PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

Utena

 J. E. Panevėžio Vyskupijos Apaštališkajam Administratoriui vysk. dr. R. Krikščiūnui

Utenos dekano kun. J. Niurkos

Pareiškimas

 1974 kovo 28 Utenos ligoninėje suteikiau ligonių patepimo sakramentą Onai Katinienei. Ligonė buvo mašinos sužalota, be sąmonės ir sekančią dieną mirė.

 Kovo 19 mane pasikvietė Utenos rajono VK pirmininko pavaduotojas Labanauskas ir klausinėjo, ar vakar buvęs ligoninėje pas ligonį, ar turėjęs vyr. gydytojo leidimą.

 Paaiškinau, kad mane iškvietė mirusios sesuo, kuri sakė, kad su patarnaujančiu personalu susitarta ir manęs iš ligoninės neišvarys. Nuėjęs aprūpinau ligonę ir niekam neužkliuvau.

 Pavaduotojui neužteko mano pasiaiškinimo ir prašė dar raštu pasiaiškinti. Jaučiausi nenusikaltęs ir į ligoninę savivališkai neįsibrovęs, o tik pakviestas atlikęs kunigo pareigas, todėl pasiaiškinimą parašiau.

 Vieną naktį mane prikėlė vykti į ligoninę, tačiau paaiškėjo, kad su patarnaujančiu personalu nesusitarta. Pažadėjau palaukti, kol nuvykę susitars, tačiau nesulaukiau.

 Po kelių dienų dienos metu vėl kvietė į ligoninę. Pakvietėjas neturėjo vyr. gydytojo leidimo. Nuėjęs leidimo, pas mane nesugrįžo.

 Kovo 7 iš sakyklos paskelbiau tikintieisems, kad mes, kunigai, ligoninėje galime apsilankyti tik su vyr. gydytojo leidimu.

 Balandžio 24 Dreničėnų kaimo gyventoja Agota Graužinienė, d. Petro, 82 m. amžiaus, besigydanti Utenos ligoninėje, prašė pakviesti kunigą. Jos vaikai kreipėsi pas gydytoją leidimo. „Dar nesilpna, nereikia... Neturime atskiro kambario." — paaiškino gydytojas.

 Šitaip negalima paaiškinti ir pono užguitam grytelninkui, nes ligonė buvo prie pat mirties — per parą sunaudodavo 12 deguonies pagalvėlių, o kunigui ligoniams aptarnauti Utenos ligoninėje yra paskirtas vyr. gydytojo kabinetas. Balandžio 25 Graužinienė neprisišaukusi kunigo, numirė.

Išvados:

1. Utenos ligoninėje kunigams jau neleidžiama aprūpinti mirštančius tikinčiuosius. Ką bekalbėti apie norinčius atlikti velykinę išpažintį?

2. Ko vertas paliepimas gauti vyr. gydytojo leidimą, jei jis neduodamas?

 3. Atrodo, kad vyr. gydytojui kažkas uždraudė duoti leidimus, panašiai, kaip ir budintiems gydytojams — įsileisti kunigą pas ligonius.

 Prašau Jūsų Ekscelenciją kreiptis į atitinkamas institucijas, kad Utenoje baigtųsi šiuo klausimu kilę nesusipratimai, o ligonius aptarnavęs kunigas nebūtų laikomas nesikaltėliu.

Utena, 1974 gegužės 9   ,Kun. J. Niurką