinti Ignalinos bažnyčią.

7. Ordinarų nuomone, ateityje reikėtų nevėluojant išleisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios liturginius kalendorius, juos praplėsti kunigams tinkama pamokslinę ir kita medžiaga. Ordinarai pasirūpins, kad spausdinimui paruošti tekstai būtų laiku įteikti.

8. Atsižvelgiant į nemažos Lietuvos Katalikų grupės ordinarams išsiuntinėtus pareiškimus, prašome įgaliotinį atkreipti dėmesį į Klaipėdos bažnyčios klausimą.

9. Ordinarai laiko, jog vyraujančiai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai tiktų turėti iliustruotą leidinį, kuris nušviestų mūsų Bažnyčios gyvenimą ir veiklą.

10. Nutarta prašyti ateityje neriboti galimybės Lietuvos TSR vyskupijų valdytojams lankytis jiems pavaldžiose parapijose teikiant tikintiesiems sakramentus.

11. Apie šio rašto turinį ordinarai nutarė per dekanus informuoti savo vyskupijų kunigus.

Lietuvos Vyskupijų 
Vyskupai ir valdytojai
1979 m. balandžio 6 d.


Kurijos kancleris kun. V.Sidras
Vievis, 
1979.IV.12