TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. balandžio 18 d. 
Nr.13

LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkui

Kiekvienais metais, ypač vasarą, Lietuvos tikintiesiems iškyla didelis rūpestis, kur gauti savo vaikams maldaknygių ir katekizmų? Kaip Jūs, Pirmininke, gerai žinote, tarybinės valdžios metais Lietuvoje nė karto nebuvo duota leidimo atsispausdinti katekizmų, o maldaknygių kelis kartus buvo išleistas toks mažas tiražas, jog jis negalėjo patenkinti nė mažos katalikų dalies.


Katekizmas ir maldaknygė katalikui yra taip reikalinga, kaip duona ir vanduo. Tarybinė valdžia iki šiolei sąmoningai šiuo atžvilgiu skriaudė Lietuvos tikinčiuosius manydama, kad be maldaknygių ir katekizmų greičiau tauta bus subedievinta. Tačiau sunku užtvenkti upės bėgimą. Lietuvos tikintieji, neturėdami oficialiai leidžiamų maldaknygių ir katekizmų, pradėjo juos gaminti pogrindyje nelegaliu būdu. Nevienas tikintysis už tai buvo nuteistas net laisvės atėmimu. Nejaugi tarybinei valdžiai yra naudinga savo piliečius dirbtinai stumti į pogrindinę veiklą? Nejaugi tokie teismai kelia valdžios prestižą pasaulio akyse? Mes norėtume manyti, kad tarybinės valdžios pareigūnai jau suprato šią klaidą ir ateityje jos nekartos. Todėl, būdami gerai informuoti apie reikalingą maldaknygių ir katekizmų skaičių, prašome Jus, Pirmininke, leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybei kiekvienais metais atsispausdinti apie 100 000 maldaknygių ir tiek pat katekizmų. Toks skaičius maldaknygių ir katekizmų yra reikalingas vaikams, besiruošiantiems Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramento priėmimui, jaunavedžiams ir kitiems tikintiesiems, kurių maldaknygės laikui bėgant susidėvi.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis