TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. balandžio 18 d. 
Nr. 12

U N E S C O  prie Jungtinių Tautų
tarptautinei konferencijai „Už visų vaikų taikių ir laimingą ateitį"

VAIKO TEISIŲ PAŽEIDIMAI LIETUVOS TSR

Lietuvos tikinčiųjų ir kunigų vardu dėkojame UNESCO organizacijai, paskelbusiai 1979 metus Tarptautiniais vaiko metais. Viso pasaulio geros valios žmonės atsiliepė į raginimą užtikrinti vaikams visas teises ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų augti pilnaverčiai ateities kūrėjai.

Mes geriausiai pažįstame Lietuvos TSR vaikų gyvenimo sąlygas. Todėl šiuo raštu ir norime supažindinti UNESCO organizaciją.

Pas mus įprasta cituoti Lenino žodžius: „Visa, kas geriausia,-vaikams!" Didelio rūpesčio vaikais pavyzdžiu nurodoma, kad Tarybų Sąjungoje veikia 120 000 nuolatinių vaikų darželių ir lopšelių, kuriuose auklėjama daugiau kaip 13 mln. vaikų. Iš tikrųjų, Lietuvos TSR vaikai nemiršta iš bado ir turi sąlygas mokytis, tačiau pas mus, kaip retai kur pasaulyje, iš vaikų yra atimta daug pagrindinių jų teisių.


Tarybų Lietuvoje įprasta plačiai kalbėti apie tai, kad kažkur karo metu žūva nekalti vaikeliai, kad yra šalių, kur vaikai miršta iš bado, tačiau nutylimas faktas, kad pas mus yra legalizuotas negimusios gyvybės žudymas. Nors skelbiama oficiali statistika, tačiau Lietuvos medikai teigia, kad kiekvienais metais mūsų tėvynėje nužudoma 50 000 negimusių kūdikių, t.y. tiek, kiek jų gimsta. Tokiai mažai tautai kaip Lietuva tai siaubingas skaičius. Pagrindinė vaiko teisė - tai teisė gimti. Kas atima šią teisę, sunku tikėtis, kad suteiks kitas vaiko vystymuisi pagrindines teises.

Lietuvos TSR yra gaminama be galo daug alkoholinių gėrimų, per metus išgeriama maždaug už pusę milijardo rublių. Dėl to daugelis tėvų yra alkoholikai, o jų vaikai gimsta fiziškai nepilnaverčiai. Dėl alkoholizmo sparčiai daugėja šeimų skyrybų ir dėl šios priežasties vėl daugiausia kenčia vaikai. Jokie vaikų darželiai ir jokios auklės neatstos vaikui tėvo ir motinos. Šiuo metu vienas iš svarbiausių uždavinių kovojant už vaikų teises - iki minimumo sumažinti Lietuvoje alkoholinių gėrimų gamybą ir pačiomis efektyviausiomis priemonėmis kovoti su plintančiu girtuokliavimu, kokio Lietuvoje niekada nebuvo, išskyrus carinės Rusijos okupacijos laikus. Labai gaila, kad tarybinė valdžia iki šiol neleidžia veikti blaivybės draugijoms.

Šiame dokumente plačiausiai norime apsistoti prie klausimo, kaip vaikams Lietuvos TSR trukdoma dvasiškai vystytis.

Lietuvos TSR vaikai neturi teisės būti auklėjami pagal savo tėvų įsitikinimus. Nuo pat kūdikystės vaikų darželiuose tikinčių tėvų vaikams skiepijama bedievybė, nors tėvai tam ir prieštarauja. Bedieviškas mokymas toliau tęsiamas vidurinėse mokyklose, o aukštosiose mokyklose net privalomas ateizmo kursas. Neišlaikę marksistinio ateizmo egzamino tikintys studentai negali baigti aukštosios mokyklos. Mokyklose tikintys vaikai nuolatos yra verčiami kalbėti, rašyti, piešti ir vaidinti prieš savo sąžinę, o jei tokie vaikai atsisako vykdyti ateistų mokytojų nurodymus, jiems rašomi dvejetai arba taikomos kitos diskriminacijos priemonės. Tikinčių tėvų niekas neatsiklausia, ar jie sutinka, kad jų vaikai būtų bedieviškai auklėjami. Šitai daroma prievarta pasiteisinant, kad ateizmas -pažanga, o religija - atsilikimas.

Lietuvos TSR vaikams yra atimtos beveik visos priemonės susipažinti su religija ir gilinti krikščionišką pasaulėžiūrą. Per 34 tarybinės valdžios metus Lietuvoje nebuvo išleista nevienos katekizmo laidos, nevienos religinės knygos, iš kurios vaikai galėtų susipažinti su krikščionybės pagrindais. Tiesa, buvo išleistas Šv. Rašto Naujasis Testamentas, bet dėl mažo tiražo (11 tūkst. egz., iš kurių daug šių brangių knygų buvo pasiųsta į užsienį) vaikai juo pasinaudoti negali. Tuo tarpu visi mokykliniai vadovėliai yra persunkti tendencingomis ir dažnai šmeižikiškomis mintimis prieš religiją, Bažnyčią ir dvasininkus. Knygynai ir bibliotekos užverstos menkaverčio turinio bedieviškomis knygomis ir brošiūromis. Pvz., 1960-1977 m. Lietuvoje buvo išleista apie 250 pavadinimų ateistinės literatūros (P.Mišutis. „Religija. Bažnyčia. Ateizmas", 1978, psl. 136).

Mokyklose tikintys mokiniai yra verčiami rašytis į ateistines pionierių ir komjaunimo organizacijas. Nenorintys įsirašyti yra bauginami, palikinėjami po pamokų, jiems mažinamas elgesio pažymys. Ryškiu tokio terorizavimo pavyzdžiu galėtų būti Stebulių aštuonmetės mokyklos (Lazdijų raj.) kai kurių mokytojų inkvizicinės pastangos surašyti tikinčius mokinius į bedieviškas organizacijas.

Neįsirašiusiems į komjaunimą trukdoma įstoti į aukštąsias mokyklas. Prievarta įrašyti į ateistines organizacijas yra verčiami kalbėti prieš savo ir savo tėvų įsitikinimus. Šitokiu būdu vaikai psichiškai traumuojami ir pratinami veidmainiauti. Dėl tokio „auklėjimo" tarp paauglių ir jaunimo yra išplitęs nihilizmas ir chuliganizmas, nuolat daugėja naujų nusikaltėlių.

Tikintys moksleiviai yra persekiojami už bažnyčios lankymą. Mokykloje jiems prikaišiojami religiniai įsitikinimai, jie išjuokiami, paišomos karikatūros, net mažinamas elgesio pažymys. Pvz., 1979 m. baigiantis antrajam trimestrui, Kybartų vidurinėje mokykloje (Vilkaviškio raj.) tikintiems ir gerai besimokantiems mokiniams Rimai Abraitytei, Romai ir Ritai Griškaitytėms, Audronei Juraitei, Rimai Žiemelytei ir kitoms elgesys buvo sumažintas tik už tai, kad mergaitės lankė bažnyčią ir neįsirašė į ateistines organizacijas. Panaši padėtis yra daugelyje Lietuvos mokyklų.

Tikintiems moksleiviams mokyklose sudaromos bjauraus nepakantumo sąlygos. Prisiklausę šmeižtų prieš tikėjimą netikintys moksleiviai terorizuoja tikinčius vaikus. Pvz., Vytautas ir Teresė Semenauskai pasakojo, kaip Plungės I-ojoje vidurinėje mokykloje yra persekiojamas jų sūnus Vitalijus. Komjaunuoliai Kačerginskas, Malakauskas ir Šakinis tyčiojosi iš tikinčiojo Vitalijaus ir jį mušė, o kai motina pasiskundė direktoriui, šis pareiškė, kad iš tokios motinos reikia atimti motinystės teises!

