TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. sausio 26 d. 
Nr.7

Lietuvos TSR Prokurorui
Raseinių ir Vilkaviškio rajonų liaudies teismams 

PAREIŠKIMAS

1978 m. lapkričio 16 d. Viduklės klebonas kun. Alfonsas Svarinskas administracine tvarka buvo nubaustas 50 rub. bauda už tariamą nusikaltimą, kaip buvo pasakyta administracinės komisijos nuobaudoje: „Viduklės religinės bendruomenės klebonas 1978.X.I, negavęs rajono vykdomojo komiteto leidimo ir apie tai įspėtas, š.m. spalio 27 d. 17-18.30 val. organizavo eitynes nuo Viduklės bažnyčios iki kapinių ir atgal. Nueinant ir grįžtant atgal buvo giedamos religinės giesmės".


Sunku ir patikėti, kad Tarybų Sąjungoje, kur deklaruojama visiška tikėjimo laisvė, giesmių giedojimas laikomas nusikaltimu. Šiuo atveju kur kas laimingesni chuliganai ir girtuokliai - jie gali net vidurnaktį su baisiausiu triukšmu, girta daina arba necenzūriškais keiksmais žadinti miegančius žmones. Vykdomasis komitetas jų nebaudžia.

Laikydamas uždėtą bausmę nepagrįsta, kun. Alf. Svarinskas kreipėsi į Raseinių rajono liaudies teismą. Teismas, spaudžiamas „iš viršaus", parinko bylos nagrinėjimo dieną per rekolekcijas 1978 m. gruodžio 22 d., į kurias susirenka per tūkstantį žmonių. Šaukimą į teismą prisiuntė mažiau negu prieš vieną parą.

Gavęs šaukimą klebonas kreipėsi telefonu į teismo pirmininką E.Jarą ir prašė teismą atidėti vėlesniam laikui, motyvuodamas tuo, kad nurodytą dieną atvykti į teismą negalės dėl darbo bažnyčioje, o be to, kiltų sąmyšis, jei atėję žmonės į bažnyčią nerastų klebono ir sužinotų, kad jis teisme.

Teisėjas liepė parašyti pareiškimą ir dar pridėjo: „Jei nebūsite, tai mes vis vien turėsime teismą atidėti". Pareiškimas tą pačią dieną buvo pristatytas į Raseinių rajono teismo raštinę.

Pasirodo, ir vėl spaudžiant „iš viršaus", teismas įvyko nustatytą dieną, ir klebonas liko apgautas. Teismo sprendime buvo nurodyta: „Pažeidėjas į teismo posėdį neatvyko dėl nesvarbių priežasčių, nes, kaip matyti iš jo pareiškimo, jo nagrinėjimą prašo atidėti dėl užimtumo darbe, t.y. bažnyčioje"...

Matyt, kad liaudies teisėjas E.Jaras buvo bejėgis išlaikyti duotą žodį. Teismo diena specialiai parinkta tokia, bijant, jog nesusirinktų į teismą minia tikinčiųjų. Viduklės tikintieji yra kolūkiečiai, t.y. eilinė liaudis. Tarybinis teismas bijo liaudies. Ir taip neteisingas administracinės komisijos sprendimas paliktas galioti. Šiuo atveju nusikalto vadovai, o ne kunigas.

1978 m. spalio 13 d. kun. Alf. Svarinskas prašė, kaip ir kiekvienais metais, leidimo per Vėlines eiti į kapines. Į klebono raštišką pareiškimą vykdomasis komitetas neatsakė. Savo sprendimą perdavė žodžiu: „Neduodame". Į klausimą, kodėl, atsakė: „Neduodame, ir viskas!" 1977 m. buvęs vykdomojo komiteto pavaduotojas Z.Butkus kategoriškai pareiškė: „Pirma, religinėms bendruomenėms mes neduodame raštiško atsakymo. Antra, mes jums niekada neduosime leidimo".

Kun. Alf.Svarinskas savo skunde Raseinių liaudies teismui rašė: „Eidamas gatve ne aš giedojau religines giesmes, bet tūkstantinė Viduklės tikinčiųjų minia. Todėl ir bausti reikėjo ne mane, o juos. Aš, kaip kunigas ir parapijos klebonas, atlikau tik savo pareigą - patarnavau tikintiesiems, atlikau kulto apeigas, kurias leidžia tarybinė konstitucija."

Taigi vidukliškiai įsitikinę, kad tikintieji yra negrai. Tarybiniai įstatymai jų negina ir pareigūnai gali elgtis savavališkai ar pagal instrukcijas „iš viršaus".

Kybartų klebonas kun. Sigitas Tamkevičius irgi buvo panašiai nubaustas ir, nesutikdamas su Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto administracinės komisijos sprendimu, kreipėsi į Liaudies teismą. 1978 m. gruodžio 1 d. teismo posėdis apgaulingai buvo atidėtas. Teisėjas pareiškė, jog trūksta kažkokių dokumentų, o iš tikrųjų pabijojo į teismą atvykusios didžiulės tikinčiųjų minios. Gruodžio 21 d. teismo posėdis vėl buvo atidėtas, nes kvietimas kun. S.Tamkevičiui nebuvo įteiktas (kvietimą į teismą pasiuntinys atnešė naktį!). Tada kun. S.Tamkevičius kreipėsi į Lietuvos TSR prokuratūrą reikalaudamas, kad kvietimas į teismą būtų įteiktas laiku, kad teismas būtų atviras ir laikytųsi visų juridinių normų. Pagaliau 1979 m. sausio 10d. teismo posėdis įvyko. Šaukimas į teismą vėl buvo pristatytas tik teismo dienos išvakarėse. Į teismą atvyko apie 400 tikinčiųjų, kurių ne tik neįleido į teismo salę, bet teisėjas Šlefuktas su kelių milicininkų pagalba visus išvijo net iš teismo koridoriaus. Teismo posėdis įvyko mažame advokatų kambarėlyje.

Kun. Sigitas Tamkevičius, protestuodamas, kad teismo posėdis yra uždaras, iš teismo kambario išėjo. Teismas net nenagrinėjo kun. S.Tamkevičiaus iškeltų argumentų ir baudą paliko galioti.

Ryšium su šiais teismo procesais mes pareiškiame, kad šitokie teismai yra ne tik pasityčiojimas iš tikinčiųjų Tarybų Sąjungos piliečių ir tarybinės teisėtvarkos, bet yra aiškus tikinčiųjų diskriminavimas.
Mes reikalaujame, kad ateityje būtų laikomasi tarybinių įstatymų ir tarptautinių susitarimų.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis

Adresas:
234422 Raseinių raj., 
Viduklė, Šaltinio g.1 
Kun. Alfonsas Svarinskas