Tikintiems vaikams trukdoma atlikti religinio kulto apeigas. Lietuvos TSR labai dažnas reiškinys, kad mokytojai išvaro iš bažnyčios tikinčius vaikus, atėjusius pasimelsti už draugo mirusį tėvelį ar motiną. Šitaip tarybiniai pedagogai elgiasi visoje Lietuvoje.

Pagal tarybinius įstatymus draudžiamas bet kokios formos vaikų religinis mokymas. Vaikus pamokyti religinių tiesų gali tik tėvai šeimoje. Už vaikų katechizaciją laisvės atėmimu buvo nubausti kunigai Juozas Zdebskis, Prosperas Bubnys, Antanas Šeškevičius. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966 m. gegužės 12 d. įsaku draudžiama vaikus mokyti religijos, ir tokiu būdu jie yra grubiausiai diskriminuojami, nes užkertamas kelias tinkamam vaikų paruošimui religiniam gyvenimui.

Tikintiems mokiniams iki 18 metų draudžiama aktyviai dalyvauti religinėse apeigose, pvz., chore, procesijose, Mišiose. Už tokį dalyvavimą vaikai yra barami, gąsdinami, o kunigai baudžiami piniginėmis baudomis. Valkininkų klebonas kun. Algimantas Keina net du kartus buvo nubaustas už tai, kad leido vaikams patarnauti šv. Mišiose. Net valstybinio saugumo organai tardo Mišiose patarnaujančius vaikus, pvz., Telšiuose, Kybartuose, Veisiejuose ir kt. 1979 m. per kelis mėnesius Veisiejų vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys Judeikis net tris kartus buvo saugumo pareigūnų tardomas.

Tikintys mokiniai kiekvienais metais verčiami užpildyti specialias anketas, kuriomis kontroliuojamas mokinių religingumas. Būna net tokių atvejų, kai mokyklose tikintys vaikai oficialiai surašinėjami, tarsi jie būtų kokie nusikaltėliai. Pvz., taip buvo daroma Kybartų Donelaičio vidurinėje mokykloje 1978 m.

Tikintiems moksleiviams į charakteristikas dažnai įrašoma apie jų religinius įsitikinimus, ir tuo apsunkinama jiems įstoti į aukštąsias mokyklas. Šitaip elgiamasi visose Lietuvos mokyklose.

Pastaruoju metu išryškėjo dar vienas skaudus tikinčių vaikų diskriminacijos faktas. Valstybinio saugumo pareigūnai įkalbinėja tikinčius vaikus tėvams nežinant bendradarbiauti su saugumu, teikti informaciją. Taip yra buvę Telšiuose, Kybartuose, Veisiejuose, Šlavantuose ir kt. Šitokiu būdu vaikas yra morališkai luošinamas.

Mes norime pabrėžti, kad aukščiau minėti vaikų diskriminacijos faktai nėra atsitiktiniai bedievių mokytojų ar valdžios pareigūnų išsišokimai, o planinga kova prieš vaikų religinius įsitikinimus. Šią kovą inspiruoja ir jai vadovauja Švietimo ministerija ir partiniai organai.

Per radiją mes girdime, kad UNESCO organizacija rūpinasi badaujančiais, beglobiais ir beraščiais pasaulio vaikais. Yra didelis pavojus ne -atkreipti dėmesio į didžiausią nusikaltimą prieš vaikus, t.y. į moralinį jų luošinimą ir dusinimą, atimant iš vaikų visas sąlygas vystytis ir tobulėti, laikytis savo įsitikinimų.

Todėl mes prašome UNESCO organizaciją Tarptautinių vaiko metų proga iškelti ir viešai pasmerkti Lietuvos TSR vykdomą tikinčių vaikų diskriminaciją. Už pateiktų žinių tikrumą mes prisiimame visą atsakomybę ir esame pasiruošę gausiais pavyzdžiais pailiustruoti tą apverktiną padėtį, į kurią šiuo metu yra pakliuvę Lietuvos vaikai.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis